Module Information

Module Identifier
CT21920
Module Title
Seiberdroseddu a Seiberddiogelwch
Academic Year
2023/2024
Co-ordinator
Semester
Semester 1
Pre-Requisite
Reading List

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Cyflwyniad Grwp Ar Lein  20 Minutes  50%
Semester Assessment Astudiaeth Achos  2500 o eiriau  50%
Supplementary Assessment Astudiaeth Achos  2500 o eiriau  50%
Supplementary Assessment Traethawd  2500 o eiriau  50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Deall a disgrifio sut mae'r rhyngrwyd wedi ail-lunio troseddau presennol ac wedi galluogi ymddangosiad rhai newydd

Adnabod ac archwilio gwahanol gategorïau a nodweddion trosedd 'seiber-alluogi' a 'seiber-ddibynnol'.

Asesu dulliau cyfoes o atal seiberdroseddu, gwyliadwriaeth, plismona a seiberddiogelwch

Archwilio ac asesu defnyddioldeb damcaniaeth droseddegol ar gyfer esbonio cymhelliant seiberdroseddu ac erledigaeth

Brief description

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r astudiaeth droseddeg o seiberdroseddu. Mae'n tynnu ar lenyddiaeth allweddol ac ymchwil gyfredol i ystyried y ffyrdd y mae newydd a ffurfiau newydd o wybodaeth a technolegau cyfathrebu yn darparu cyfleoedd ar gyfer amrywiaeth o wyrdroëdig a ymddygiadau troseddol. Mae'n archwilio diffiniadau a damcaniaethau troseddeg o seiberdroseddu a heriau yn ymwneud â diogelwch, gwyliadwriaeth, rheoleiddio a phlismona seiberdroseddu yn ogystal ag astudiaethau achos o fathau
seiberdroseddu, gan gynnwys, er enghraifft: twyll, lladrad hunaniaeth, seiberfasnachu, seibr-ysbïo, seiberderfysgaeth a seibr-stelcio. Yn ogystal, mae'r modiwl yn feirniadol ymgysylltu â materion yn ymwneud â dioddefwyr profiadau o seiberdroseddu a throseddwyr cymhellion mewn amrywiaeth o gyfarwydd â llai cyd-destunau cyfarwydd.

Content

Mae sylfeini damcaniaethol y astudiaeth droseddeg o seiberdroseddu;
Teipolegau troseddwyr a dioddefwyr, cymhellion a gwendidau;
Twyll, lladrad hunaniaeth, gwe-rwydo, hacio a firysau;
Seiber ysbïo a therfysgaeth;
Seiberfwlio a seibr-stelcian;
Pornograffi a meithrin perthynas amhriodol;
Masnachu seibr gyda ffocws ar feysydd
gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: y dreftadaeth
sector, pobl, anifeiliaid, ac arfau
Diogelwch, gwyliadwriaeth a rheoleiddio
seiberofod
Plismona seiberofod
Ymchwilio i seiberdroseddu

Module Skills

Skills Type Skills details
Adaptability and resilience Asesir y sgil hon drwy'r ffaith bod 3 math o aseiniadau gwahanol iawn ar y modiwl hwn. Mae angen i fyfyrwyr ddatblygu hyblygrwydd a gwydnwch wrth weithio tuag at gwblhau pob un.
Co-ordinating with others Mae'r sgil hon yn cael ei datblygu trwy waith grŵp ar gyfer y cyflwyniad grŵp ar-lein
Digital capability Mae'r holl asesiadau yn cael eu creu a'u cyflwyno ar-lein. Bydd myfyrwyr yn datblygu galluoedd digidol wrth gwblhau pob aseiniad.
Real world sense Mae'r sgil hon yn cael ei datblygu yn y ffaith bod y modiwl yn cael ei redeg yn gyfan gwbl ar-lein. Byddai'n ofynnol i droseddegwyr sy'n gweithio ym maes seiberdroseddu a seiberddiogelwch gynnal eu gwaith ar-lein.

Notes

This module is at CQFW Level 5