Module Information

Cod y Modiwl
BBM6420
Teitl y Modiwl
Manwl Fagu Da Byw
Blwyddyn Academaidd
2021/2022
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Dysgu o Bell
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

O ganlyniad i Covid-19 dylai myfyrwyr gyfeirio at y tudalennau modiwlau BwrddDu ar gyfer manylion yr asesiadau

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Fforymau  (1500 o eiriau). Gall myfyriwr ail-afael ag elfennau asesu sy'n cyfateb i'r rhai a arweiniodd at fethiant modiwl.  20%
Asesiad Ailsefyll Bwrdd stori, cais marchnata mewn ffurf stori ddigidol  Gall myfyriwr ail-afael ag elfennau asesu sy'n cyfateb i'r rhai a arweiniodd at fethiant modiwl. a ffeithlun ar dechnoleg fanwl. (Portfolio yn cynnwys bwrdd stori 500 o eiriau, fideo 2 funud a ffeithlun 300 o eiriau).  45%
Asesiad Ailsefyll Modiwl Ddysgu ac Adroddiad Astudiaeth Achos  (2 Awr o CADd ffurfiannol yn arwain at adroddiad 1000 o eiriau). Gall myfyriwr ail-afael ag elfennau asesu sy'n cyfateb i'r rhai a arweiniodd at fethiant modiwl.  35%
Asesiad Semester Bwrdd stori, cais marchnata mewn ffurf stori ddigidol  a ffeithlun ar dechnoleg fanwl. (Portfolio yn cynnwys bwrdd stori 500 o eiriau, fideo 2 funud a ffeithlun 300 o eiriau)  45%
Asesiad Semester Modiwl Ddysgu ac Adroddiad Astudiaeth Achos  (2 Awr o CADd ffurfiannol yn arwain at adroddiad 1000 o eiriau)  35%
Asesiad Semester Fforymau  (1500 o eiriau)  20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

​1. Esbonio'r heriau cyfredol ac yn y dyfodol i'w datrys gan dechnolegau da byw manwl gywir.

2. Esbonio beth yw technolegau manwl a sut y gallant ac y maent wedi helpu i wella systemau cynhyrchu da byw.

3. Nodi lle y gall systemau cynhyrchu penodol ddefnyddio ymchwil ar dechnolegau da byw manwl gywir.

4. Cymharu'r defnydd o ddata da byw manwl gywir mewn gwahanol systemau cyflenwi.

5. Gwerthuso gwahanol ddulliau ar gyfer sicrhau bod sectorau penodol yn manteisio ar y technolegau hyn ac yn eu defnyddio'n barhaus.​

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn rhan o gyrsiau BioArloesedd Cymru. Bydd y modiwl yn dysgu myfyrwyr am yr ymchwil ddiweddaraf i dechnolegau manwl ar gyfer cynhyrchu da byw a'u cadwyni cyflenwi priodol. Trwy gymysgedd o astudiaethau achos ac adolygiad beirniadol, bydd myfyrwyr ymchwil yn gwerthuso sut mae technolegau manwl wedi datblygu rhai o'r syniadau cyfredol sy'n trawsnewid y diwydiant; yn ogystal â syniadau sy'n dod i'r amlwg i helpu i wella cynaliadwyedd cynhyrchu a'r cyflenwad cyffredinol. Bydd y modiwl yn rhoi dealltwriaeth i'r myfyriwr o sut y gall technoleg helpu i wella cynaliadwyedd system.

Yn benodol, bydd y modiwl yn edrych ar sut y gall technolegau manwl helpu cynhyrchwyr i nodi a gwella meysydd o'u busnes a ateb y galw am eu marchnadoedd. Bydd y modiwl hefyd yn edrych ar sut y gall technolegau manwl helpu i wella diogelwch bwyd, logisteg y gadwyn gyflenwi ac olrhain.

Cynnwys

• Trosolwg byr o dechnolegau manwl - ddoe a heddiw

• Yr heriau y gall technolegau manwl da byw eu datrys - cryfderau a chyfyngiadau technolegau manwl ar gyfer cynhyrchwyr

• Ymchwil ar dechnolegau cyfredol - defnyddiau newydd ar gyfer technolegau cyfredol, golwg ar ymchwil gyfredol i fuddion rhai technolegau

• Technolegau'r dyfodol - syniadau a chysyniadau

• Nodi technolegau perthnasol - Edrych ar ymchwil, dilysu, dylunio a datblygu technolegau newydd

• Trosglwyddo technolegau rhwng sectorau - addasu technolegau presennol i ehangu eu defnydd o fewn y diwydiant

• Defnyddio allbynnau technoleg manwl - Nodi sut y gall gwahanol sectorau â'r system gyflenwi ddefnyddio allbynnau o dechnolegau manwl

• Sicrhau defnydd a pharhad technolegau newydd - o fabwysiadwyr cynnar i neidio'r bwlch i'r brif ffrwd

• Astudiaethau Achos - defnyddio astudiaethau achos i nodi sut y gellir defnyddio technoleg fanwl

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Disgwylir i fyfyrwyr gyfleu allbynnau ymchwil cymhleth i'w cyfoedion yn y fforymau ar-lein, aseiniadau ysgrifenedig a'r stori ddigidol.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd y modiwl hwn yn edrych ar rywfaint o'r ymchwil ddiweddaraf i dechnolegau manwl. Bydd y modiwl hefyd yn dysgu myfyrwyr sut i ddod o hyd i gyfyngiadau ar ymchwil ac i nodi sut y gallai diwydiant fabwysiadu technoleg newydd trwy'r aseiniadau Adroddiad a Marchnata ond ni fydd yn edrych yn benodol ar datblygiad personol a chynllunio gyrfa.
Datrys Problemau Defnyddir heriau dysgu ar sail problemau ochr yn ochr â postiadau fforwm ar-lein trwy gydol y modiwl i helpu i ddatblygu a gwella sgiliau datrys problemau myfyrwyr.
Gwaith Tim Bydd asesiadau ar-lein yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ddadlau ymysg ei gilydd i ddatblygu consensws barn.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Rhoddir adborth manwl ar gyfer pob aseiniad fforwm. Bydd adborth yn darparu arweiniad cyffredinol tuag at fforwm nesaf y myfyriwr. Bydd y bwrdd stori ar gyfer y stori ddigidol yn cael ei gyflwyno cyn y stori ddigidol a disgwylir i'r myfyriwr ystyried yr adborth.
Rhifedd Bydd modiwl dysgu yn gofyn iddynt edrych ar ddata a'i ddadansoddi i'w gyflwyno yn yr adroddiad.
Sgiliau pwnc penodol Gwerthuso technolegau manwl newydd ar gyfer da byw ac ymchwil gyfredol yn y technolegau hyn. Hefyd y gallu i nodi defnyddiau posibl ar gyfer technolegau newydd a sut i gael diwydiant i'w mabwysiadu.
Sgiliau ymchwil Bydd gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â hunan-astudio dan gyfarwyddyd, felly byddant yn datblygu eu sgiliau ymchwil llenyddiaeth.
Technoleg Gwybodaeth Bydd gofyn i fyfyrwyr ddod o hyd i wybodaeth o amrywiaeth o gronfeydd data cyhoeddiadau gwyddonol a defnyddio Blackboard ar gyfer pob agwedd ar y modiwl. Mae creu eu stori ddigidol a ffeithlun yn gofyn am ddefnyddio technoleg.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7