Module Information

Cod y Modiwl
AD24320
Teitl y Modiwl
Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Astudiaeth Achos a Phoster  Astudiaeth achos (1600 gair - 40%) ynghyd a phoster (20%)  60%
Asesiad Ailsefyll Traethawd  1600 o eiriau  40%
Asesiad Semester Astudiaeth Achos a Phoster  Astudiaeth achos (1600 gair - 40%) ynghyd a phoster (20%)  60%
Asesiad Semester Traethawd  1600 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Deall a gwerthuso fframweithiau ar gyfer diogelu.

2. Gwerthuso'r broses o weithredu diogelu mewn gwahanol gyd-destunau addysgol.

3. Gwerthuso a deall pwysigrwydd dulliau aml-asiantaethol.

4. Deall cyfrifoldebau proffesiynol ymarferwyr mewn lleoliadau addysgol.

5. Myfyrio ar eu harferion eu hunain a/neu eu profiadau o ymarfer proffesiynol mewn addyg.

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl hwn yn paratoi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r sgiliau i baratoi a gweithredu arferion diogelu effeithiol sy'n gyson â deddfwriaeth a pholisi. Bydd myfyrwyr yn gwerthuso fframweithiau a deddfwriaeth ar gyfer diogelu a, thrwy gyfres o astudiaethau achos, byddant yn gwerthuso'r modd y caiff arferion diogelu eu rhoi ar waith mewn gwahanol gyd-destunau addysgol. Bydd y modiwl yn amlinellu rhai o'r materion diogelu allweddol sy'n wynebu plant ac oedolion agored i niwed o fewn addysg ac yn y gymdeithas ehangach. Bydd y modiwl yn gwella arferion proffesiynol dysgwyr ac yn eu paratoi i weithio gyda grwpiau a allai fod yn agored i niwed.

Cynnwys

1. Diogelu

2. Polisi a gweithdrefnau 1

3. Diogelu o fewn ymarfer

4. A.Y.C: adnabod, ymateb a chofnodi

5. Partneriaethau

6. Perthnasoedd i hyrwyddo diogelu

7. Arweinyddiaeth wrth gefnogi hawliau, cynhwysiad a lles

8. Helpu plant i gadw'n ddiogel (gan gynnwys diogelwch ar y rhyngrwyd)

9. Monitro rheoliadau a gofynion iechyd, amddiffyn a diogelwch

10. Gwella iechyd, diogelwch ac amddifyn.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd hyn yn cael ei ddatblygu mewn trafodaethau seminar ac wrth baratoi ar gyfer yr asesiadau.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd gweithgareddau myfyrio yn ystod seminarau yn cael eu defnyddio i annog datblygiad personol.
Datrys Problemau
Gwaith Tim Bydd gweithgareddau'r seminar yn cynnwys gwaith grŵp.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd asesu ar gyfer dysgu yn cael ei ymgorffori mewn llawer o sesiynau er mwyn galluogi dysgwyr i fyfyrio ar eu perfformiad eu hunain a datblygu strategaethau i wella.
Rhifedd Caiff adroddiadau ystadegol eu hystyried a chaiff data i gefnogi dadleuon eu dadansoddi.
Sgiliau pwnc penodol Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau o ran gweithredu diogelu ac ymarfer proffesiynol.
Sgiliau ymchwil Bydd hyn yn cael ei ddatblygu drwy'r modiwl ac yn enwedig trwy gyflawni'r ymchwil angenrheidiol ar gyfer yr asesiadau.
Technoleg Gwybodaeth Bydd pob aseiniad yn ei gyflwyno drwy dechnoleg a bydd gofyn i fyfyrwyr ddefnyddio adnoddau TG wrth ymchwilio i'w haseiniadau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5