Module Information

Module Identifier
SC11300
Module Title
Cyflwyniad i ddulliau ymchwil mewn seicoleg
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 1 (Taught over 2 semesters)
Mutually Exclusive
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Due to Covid-19 students should refer to the module Blackboard pages for assessment details

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Adroddiad 1  (1500 gair)  35%
Semester Assessment Cyflwyniad Fideo  5 munud  35%
Semester Assessment Poster Unigol  (500 gair)  20%
Semester Assessment Cyfranogiad SONA (6 credit)  10%
Supplementary Assessment Poster Unigol  20%
Supplementary Assessment Adroddiad 1  (1500 gair)  35%
Supplementary Assessment Cyflwyniad Fideo  5 munud  35%
Supplementary Assessment Traethawd ysgrifennedig  ar pwysigrwydd o cyfrannu i ymchwil (500 gair)  10%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

​1. Dangos dealltwriaeth o egwyddorion allweddol dylunio ymchwil meintiol ac ansoddol.

2. Dangos dealltwriaeth o pryd i ddefnyddio a sut i gyfrifo ystod o brofion disgrifiadol, a pharamedrig a pharamedrig.

3. Defnyddio meddalwedd ystadegol arbenigol yn briodol.

4. Nodi pryd i ddefnyddio gwahanol ddulliau ymchwil yn briodol.

5. Dangos dealltwriaeth o'r angen am foeseg mewn seicoleg a'r defnydd ohoni.

6. Datblygu gwerthfawrogiad o bwysigrwydd cyfranogiad ymchwil o fewn yr Adran.

Brief description

Seicoleg fel gwyddoniaeth; defnyddio dulliau ansoddol a meintiol mewn seicoleg; egwyddorion moeseg wrth arbrofi; codau ymarfer moesegol. Dylunio a rheoli arbrofol.

Content

Dulliau ymchwil meintiol:
Dylunio a rheoli arbrofol; graddfeydd data; dosbarthiadau; mesurau tueddiad canolog a gwasgariad; tebygolrwydd; lefelau arwyddocâd a phrofi damcaniaethau; profion un cynffon a dau gynffon; ystadegau parametrig ac ystadegau amharamedrig; Prawf Mann-Whitney U; Wilcoxon. Profion-t annibynnol a pherthnasol. Data amlder. Kruskal-Wallis; Friedman. Cyflwyniad i ANOVA a chydberthynas. Rheoli newidynnau; gwrthbwyso.

Dulliau ymchwil ansoddol:
Cefndir ymchwil ansoddol; cynllun ymchwil ansoddol; cyflwyniad i ddadansoddiad thematig.

Moeseg:
Cydsyniad gwybodus; twyll; pynciau sensitif; cyfranogwyr bregus; codau ymarfer.

