Module Information

Cod y Modiwl
CC22120
Teitl y Modiwl
Peirianneg Meddalwedd
Blwyddyn Academaidd
2022/2023
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Pre-Requisite
Cofrestru yn yr Adran
Exclusive (Any Acad Year)
Exclusive (Any Acad Year)

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 4 Awr   Arholiad ar-lein atodol  25%
Arholiad Semester 4 Awr   Arholiad ar-lein  25%
Asesiad Ailsefyll Dim ar gael  Ddim ar gael. Nid oes unrhyw Ailsefyll Allanol nac Atodol ar gael ar gyfer y rhan hon o'r modiwl - bydd marc y gydran hon yn cael ei gario ymlaen.  75%
Asesiad Semester 140 Awr   Prosiect grŵp  75%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

cymryd rhan mewn prosiect ar raddfa ddiwydiannol;

cymhwyso elfennau cylchoedd bywyd meddalwedd, cyferbynnu ystod o fodelau cylch bywyd a dewis modelau priodol ar gyfer ystod o brosiectau nodweddiadol;

cymhwyso gweithdrefnau ansawdd meddalwedd ac argyhoeddi eraill o'u gwerth;

defnyddio rheolaeth fersiynau a ffurfweddiad ac argyhoeddi eraill o'u gwerth;

cynhyrchu'r cyflawniadau allweddol mewn cylchoedd bywyd meddalwedd;

gwerthuso sefyllfaoedd moesegol a llunio barn broffesiynol arnynt.

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn yw rhoi sylfaen gref i’r myfyriwr mewn peirianneg meddalwedd a fydd yn llywio eu hymarfer datblygu meddalwedd, a’u paratoi i weithio yn y diwydiant meddalwedd.

Cyflwynir myfyrwyr i'r arferion traddodiadol gorau ar gyfer pennu, dylunio, gweithredu, profi a gweithredu systemau meddalwedd mawr, yn ogystal â chael dealltwriaeth o amrywiadau mwy modern (Agile) o'r arferion hynny.

Mae’r gwaith ymarferol ar y modiwl yn brosiect grwp, lle mae nifer o fyfyrwyr yn cydweithio i gynhyrchu cynnyrch diffiniedig, gan ddilyn safonau tebyg i’r rhai a allai fod â phrofiad o weithio mewn diwydiant.

Cynnwys

1. Cyflwyniad i beirianneg meddalwedd - 3 Darlith
Pam mae angen peirianneg meddalwedd. Gweithdrefn a rhwymedigaethau'r peiriannydd proffesiynol. Methiannau peirianneg meddalwedd a'r hyn y gallwn ei ddysgu oddi wrthynt.

2. Cylch Bywyd Meddalwedd : 2 Ddarlith
Disgrifiad o gamau ystod o gylchredau oes meddalwedd (gan gynnwys cylch bywyd y Rhaeadr, Prototeipio, datblygiad Agile a'r model Troellog) a'r prif gyflawniadau a gweithgareddau sy'n gysylltiedig â phob cam.

3. Rheoli Prosiect : 1 Darlith
Cynllunio ac amcangyfrif costau. Monitro cynnydd. Strwythur tîm a rheoli tîm.

4. Rheoli Ansawdd : 2 Ddarlith
Sut ydyn ni'n gwneud meddalwedd o safon. Cynlluniau ansawdd. Teithiau cerdded drwodd, archwiliadau cod a mathau eraill o adolygiadau. Rôl y grwp sicrhau ansawdd. Safonau (rhyngwladol, cenedlaethol a lleol). Gwella prosesau meddalwedd.

5. Rheoli Ffurfweddiad : 2 Ddarlith
Llinellau sylfaen. Gweithdrefnau rheoli newid. Rheoli fersiwn. Offer meddalwedd i gefnogi rheoli ffurfweddiad.

6. Peirianneg Gofynion a HCI (Rhyngwyneb dynol-cyfrifiadur) - 2 Ddarlith
Cael a dogfennu gofynion y system. Dilysu gofyniad trwy e.e., prototeipio. Diffygion yn y dull traddodiadol o ymdrin â gofynion. Cyflwyniad i achosion Defnydd UML. Cyflwyniad i HCI.

7. Dylunio : 2 Ddarlith
Dylunio (pensaerniol) bras a dylunio manwl. Defnydd o haniaethu, celu gwybodaeth, dadelfennu swyddogaethol a hierarchaidd ar lefelau uwch na'r rhaglen unigol. Cynnwys dogfennau dylunio. Diagramau cyflwr. Nodiannau UML perthnasol: diagramau pecynnau, cyfres a gweithgaredd, gwrthrychau gweithredol.

8. Cynnal a Chadw - 1 Ddarlith
Mathau o waith cynnal a chadw. Proses cynnal a chadw. Ailffactorio.

9. Profi : 2 Ddarlith
Profi strategaethau. Offer profi: dadansoddwyr statig a deinamig, harneisiau profi a chynhyrchwyr data prawf, efelychwyr. Profi perfformiad. Profi atchweliad. Dogfennaeth defnyddwyr a hyfforddiant.

10. Materion moesegol: 2 Ddarlith
Materion moesegol anodd. Enghreifftiau o gyfyng-gyngor moesegol ar gyfer peirianwyr meddalwedd. Gwerthuso materion moesegol a datblygu sgiliau penderfynu ar gyfer sefyllfaoedd anodd.

11. Dosbarthiadau Tiwtorial
Bydd dosbarth tiwtorial wythnosol yn gysylltiedig a'r cwrs hwn. Bydd y dosbarth tiwtorial yn cael ei ddefnyddio i drefnu gweithgareddau prosiect grwp a thrafod materion peirianneg meddalwedd.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd angen sgiliau ysgrifenedig i gwblhau dofgennau ategol i gyd-fynd a'r gwaith cwrs.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd angen rheoli amser yn ofalus er mwyn galluogi myfyrwyr i gwblhau gwaith cwrs a.y.b.
Datrys Problemau Mae hyn yn greiddiol yn y prosiect grŵp ac yn y deunydd a arholir.
Gwaith Tim Yn rhan sylfaenol o'r modiwl.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Mae'n ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd â hunan-astudio. Mae cwblhau'r aseiniad yn gofyn am welliannau o ran cynllunio a datblygu rhaglenni. Mae'r prosiect grŵp a'r arholiad yn gofyn am ddealltwriaeth o gysyniadau heriol.
Sgiliau pwnc penodol Gweler teitl a chynnwys y modiwl.
Sgiliau ymchwil Bydd angen i'r myfyrwyr chwilio am wybodaeth dechnegol berthnasol a'i defnyddio wrth gwblhau gwaith cwrs.
Technoleg Gwybodaeth Mae'r holl modiwl yn ymwneud a'r maes hwn.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5