Module Information

Cod y Modiwl
GW10620
Teitl y Modiwl
Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol y Trydydd Byd
Blwyddyn Academaidd
2013/2014
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 Hours. (18 x 1 awr)
Seminarau / Tiwtorialau 8 Hours. (8 x 1 awr)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester traethawd 2,500 o eiriau  40%
Arholiad Semester 2 Awr   arholiad 2 awr  Students may, subject to Faculty approval, have the opportunity to resit this module, normally during the supplementary examination period. For further clarification please contact the Teaching Programme Administrator in the Department of International Politics.  60%

Canlyniadau Dysgu

Ar ol iddynt gwblhau'r modiwl, dylai'r myfyrwyr allu:

- asesu'n feirniadol ddefnyddioldeb y term y Trydydd Byd
- egluro rhai o'r ffyrdd y mae cysylltiadau Gogledd-De yn cael effaith ar faterion y Trydydd Byd
- amlinellu a dadansoddi amryfal effeithiau gwladychiaeth
- esbonio rhai o'r sialensiau gwleidyddol ac economaidd allweddol sy'n wynebu cymdeithasau'r Trydydd Byd
- trafod yn feirniadol ystyr datblygiad ac egluro rhai sialensiau datblygu cyfoes
- trafod yn feirniadol ystyr diogelwch yn y Trydydd Byd ac egluro rhai sialensiau diogelwch
- gwneud defnydd effeithiol o sgiliau dynodi a lleoli ffynonellau addas; astudio annibynnol; ysgrifennu (traethodau ac arholiadau); sgiliau TG yn ogystal a rheolaeth amser.

10 credydau ECTS

Disgrifiad cryno

Nod y cwrs hwn yw cyflwyno myfyrwyr i bynciau gwleidyddol a chymdeithasol allweddol sy’n pennu safle’r ‘Trydydd Byd’ mewn gwleidyddiaeth. Yn dilyn cyflwyniad i’r hanfodion theoretig, fe fydd y modiwl yn trafod tair thema allweddol – trefedigaethrwydd, datblygiad, a democratiaeth – drwy gyfres o ddarlleniadau ac ymarferion a fydd yn herio stereoteipiau cydnabyddedig a rhagdybiaethau deallusol, gyda’r nod o annog myfyrwyr i feddwl yn feirniadol ynghylch eu hastudiaethau a’u gweithredoedd.

Cynnwys

arlithoedd a seminarau:

Damcaniaethu'r 'Trydydd Byd'
1. Beth yw'r 'Trydydd Byd', beth bynnag?
2. Meddwl am y 'Trydydd Byd' – gwybodaeth pwy?

Seminar 1: pobl go-iawn mewn lleoedd go-iawn
3. Meddwl am Hil
4. Meddwl am Rhywogaeth

Seminar 2: Hil, Rhyw a Rhywogaeth Trefedigaethrwydd
5. Trefedigaethrwydd yn America Ladin
6. Trefedigaethrwydd yn Affrica

Seminar 3: Profiadau Trefedigaethol
7. Trefedigaethrwydd ac Ewrop
8. Datrefedigaethu (?)

Seminar 4: Gwaddol Drefedigaethol Datblygiad
9. Y syniad o ddatblygiad
10. Y 'diwydiant' datblygu

Seminar 5: Cymorth byw, cymorth marw?
11. Cynaliadwyedd – Datblygiad a'r Amgylchedd
12. A oes angen datblygiad arnom?

Seminar 6: Cenhadon Modern? Cyrff Anllywodraethol (NGO) Datblygiad Rhyngwladol Democratiaeth
13. Model Democratiaeth Ryddfrydol
14. Yr Anhawster â Llygredd

Seminar 7: Democratiaethau Dymunol
15. Grym Pobl: mudiadau cymdeithasol a chymryd rhan
16. Grym Pobl: mudiadau cymdeithasol ar waith

Seminar 8: Mudiadau'r werin a democratiaeth Casgliad
17. Beth ddylem ni ei wneud ynghylch anghydraddoldeb byd-eang? Darlith gyfranogol
18. Gwybodaeth, rhagdybiaethau a'r frwydr oddi isod.

Sgiliau trosglwyddadwy

Bydd sgiliau astudio yn cael eu dysgu I'r myfyrwyr drwy gyfrwng cymryd rhan weithredol mewn seminarau, a bydd hynny'n cael ei ategu gan gwricwlwm seiliedig ar y we a'r y fewnrwyd Adrannol (Adnodd Sgiliau Mewnrwyd). Bydd pedwar prif faes yn cael eu cynnwys: ffynonellau (argraffedig a rhai seiliedig ar y we; seminarau a gweithio mewn grwp bychan; traethodau; arholiadau. Bydd yr addysgu sgiliau yn ymarferol ac yn addas I'r tasgau y bydd y myfyrwyr yn eu hwynebu yn ystod eu hastudiaethau, ac fel y cyfryw byddant yn cael eu cysylltu a chynnwys academaidd y modiwl ac ag asesiad y myfyrwyr. Bydd tiwtoriaid seminarau fel y cyfryw yn ymgymryd ag addysgu sgiliau fel y bo hynny'n addas I'r grwp arbennig hwnnw, yn hytrach na dilyn trefn anhyblyg. Felly gallai trafodaethau yn ymwneud a gwaith grwp ddigwydd yn gynnar yn y modiwl, gallai trafodaethau yn ymwneud a ffynonellau ddigwydd drwy gydol y modiwl tra byddai mater ysgrifennu traethodau yn cael sylw yn nes at amser cyflwyno'r gwaith. Bydd y dull llai strwythuredig o fynd ynglyn ag addysgu sgiliau yn cael ei ategu gan yr Adnodd Sgiliau Mewnrwyd a fydd yn cynnwys nodiadau ar amryfal faterion yn ymwneud a sgiliau, rhestr darllen ynghyd a chysylltau ag adnoddau eraill y Coleg (megis y Gwasanaethau Gwybodaeth) ac a safleoedd sgiliau sydd eisoes ar gael ar y we. Dylid nodi bod yr Adran wedi rhoi cynnig ar lawer o strategaethau addysgu sgiliau, ond mai siomedig fu'r canlyniadau, a gobeithir y bydd ymgorffori'r rhain yn rhan o drefn academaidd ddyddiol y myfyrwyr yn profi'n effeithiol

Bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eu helpu i ddeall, cysyniadoli a gwerthuso enghreifftiau a syniadau. Drwy gydol y cwrs dylai myfyrwyr ymarfer a gwella eu sgiliau darllen, deall a meddwl, yn ogystal a'u sgiliau rhifedd sylfaenol a'u sgiliau hunanreoli. Yn ystod darlithoedd bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau gwrando ac ysgrifennu nodiadau, yn ogystal a sgiliau dadansoddi. Mewn seminarau bydd myfyrwyr yn gwella eu sgiliau dadansoddi ac yn ymarfer sgiliau gwrando, egluro a dadlau, yn ogystal a gweithio mewn tim a datrys problemau. Bydd ysgrifennu traethodau yn annog myfyrwyr i ymarfer eu sgiliau ymchwilio annibynnol, ysgrifennu a TG, a bydd yr arholiadau yn profi'r sgiliau hyn o dan amgylchiadau amser cyfyngedig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4