Module Information

Cod y Modiwl
CC21120
Teitl y Modiwl
Dylunio Algorithmau a Strwythurau Data
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

O ganlyniad i Covid-19 dylai myfyrwyr gyfeirio at y tudalennau modiwlau BwrddDu ar gyfer manylion yr asesiadau

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 50 Awr   Aseiniad Rhaglennu  50%
Asesiad Semester 5 Awr   Asesiad Ar-lein  50%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad Ail-leoli / Asesiad Amgen  50%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad Rhaglennu Ail-leoli  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. dangos eu dealltwriaeth o egwyddorion echdynnu a mewngapsiwleiddio fel y bont yn gymwys i ddylunio mathau data haniaethol a rhaglenni

2. dadansoddi a gwerthuso yr ymddygiad amser a gofod algorithmau ac yn deall sut y caiff hyn ei fynegi a'i bennu

3. cydnabod pwysigrwydd y dadansoddiad hwn wrth ddylunio meddalwedd

4. Disgrifio rhai o'r prif ymagweddau at ddylunio algorithmau, megis algorithmau barus, rhannu a gorchfygu a rhaglennu deinamig

5. Dangos doethineb wrth werthuso a dewis strwythurau data ac algorithmau priodol ar gyfer amrywiaeth o broblemau rhaglennu

6. Dylunio a gweithredu rhaglenni sylweddol mewn Java

Nod

Mae'r modiwl hwn yn darparu cyflwyniad i strwythurau data a'u defnydd i ddatrys problemau rhaglennu. Mae'r modiwl yn pwysleisio'r defnydd o fathau data haniaethol a'r cyfraniad y gall echdynnu a mewngapsiwleiddio gwneud i eglurder, ailddefnydd a chadernid rhaglenni. Mae'r modiwl hefyd yn edrych ar effeithlonrwydd algorithmau adnabyddus er mwyn darparu sail i fyfyrwyr wneud dewisiadau gwybodus am strwythurau ac algorithmau data. Java yw'r iaith weithredol gyda'r bwriad o ddarparu dull o ganiatau naturiol i'r myfyriwr i fynegi amcanion dylunio hyn mewn cod.

Mae'r modiwl hefyd yn ymwneud ag ailddefnyddio patrymau a fframweithiau dylunio meddalwedd, gan leihau'r angen i adeiladu rhaglenni o egwyddorion sylfaenol.

Yn ogystal a darparu sylfaen gadarn yn y prif strwythurau data ac algorithmau Cyfrifiadureg, mae'r modiwl yn pwysleisio datblygu sgiliau datrys problemau trwy gyfrwng nifer o daflenni gwaith rhaglennu.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar sylfeini modiwlau'r flwyddyn gyntaf ar sut i gynllunio rhaglen ac yn darparu sylfaen drylwyr ar sut i ddylunio strwythurau data ac algorithmau ac yn rhoi cipolwg pellach ar ddylunio gwrthrych cyfeiriedig.

Cynnwys

1. Mathau o ddata haniaethol sylfaenol: Cyflwyniad i Mathau o ddata haniaethol; Strwythurau data sylfaenol; Staciau, Ciwiau, Ciwiau Blaenoriaethol a'u wireddiadau.

2. Storio ac Adfer Data drwy Allwedd: Y math o ddata sy'n haniaethu'r Map a mathau o ddata haniaethol cysylltiedig; Gwireddiadau gan ddefnyddio strwythurau data sylfaenol; Hashing; Coed chwilio deuaidd; Coed chwilio deuaidd cytbwys.

3. Paradeimiau Dylunio ar gyfer Algorithmau: Cyflwyniad i Mathau o dylunio algorithmau;Algorithmau grym llymus; Algorithmau dychweliadol; Algorithmau barus; Rhannu a gorchfygu; Rhaglennu deinamig

4. Cynrychioli Perthnasau Cymhleth: Graffiau: Terminoleg; Gwireddiadau; Cynrychiolaeth; Trawsnewidiad graff; Modelu a datrys problemau gan ddefnyddio graffiau, e. e., cynllunio rhwydwaith cyfathrebu (isafswm coed isaf), dod o hyd i lwybr (llwybrau byrraf); Casgliadau graff

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd hangen sgiliau ysgrifenedig i gwblhau dogfennau ategol i gyd-fynd a gwaith cwrs a asesir.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd angen rheolaeth amser yn ofalus i alluogi myfyrwyr i gwblhau gwaith cwrs ac ati. Testun cwestiwn cyfweliad yn aml i raglenwyr.
Datrys Problemau Mae hyn yn rhan annatod yn y gwaith ymarferol ffurfiannol a'r gwaith cwrs a asesir
Gwaith Tim
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd gofyn i'r myfyrwyr ymgymryd a hunan astudio. Mae cwblhau'r aseiniad yn galw am welliannau mewn sgiliau rhaglennu. Mae'r aseiniad a'r arholiad ill dau yn galw am ddealltwriaeth o gysyniadau heriol
Rhifedd Yn benodol wrth ddadansoddi algorithmau.
Sgiliau pwnc penodol Gweler teitl a chynnwys y modiwl.
Sgiliau ymchwil Bydd angen i'r myfyrwyr i chwilio am a defnyddio gwybodaeth dechnegol berthnasol wrth gwblhau gwaith cwrs ymarferol a asesir.
Technoleg Gwybodaeth Mae'r modiwl cyfan yn ymwneud y maes hwn.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5