Module Information

Cod y Modiwl
TC22220
Teitl y Modiwl
FFILMIAU HOLLYWOOD CLASUROL
Blwyddyn Academaidd
2012/2013
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 Darlith-Seminar 2 awr
Eraill 10 Sesiwn wylio 3 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Traethawd (2000 o eiriau) - (i deitl newydd)  40%
Asesiad Ailsefyll Traethawd (3000 o eiriau)  60%
Asesiad Semester Traethawd (2000 o eiriau)  40%
Asesiad Semester Traethawd (3000 o eiriau)  60%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Datblygu dealltwriaeth o gyd-destun hanesyddol a diwydiannol sinema prif ffrwd America drwy astudio cyfnod 'clasurol' Hollywood a'r system stiwdio; Arddangos dealltwriaeth o arferion cynhyrchu - o derminoleg dechnegol i benderfyniadau estheteg, a'r dewisiadau sydd ar gael i gyfarwyddwyr - trwy astudio ardull Hollywood Glasurol

Ddechrau datblygu ymwybyddiaeth o brif themau a gogwyddau beirniadol sy'n bodoli o fewn disgyrsiau a gysylltir a Hollywood Glasurol.

Ddadansoddi amrediad o ffilmiau a ddangosir mewn modd addas ar gyfer lefel eu hastudiaeth.

Disgrifiad cryno

Ystyrir y blynyddoedd rhwng 191501960 fel 'Oes Aur' y sinema, sef y cyfnod lle sefydlwyd holl godau a chonfensiynau naratifol y cyfrwng. Dadleua nifer bod pwysigrwydd y cyfnod yn parhau hyd heddiw, a phob cyfarwyddwr yn ymateb i'r confensiynau hynny, naill a'i trwy eu cofleidio a'u hail adrodd, neu trwy eu gwrthod a'u gwyrdroi. Sinema Hollywood Glasurol yw'r disgwrs dominyddol felly ym myd y sinema, y canol llonydd sy'n ysgogi ymatebion gwahanol. Mae'r modiwl yn cyflwyno terminoleg sylfaenol y maes wrth deehongli damcaniaethau ffilm amrwyiol. Cymhwysir y damcaniaethau i'r cyfnod clasurol, cyn ei gymwhyso i sinema Hollywood gyfoes.

Cynnwys

Darlithoedd:

1. Hanes a'r System Stiwdio
2. Sinematograffaieth
3. Golygu
4. Dyfodiad Sain
5. Naratif Hollywood Glasurol
6. Ideoleg
7. System Ser
8. Genre
9. Awduriaeth
10. Cynrychioli: Rhyw, Hil a Rhywioldeb

Seminarau:

1. Beth yw astudio ffilm yn academaidd?
2. Dadansoddi Siot wrth siot
3. Dadansoddi Testun
4. Hollywood Ol-Glasurol
5. Darllen yn Feirniadol

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Cyfrannu at drafodaethau seminar, ysgrifennu ar gyfer gwaith a asesir, darllen
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygu ymwybyddiaeth o ddiddordeb a medrau personol, ac ychwanegu ar sgiliau sylfaenol.
Datrys Problemau Adnabod problemau wrth drafod pynciau, bod yn ymwybodol o gymhlethdodau wrth geisio ffurfio atebion
Gwaith Tim Fe fydd disgwyl i fyfyrwyr weithio mewn grwpiau bychan yn y seminarau, ac i ddeall deinamig trafodaeth.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Er na asesir y medr yma yn ffurfiol, fe fydd cyfle i fyfyrwyr drafod eu prosesau dysgu gyda'u cyd fyfyrwyr a'r tiwtor. Rhoddir adborth manwl i draethodau ar y ffurflenni asesu.
Rhifedd Ddim yn berthnasol i'r modiwl
Sgiliau pwnc penodol Gweler ASA, Datganiadau Meincnodau Pynciau, Communication, Media, film and Cultural Studies (2008)
Sgiliau ymchwil Disgwylir i fyfyrwyr ddarllen ac ymchwilio i ystod eang o ffynonellau (llyfrau, cyfnodolion, y we) ar gyfer seminarau ac asesiadau.
Technoleg Gwybodaeth Er nad yw'n cael ei asesu yn ffurfiol, disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio'r We i ymchwilio, medru defnyddio pecynnau gair brosesu, ac i fod yn gyfarwydd a system e-bost y Brifysgol

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5