Module Information

Cod y Modiwl
BWM3105
Teitl y Modiwl
Entrepreneuriaeth Wledig 2
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Dysgu o Bell
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll 1 Awr   Cwis ar-lein  Bydd hwn yn gwis ar-lein awtomataidd. 1 Awr  100%
Asesiad Semester 1 Awr   Cwis ar-lein  Bydd hwn yn gwis ar-lein awtomataidd. 1 Awr  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Dangos dealltwriaeth o ddadansoddi ac ysgrifennu cynlluniau busnes pan ddarperir y wybodaeth gywir

Dangos dealltwriaeth o sut y gall busnesau integreiddio i farchnadoedd newydd neu ddatblygu o fewn y farchnad.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yma yn adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau y mae'r myfyriwr wedi'u dysgu yng nghwrs 5 credyd cyntaf y gyfres. Bydd y myfyrwyr yn dysgu hanfodion dadansoddi busnes i'w galluogi i asesu cryfder a gwendidau busnes.
Byddant hefyd yn dysgu am y gwahanol fathau o strwythurau busnes y gellir eu creu wrth ddechrau neu ddatblygu busnes ac yn adran olaf y cwrs byddant yn dysgu am rai o'r cysyniadau y tu ôl i integreiddio cynnyrch mewn i'r farchnad neu ddatblygiad busnes i mewn i ran newydd o'r gadwyn gyflenwi.

Nod

Nod y cwrs byr hwn yw datblygu gwybodaeth a sgiliau myfyriwr ar sut i adnabod sefyllfa busnes cyfredol a deall sut y gall busnes edrych ar integreiddio ei cynnyrch/cynhyrchion i farchnadoedd newydd neu ddatblygu'r busnes i fwy o feysydd o'i gadwyn(au) cyflenwi.

Cynnwys

1) Strwythurau busnes
2) Dadansoddiad Busnes
3) Integreiddio

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Datrys Problemau Creadigol Bydd yr arholiad MCQ yn peri problemau damcaniaethol presennol i'r myfyrwyr eu datrys.
Gallu digidol Bydd gofyn i fyfyrwyr archwilio a syntheseiddio data meintiol o ystod o gyhoeddiadau a chronfeydd data i ddatblygu atebion ar gyfer eu harholiad MCQ.
Meddwl beirniadol a dadansoddol Disgwylir i fyfyrwyr syntheseiddio gwybodaeth gymhleth
Sgiliau Pwnc-benodol Arfarniad a gwerthuso gwahanol ddulliau o sdadansoddi busnes.
Synnwyr byd go iawn Bydd y cwrs hwn yn darparu'r myfyrwyr a'r sgiliau angenrheidiol i wneud dewis gwybodus ar berfformiad busnes a sut i fanteisio ar gyfleoedd mewn marchnadoedd newydd.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7