Module Information

Cod y Modiwl
CT10320
Teitl y Modiwl
Rheoli ac Atal Troseddu
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Pre-Requisite
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 1.5 Awr   Exam  Candidates are not permitted to bring any books, notes or any other materials into the examination.  50%
Arholiad Semester 1.5 Awr   Exam  Candidates are not permitted to bring any books, notes or any other materials into the examination.  50%
Asesiad Ailsefyll 750 word critical review of a journal article  Re-sit for Reflective Journal (Article to be assigned based on themes covered in seminars)  50%
Asesiad Semester Crime Prevention Plan  Crime prevention plan. Group exercise, 3-4 students per group, with each student representing a different agency. Written report (750 words) and group presentation  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Arddangos dealltwriaeth o'r prif ddamcaniaethau, cysyniadau, gwerthoedd, dadleuon, egwyddorion, ac ymagweddau sy'n ymwneud â rheolaeth gymdeithasol a'i chymhwysiad i reoli trosedd ac atal trosedd.
2. Nodi'r materion allweddol, polisïau, prosesau, sefydliadau, ac actorion, a'r dadleuon sy'n ymwneud â rheoli trosedd ac atal trosedd.
3. Eglurwch a dadansoddwch sut mae theori, tystiolaeth, y cyfryngau, barn y cyhoedd a gwleidyddiaeth yn dylanwadu ar ddatblygiad a gweithrediad y rhyngweithio rhwng damcaniaethau allweddol polisi rheoli ac atal trosedd. a'u gweithrediad mewn polisi ac ymarfer.
4. Deall y prosesau a'r problemau sy'n ymwneud â ffurfio a gweithredu mentrau atal trosedd. Egluro sut y defnyddir trafodaethau sy'n ymwneud â throseddau rheoli a'u hatal yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol a'u heffaith ar farn wleidyddol, y cyfryngau a phoblogaidd yn y maes hwn.
5. Dadansoddi'n feirniadol effeithiolrwydd ac esboniwch sut mae'r rhyngweithio rhwng theori droseddegol a phenderfyniadau polisi ym maes strategaethau a pholisïau rheoli trosedd ac atal.

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn dod i gysylltiad â nifer o safbwyntiau damcaniaethol ac athronyddol ar reolaeth gymdeithasol yn gyffredinol a rheoli ac atal trosedd yn benodol. Rhoddir pwyslais ar sut mae’r system cyfiawnder troseddol a’i hasiantaethau amrywiol eraill yn gweithredu er mwyn gorfodi’r gyfraith, cynnal trefn gymdeithasol, taclo ac atal trosedd ac amddiffyn y cyhoedd.

Nod

Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth gywir i fyfyrwyr o egwyddorion sylfaenol rheoli, gorfodi ac atal trosedd. Bydd yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ddadansoddi'n feirniadol a gwerthuso effeithiolrwydd gwahanol ddulliau o reoli ac atal trosedd. Bydd hefyd yn rhoi dealltwriaeth iddynt o'r problemau a'r heriau sy'n gysylltiedig â gweithredu mentrau lleihau trosedd mewn gwladwriaethau democrataidd modern. ac ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau rhwng y termau hyn a'r strategaethau y gellir eu defnyddio i gyflawni pob un. Mae'r modiwl hefyd yn datblygu sgiliau dadansoddol a gwaith tîm a bydd yn meithrin methodolegau rhyngddisgyblaethol

Cynnwys

• Cysyniadau sylfaenol a theori rheolaeth gymdeithasol
• Rheolaeth gymdeithasol ffurfiol ac anffurfiol
• Cosb fel modd o reolaeth gymdeithasol
• Dylanwad ffactorau cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol a diwylliannol ar ddatblygu a chyflawni polisïau cyfiawnder troseddol
• Hanes rheoli ac atal trosedd yng Nghymru a Lloegr o 1970 ymlaen
• Hanes plismona yng Nghymru a Lloegr
• Plismona modern yng Nghymru a Lloegr
• Diwylliant yr heddlu
• Heddlu'n arfer rheolaeth gymdeithasol
• Strategaethau plismona rhagweithiol
• Plismona cymunedol
• Safbwyntiau troseddegol ar atal trosedd
• Partneriaethau lleihau trosedd a gwaith amlasiantaethol
• Atal trosedd mewn sefyllfa
• Targedu grwpiau ac unigolion
• Ataliadau sylfaenol, eilaidd a thrydyddol
• Atal trais yn y cartref
• Atal troseddau casineb
• Atal troseddau difrifol a threisgar
• Gorchmynion sifil a throseddol a dargyfeirio a rhybuddio fel modd o reolaeth gymdeithasol
• “Beth Sy'n Gweithio” o ran rheoli ac atal

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4