Module Information

Module Identifier
AD34820
Module Title
Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 2
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Due to Covid-19 students should refer to the module Blackboard pages for assessment details

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Traethawd  (3,000 gair)  60%
Semester Assessment Poster  A3  40%
Supplementary Assessment Traethawd  (3,000 gair)  60%
Supplementary Assessment Poster  A3  40%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Dangos dealltwriaeth feirniadol o brif egwyddorion datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a’u heffaith ar ddysgu.

2. Deall y cysylltiad rhwng lles cymdeithasol ac emosiynol ac iechyd meddwl yn ystod plentyndod cynnar.

3. Adnabod y dangosyddion allweddol ar gyfer datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a’u defnyddio i gefnogi dysgu, iechyd meddwl a lles plant yn y dyfodol.

Brief description


Mae datblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant yn effeithio ar y ffordd y maent yn dysgu. Ymdeimlad o hunaniaeth, o berthyn a hyder yw’r arwyddion allweddol wrth ddatblygu dysgwyr hapus ac iach. Mae angen i ymarferwyr blynyddoedd cynnar allu cefnogi dysgu cymdeithasol ac emosiynol plant a rhoi dulliau addysgegol ar waith i adeiladu ar gryfderau a diddordebau’r plant. Bydd y modiwl hwn yn dangos pwysigrwydd datblygiad cymdeithasol ac emosiynol o ran dysgu a sut y gall ymarferwyr ymgorffori dulliau cymorth yn eu harferion.

Content

Bydd y darlithoedd a’r seminarau yn seiliedig ar y pethau canlynol:

1. Cefnogi datblygiad corfforol, gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol I
2. Cefnogi datblygiad corfforol, gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol II
3. Iechyd Meddwl
4. Cerrig milltir, ffactorau risg a strategaethau
5. Asesu datblygiad cymdeithasol ac emosiynol
6. Casglu data yn effeithiol
7. Monitro a chloriannu darpariaeth
8. Meithrin perthynas gadarnhaol ag eraill
9. Yr amgylchedd
10.Partneriaethau

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Ystadegau disgrifiadol achlysurol mewn darlithoedd a ffynonellau.
Communication Mae technegau cyfathrebu yn elfen hanfodol drwy gydol darlithoedd a seminarau. Cyfathrebu ar lafar drwy gydol gweithgareddau seminar. Cyfathrebu ysgrifenedig drwy gydol aseiniadau ysgrifenedig.
Improving own Learning and Performance Adborth ar gyfer yr aseiniad ysgrifenedig a myfyrio personol yn ystod tasgau seminar
Information Technology Dylid geirbrosesu aseiniadau ysgrifenedig a bydd myfyrwyr yn defnyddio TGCh i wneud gwaith ymchwil.
Personal Development and Career planning Anogir myfyrwyr i fyfyrio ynghylch eu sgiliau a’u cloriannu
Problem solving Elfen hanfodol o’r broses o asesu’n feirniadol
Research skills Bydd angen ymchwilio ar gyfer y prif aseiniadau a rhai o'r tasgau seminar
Subject Specific Skills Bydd myfyrwyr yn cael eu herio a’u hannog i ddatblygu ystod o sgiliau proffesiynol.
Team work Bydd gwaith tîm, ar ffurf ymddygiadau proffesiynol allweddol a gweithdrefnau gweithio rhyngddisgyblaethol, yn sgìl bwysig a fydd yn cael ei datblygu trwy gydol y modiwl

Notes

This module is at CQFW Level 6