Module Information

Cod y Modiwl
AD14520
Teitl y Modiwl
Datblygiad a Dysgu Plant
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Aseiniad ysgrifenedig  900 gair  30%
Asesiad Ailsefyll Portffolio  2,100 gair  70%
Asesiad Semester Portffolio  2,100 gair  70%
Asesiad Semester Traethawd  900 gair  30%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth am ddatblygiad a dysgu plant.

2. Deall effaith oedolion a’r amgylchedd ar ddatblygiad a dysgu plant.

3. Myfyrio ynghylch datblygiad a dysgu plant yn ymarferol, a’u cloriannu.

Disgrifiad cryno

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno i’r myfyrwyr ddulliau astudio plant, arferion gofal plant a seicoleg ddatblygiadol ac mae’n ystyried y rhain yng nghyd-destun ymarferol gweithio gyda phlant ifanc. Bydd myfyrwyr yn ystyried y prif egwyddorion o ran datblygiad plant yn ogystal ag anghenion dysgu ychwanegol penodol. Byddant yn ystyried effaith yr amgylchedd ar ddatblygiad a dysgu plant, ac yn myfyrio ynghylch pwysigrwydd monitro, adolygu a chloriannu datblygiad plant a’u harferion eu hunain. Fel rhan o’r modiwl, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â 50 awr mewn lleoliad blynyddoedd cynnar.

Cynnwys

Bydd y darlithoedd a’r seminarau yn seiliedig ar y pethau canlynol:

Egwyddorion a Chysyniadau Allweddol (datblygiad corfforol a seicolegol)

Seicoleg Ddatblygiadol, theorïau datblygiad ac ymlyniad

Anghenion dysgu ychwanegol

Y Cyfnod Sylfaen

Effaith yr amgylchedd ar ddysgu plant

Rôl oedolion

Bodloni anghenion plant

Monitro, adolygu a chloriannu datblygiad ac arferion

Wythnosau 9 a 10 – bydd myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau gwaith (cyfanswm o 50 awr). Trwy gydol y sesiynau seminar, bydd myfyrwyr yn cael cymorth i ddod o hyd i leoliadau gwaith, ac i wneud y trefniadau perthnasol.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Mae technegau cyfathrebu yn elfen hanfodol drwy gydol darlithoedd a seminarau. Cyfathrebu ar lafar drwy gydol gweithgareddau seminar. Cyfathrebu ysgrifenedig drwy gydol aseiniadau ysgrifenedig.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Anogir myfyrwyr i fyfyrio ynghylch eu sgiliau a’u cloriannu
Datrys Problemau Elfen hanfodol o’r broses o asesu’n feirniadol
Gwaith Tim Bydd gwaith tîm, ar ffurf ymddygiadau proffesiynol allweddol a gweithdrefnau gweithio rhyngddisgyblaethol, yn sgìl bwysig a fydd yn cael ei datblygu trwy gydol y modiwl
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Mae adborth ar gyfer yr aseiniad ysgrifenedig a myfyrio personol yn ystod tasgau seminar yn annog gwella perfformiad
Rhifedd Ystadegau disgrifiadol achlysurol mewn darlithoedd a ffynonellau.
Sgiliau pwnc penodol Bydd myfyrwyr yn cael eu herio a’u hannog i ddatblygu ystod o sgiliau proffesiynol.
Sgiliau ymchwil Bydd angen ymchwilio ar gyfer y prif aseiniadau a rhai o'r tasgau seminar
Technoleg Gwybodaeth Dylid geirbrosesu aseiniadau ysgrifenedig a bydd myfyrwyr yn defnyddio TGCh i wneud gwaith ymchwil.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4