Cyfathrebu:
Chwiliadau llenyddiaeth; cyflwyno canfyddiadau; cyflwyniad i drin data gan ddefnyddio pecynnau meddalwedd; defnyddio tablau a ffigurau; datblygu dadleuon; cyfeirio.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Ymdrinnir â chymhwyso rhif drwy gydol y modiwl, o ran cynhyrchu a dehongli ystadegau disgrifiadol a chasgliadol.
Communication Bydd myfyrwyr yn deall pwysigrwydd gwybodaeth a chyfathrebu clir a sut i fanteisio arnynt. Byddant yn gwybod sut i ddefnyddio'r ffynonellau gwybodaeth niferus sydd ar gael a sut i ddefnyddio'r dull cyfathrebu mwyaf priodol i'r eithaf. Byddant yn dysgu i fod yn glir ac yn uniongyrchol yn eu cyfathrebu ac i fod yn uniongyrchol am nodau ac amcanion. Byddant yn dysgu ystyried yr hyn sy'n berthnasol i'r pwnc yn unig a chanolbwyntio ar amcanion eu dadl neu drafodaeth. Cynhelir seminarau mewn grwpiau lle bydd trafodaeth a chyflwyniadau llafar yn ffurfio prif gyfrwng yr addysgu. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith ar ffurf prosesydd geiriau a dylai'r cyflwyniad gwaith adlewyrchu mynegiant effeithiol o syniadau a defnydd da o sgiliau iaith er mwyn sicrhau eglurder, cydlyniad a chyfathrebu effeithiol.
Improving own Learning and Performance Nod y modiwl yw hyrwyddo hunanreolaeth ond o fewn cyd-destun cymorth gan yr hwylusydd a'r cyd-fyfyrwyr fel ei gilydd. Disgwylir i fyfyrwyr wella eu dysgu a'u perfformiad eu hunain trwy ymgymryd â'u hymchwil eu hunain ac i ymarfer eu hunain, gan gynnwys chwilio am ffynonellau, llunio rhestrau darllen, a phenderfynu (o dan arweiniad) gyfeiriad eu pynciau ymarferol. Bydd yr angen i gwrdd â therfynau amser ymarferol yn canolbwyntio sylw'r myfyrwyr ar yr angen i reoli eu hadnoddau amser a chyfle yn dda. Disgwylir i fyfyrwyr fyfyrio ar eu prosesau dysgu eu hunain a bydd tystiolaeth o hyn trwy gyflwyno taflen fyfyrio gyda'r holl aseiniadau gwaith cwrs.
Information Technology Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith ar ffurf prosesydd geiriau. Hefyd, bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i chwilio am ffynonellau gwybodaeth ar y we, yn ogystal â chwilio am ffynonellau trwy ffynonellau gwybodaeth electronig (fel Web of Science a PsychLit; PsychInfo). Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i ddefnyddio pecyn meddalwedd fel SPSS, Excel a Powerpoint. Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar eu gallu i ddefnyddio SPSS o fewn meini prawf asesu adroddiadau labordy.
Personal Development and Career planning Bydd y trafodaethau yn arbennig yn helpu i ddatblygu sgiliau llafar a chyflwyno myfyrwyr. Bydd dysgu am y broses o gynllunio prosiectau, fframio paramedrau'r prosiectau, sicrhau a datblygu'r prosiectau a'u cwblhau hyd yn hyn yn cyfrannu at eu portffolio o sgiliau trosglwyddadwy.
Problem solving Bydd gwaith prosiect annibynnol a datrys problemau yn un o nodau canolog y modiwl; bydd cyflwyno 3 adroddiad ymarferol yn gofyn bod y myfyriwr yn datblygu sgiliau ymchwil annibynnol yn ogystal â sgiliau datrys problemau. Bydd gallu'r myfyrwyr i ddatrys problemau yn cael ei ddatblygu a'i asesu drwy ofyn iddynt: fabwysiadu safbwyntiau gwahanol; trefnu data ac amcangyfrif ateb i'r broblem; ystyried astudiaethau achos; rheswm rhesymegol; defnyddio modelau damcaniaethol; ystyried achosion tebyg; chwilio batrymau; rhannu materion mewn i broblemau llai.
Research skills Bydd cyflwyno tri darn o waith cwrs yn adlewyrchu sgiliau ymchwil annibynnol y myfyriwr. Bydd yr angen i leoli adnoddau ymchwil priodol ac ysgrifennu'r canlyniadau hefyd yn hwyluso sgiliau ymchwil. Bydd paratoi ymchwil ar gyfer y poster grŵp hefyd yn galluogi'r myfyriwr i ddatblygu sgiliau prosiect annibynnol. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu sgiliau wrth ddatblygu a fframio cwestiynau ymchwil, gan nodi ffynonellau ar gyfer chwiliadau llenyddiaeth, a chynnal chwiliadau llenyddiaeth gan ddefnyddio adnoddau priodol.
Subject Specific Skills Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu ystod eang o sgiliau pwnc-benodol a fydd yn eu helpu i ddeall, cysyniadu a dewis dulliau ymchwil priodol a phrofion ystadegol. Mae'r sgiliau pwnc-benodol hyn yn cynnwys: * Asesu dulliau gwyddonol mewn seicoleg. * Gwahaniaethu rhwng dulliau ymholi meintiol ac ansoddol. * Dangos eich bod yn gyfarwydd â'r technegau sydd eu hangen ar gyfer chwiliadau llenyddiaeth. * Gwerthfawrogiad o natur ymchwil foesegol yn y gwyddorau cymdeithasol.
Team work Bydd dosbarthiadau ymarferol yn cynnwys rhan o drafodaeth grŵp bach lle bydd yn rhaid i fyfyrwyr drafod fel grŵp y materion craidd sy'n gysylltiedig â phynciau ymchwil. Mae dadleuon a thrafodaethau ystafell ddosbarth o'r fath yma yn rhan hanfodol o'r modiwl. Bydd myfyrwyr hefyd yn gweithio mewn grwpiau i ddatblygu un o'u darnau gwaith cwrs.

Notes

This module is at CQFW Level 4