Module Information

Cod y Modiwl
CC18010
Teitl y Modiwl
Datblygiad Proffesiynol a Phersonol
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru yn yr Adran Gyfrifiadureg yn unig
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 17 Darlith
Seminarau / Tiwtorialau 10 x 1 hr
Eraill Penwythnos Gweithgareddau
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester CV a llythyr atodol  25%
Asesiad Semester Hyd at 5 o ymarferion ysgrifenedig un tudalen o hyd ynghyd a chyfraniadau i ddosbarthiadau tiwtorial  25%
Asesiad Semester Cyflwyniad Unigol  (asesir gan staff a chymhreriaid)  25%
Asesiad Semester Cyflwyniad Grwp  (asesir gan staff a chymhreriaid)  25%
Asesiad Ailsefyll CV a llythyr atodol  50%
Asesiad Ailsefyll Cyflwyniad Unigol  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

cynllunio CV priodol

dangos bod ganddynt y sgiliau sylfaenol ar gyfer rheoli amser, gweithio mewn tîm ac ysgrifennu academaidd

adolygu eu perfformiad eu hunain yn feirniadol

defnyddio offer cyfrifiadurol i ategu eu hastudiaethau yn y brifysgol

ymchwilio, cynllunio a rhoi cyflwyniad technegol

Nod

Mae'r modiwl yn cynnwys deunydd nad yw'n cael ei gyflwyno mewn rhannau eraill o fodiwlau penodol ond sy'n hanfodol er mwyn ennill dealltwriaeth gyflawnach o'r maes yn gyffredinol. Mae sgiliau trosglwyddadwy personol yn nodwedd bwysig i unrhyw fyfyriwr graddedig ac mae'n rhan bwysig o'r modiwl hwn.

Disgrifiad cryno

Mae darlithoedd y modiwl yn cynnwys deunydd i hyrwyddo datblygiad myfyrwyr fel gweithwyr proffesiynol yn eu maes. Datblygir ystod o sgiliau personol trosglwyddadwy o fewn i gyd-destun y diwydiant meddalwedd. Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn rhoi cyngor i fyfyrwyr ynghylch cynhyrchu CV er mwyn llwyddo i ennill blwyddyn mewn gwaith.
Cynlluniwyd y Penwythnos Gweithgareddau i wella sgiliau gwaith tîm y myfyrwyr a datblygu ymhellach eu sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu. Trwy gyfrwng cyfres o dasgau amrywiol a gynhelir drwy gydol y penwythnos, a ategir gan waith prosiect pellach, bydd sgiliau'r myfyrwyr wrth ddatrys problemau a gweithio mewn tîm yn cael eu hymarfer.
Bydd dosbarthiadau tiwtorial yn semester 2 yn annog y myfyrwyr i ganolbwyntio ar sgiliau trosglwyddadwy, megis ysgrifennu, ymchwilio a gwneud cyflwyniadau.

Cynnwys

SEMESTER 1
1. Gwneud y mwyaf o'ch profiad yn y Brifysgol - 1 ddarlith
Gwneud y mwyaf o ddysgu wedi ei ganoli ar y myfyriwr.
2. Rheoli Amser - 1 ddarlith
Dadansoddi sut orau i reoli amser er mwyn gwneud y mwyaf ohono.
3. Beth yw'r broses CDP a sut mae'n eich gwneud yn fwy cyflogadwy? - 1 ddarlith
PENWYTHNOS GWEITHGAREDDAU SGILIAU TIM
Rhannau mewn tîm; dull Belbin a hunan asesu. Sgiliau rhyngbersonol.
4. Rheoli grwp - 1 ddarlith
Sut i weithio'n effeithiol fel tîm, a chyfle i fyfyrio am y penwythnos
5. Cyfeirio a dyfynnu - 1 ddarlith
Defnyddio deunydd sy'n bodoli eisoes. Ffyrdd cywir ac addas o gyfeirio a dyfynnu. Llen-ladrad. Y Llyfrgell.
6. Techneg Arholiadau - 1 ddarlith
Cyfarwyddiadau safonol. Defnyddio amser, cynllunio. Arddull cwestiynau.
SEMESTER 2
1. Cynllunio Cyflwyniad - 1 ddarlith
Cyflwyniad i bwysigrwydd strwythur, amseru a chynnwys cyflwyniadau.
2. Sut i ysgrifennu Saesneg da - 1 ddarlith
Cyflwyniad i arddull a thechneg wrth ysgrifennu Saesneg da.
3. Cyflwyno dogfennau - 1 ddarlith
ad hoc neu strwythuredig. Latex a systemau dogfennol eraill
4. Rheoli Fersiynau - 1 ddarlith
Pam ei fod yn bwysig? Enghreifftiau github, svn ayyb
5. Materion Rhyngwyneb Defnyddiwr - 1 ddarlith
Cynllunio wedi ei ganoli ar y defnyddiwr. Rheolau Schneidermann. Egwyddorion Norman.
6. Llunio Curriculum Vitae o safon uchel a marchnata'ch hun yn effeithiol - 1 ddarlith
Cyflwyniad ar y cyd â'r Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd
7. Cynllunio eich blwyddyn mewn diwydiant a'ch lleoliadau dros yr haf - 1 ddarlith
Cyflwyniad ar y cyd â'r Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd
8. Cynllunio eich cwrs Prifysgol - 1 ddarlith
Cyngor ar fodiwlau'r flwyddyn nesaf. Eich cynllun gradd.
9. Pynciau eraill - hyd at 3 darlith.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Yn yr ymarfer ysgrifennu a'r CV
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Yn y CV
Gwaith Tim Yn y cyflwyniad
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Yn y CV
Sgiliau ymchwil Mewn cyflwyniadau
Technoleg Gwybodaeth Yn rhan sylfaenol o'r modiwl.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
Cottrell, Stella. (2013.) The study skills handbook /Stella Cottrell. 4th ed. Palgrave Macmillan Chwilio Primo
Testun Ychwanegol Atodol
Cottrell, Stella. (2011.) Critical thinking skills :developing effective analysis and argument /Stella Cottrell. 2nd ed. Palgrave Macmillan Chwilio Primo Davies, John W. (2010.) Communication Skills: A Guide for Engineering and Applied Science Students 3rd ed. Pearson Education Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4