Module Information

Module Identifier
CB35540
Module Title
Traethawd Estynedig
Academic Year
2021/2022
Co-ordinator
Semester
Semester 2 (Taught over 2 semesters)
Pre-Requisite
Reading List
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Due to Covid-19 students should refer to the module Blackboard pages for assessment details

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Adroddiad ymchwil  (10,000 gair)  100%
Supplementary Assessment Adroddiad ymchwil  (10,000 gair)  100%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Asesu a chloriannu gwybodaeth o ffynonellau amrywiol.

2. Llunio adolygiad o destunau perthnasol.

3. Cynllunio a chynnal ymchwil yn ymwneud â busnes.

4. Dadansoddi canlyniadau a’u cyflwyno.

5. Cyflwyno trafodaeth, casgliadau ac argymhellion dilys.

6. Nodi unrhyw oblygiadau perthnasol yn ymwneud â rheolaeth neu bolisi.

Content

Nid oes maes llafur penodol. Mae'r darlithoedd, y seminarau a'r gweithdai yn cynnig arweiniad cyffredinol ar ddylunio a methodoleg ymchwil. Gellir dewis pwnc ar gyfer y prosiect ymchwil o unrhyw faes yn ymwneud ag economeg, cyllid, busnes a rheolaeth, marchnata neu reoli twristiaeth, ar yr amod bod digon o ddeunydd darllen addas ar gael, a bod aelod o staff ar gael i arolygu yn y maes astudio dan sylw. Dewisir y pwnc mewn ymgynghoriad â chydlynydd y modiwl ac aelodau eraill o staff ar ddechrau'r flwyddyn academaidd.

Brief description

Mae’r modiwl hwn yn cyfuno sgiliau rheoli busnes, marchnata, economeg, cyllid busnes a rheoli twristiaeth o fewn fframwaith astudiaeth fanwl o bwnc a ddewisir gan y myfyriwr, dan arweiniad aelodau o staff academaidd. Darperir cymorth trwy ddarlithoedd ar dechnegau ymchwil, rheoli prosiectau, goblygiadau rheolaethol, gweithdai, seminarau a goruchwyliaeth.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Cyfleoedd i ddefnyddio technegau meintiol sy’n briodol i’r pwnc a ddewiswyd
Communication Trwy arolygu, datblygu’r cynnig ymchwil, monitro cynnydd, adolygu drafft
Improving own Learning and Performance Sgiliau trefnu ac ymchwil; datblygu’r sgiliau i allu dysgu’n annibynnol
Information Technology Defnyddio’r rhyngrwyd i ddod o hyd i ddeunydd cyfeiriol priodol; defnyddio technoleg gwybodaeth wrth ddadansoddi data, ac wrth baratoi a chyflwyno’r adroddiad
Personal Development and Career planning Hunan-reolaeth, blaengaredd, gallu gweithio’n annibynnol, a hunan-ymwybyddiaeth
Problem solving Trafod mewn darlithoedd paratoadol, datblygu cynnig prosiect a rhoi’r hyn a ddysgwyd ar waith mewn ymchwil ac wrth gwblhau adroddiad.
Research skills Canfod, dethol a chymhathu gwybodaeth o amryw ffynonellau er mwyn paratoi adroddiad.
Subject Specific Skills Cymhwyso sgiliau ansoddol a meintiol i sefyllfaoedd rheoli penodol a’r amgylchedd busnes presennol
Team work

Notes

This module is at CQFW Level 6