Module Information

Cod y Modiwl
RG10510
Teitl y Modiwl
Y Diwydiant Amaethyddol - Sgiliau Cynllun-Benodol
Blwyddyn Academaidd
2018/2019
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Taith Maes 5 x Teithiau Maes 9 Awr
Darlith 11 x Darlithoedd 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Taith astudio/Adroddiad yn seiliedig ar ymweliad.  50%
Asesiad Semester Taith astudio/Seminar a phoster.  Grwp yn seiliedig ar ymweliad  50%
Asesiad Ailsefyll Rhaid i fyfyrwyr wneud elfennau or asesiad syn cyfateb ir hyn a arweiniodd at fethur modiwl.  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Amlinellu nodau ac amcanion systemau ffermio ac adnabod y rheoliadau ynglyn a ffermio yn y DU a'r Undeb Ewropeaidd.

2. Adnabod y prif egwyddorion sy'n rheoli systemau cnydio a sut i'w haddasu i gynllunio a rheoli cylchdroi cnydau.

3. Adnabod y prif ffactorau sy'n dylanwadu ar systemau da byw ac asesu'r effaith ar reoli da byw a'u perfformiad.

4. Trafod rol y farchnad a ffactorau eraill sy'n dylanwadau ar gynhyrchiant.

5. Trafod cyfraniad ffermio i ansawdd bwyd, ac amcanion polisi amgylcheddol a chymdeithasol.

6. Chwilio a chyflwyno gwybodaeth o ystod o ffynonellau.

7. Meithrin sgiliau tim ymarferol gan gynnwys gweinyddiaeth, gosod dyddiadau cau a dogfennau.

8. Bod yn gyfrifol am yr hyn y maent yn ei ddysgu a'u datblygiad proffesiynol eu hunain.

Disgrifiad cryno

Datblygir y modiwl yn barhad o fodiwl Semester 1 Sgiliau Astudio a Chyfathrebu ac mae'n cynnig cyfle i fyfyrwyr roi'r sgiliau cyffredinol a ddysgwyd ar waith mewn sefyllfa ymarferol.

Mae'r modiwl yn cynnig cyflwyniad i amcanion, egwyddorion, arferion a pherfformiad systemau ffermio a'r ffactorau naturiol, economaidd a chymdeithasol sy'n llunio amaethyddiaeth gyfoes.

Cynnwys

Cyflwynir y modiwl drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thaith astudio/cyfres o ymweliadau a fydd yn cynnwys ymweld ffermydd a busnesau amaeth a bwyd mewn ardal o'r DU a thrafodir yr agweddau canlynol:-

Cyflwyniad i strwythur y diwydiant amaeth yn y DU / UE

Systemau ffermio - elfennau a dosbarthiad

Dylanwad polisi

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd y ddau ymweliad (gan gynnwys seminarau gyda'r nos yn dilyn yr ymweliadau a'r seminar a asesir yn datblygu sgiliau cyfathrebu.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Gwneir cysylltiadau â diwydiant yn ystod y daith astudio a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y gwaith cwrs.
Datrys Problemau Bydd hyn yn rhan o'r gwaith cwrs a osodir.
Gwaith Tim Mae'r daith astudio a'r gwaith cwrs cysylltiedig yn cynnig cyfleoedd sylweddol ar gyfer rhyngweithio a thrafod mewn grwp.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd myfyrwyr yn cydweithio ar brosiectau a fydd yn gofyn iddynt adnabod eu cryfderau a'u gwendidau personol a chwilio am y cymorth hanfodol i'w helpu i wella eu gwaith eu hunain a gwaith y grwp.
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol Mae'r modiwl yn ymwneud a rhyngweithio rhwng elfennau systemau amaethyddol, rhwng lefelau hierarchaidd systemau amaethyddol, rhwng systemau amaethyddol a systemau defnyddio'r tir eraill, a rhwng systemau amaethyddol a'u hamgylchfyd naturiol a chymdeithasol. Ei nod yn benodol yw annog integreiddio gwybodaeth ymhlith y disgyblaethau hynny sy'n sail i amaethyddiaeth.
Sgiliau ymchwil Bydd myfyrwyr yn cael profiad ymchwil cyn ac yn ystod y daith astudio yn ogystal a chwblhau'r gwaith cwrs
Technoleg Gwybodaeth Bydd cyflwyno'r gwaith cwrs yn datblygu ymhellach y sgiliau TG a gyflwynwyd yn semester 1.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4