Module Information

Module Identifier
CT34820
Module Title
Cyfraith Tir
Academic Year
2023/2024
Co-ordinator
Semester
Semester 2
Pre-Requisite
CT10120, CT20120, LC10120 or LC20120 One of the above must be taken as a pre-requisite. Students are also advised to take either CT24920/ CT34920 Ecwiti ac Ymddiriedolaethau, LC24920/LC34920 Equity and Trusts as a pre-requisite for this module.
Exclusive (Any Acad Year)
Reading List
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Cyflwyno dadl  2000 o eiriau  50%
Semester Exam 2 Hours   50%
Supplementary Assessment Cyflwyno dadl  2000 o eiriau  50%
Supplementary Exam 2 Hours   Arholiad  50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Egluro mewn modd manwl yr egwyddorion cyfreithiol Cyfraith Tir

Dadansoddi sefyllfaoedd ffeithiol yn ymwneud â chyfraith tir a chymhwyso’n feirniadol egwyddorion cyfraith tir i’r sefyllfaoedd hynny.

Gwneud ymchwil annibynnol ar agweddau o’r gyfraith a chymryd rhan mewn modd beirniadol wrth drafodaethau a safbwyntiau gwahanol ynglŷn â’r gyfraith bresennol, y problemau posibl a’r diwygiadau posibl.

Dangos tystiolaeth o allu dadansoddi’n feirniadol ystod eang o ddeunyddiau cyfreithiol a’u hintegreiddio i ffurfio persbectifau newydd.

Dangos tystiolaeth o allu egluro sut mae’r gyfraith yn gweithio i’r rhai nad oes ganddynt gefndir cyfreithiol.

Gallu dadlau sut i gymhwyso’r gyfraith i bartïon mewn anghydfod – gan gyflwyno achos y naill a’r llall a chloriannu pa un yw’r ddadl fwyaf argyhoeddiadol.

Gallu cyfleu canlyniadau yn ysgrifenedig yn effeithiol ar lefel academaidd gan ddefnyddio’r derminoleg berthnasol a chyfeirnodi deunydd yn y modd priodol.

Gallu cymhwyso mewn modd manwl yr wybodaeth sydd ganddynt eisoes i sefyllfaoedd newydd

Deall agweddau allweddol o gyfraith tir, gan gynnwys dysgu gwybodaeth gydlynol a manwl, a bydd o leiaf peth o’r wybodaeth yn rheng flaenaf rhai agweddau diffinedig o’r ddisgyblaeth, neu wedi’i llywio ganddi.

Defnyddio technegau dadansoddi ac ymchwil sefydledig yn gywir o fewn disgyblaeth

Llunio a chynnal dadleuon manwl, a/neu ddatrys problemau, gan ddefnyddio syniadau a thechnegau, rhai ohonynt yn rheng flaenaf y ddisgyblaeth

Disgrifio a rhoi sylwadau ar agweddau penodol o ymchwil cyfredol, neu ysgoloriaeth uwch cyfatebol, yn y ddisgyblaeth

Gwerthfawrogi ansicrwydd, amwysedd a chyfyngiadau gwybodaeth

Rheoli eu dysgu eu hunain, a defnyddio adolygiadau ysgolheigaidd a ffynonellau cynradd (er enghraifft, erthyglau ymchwil wedi eu dafarnu a/neu ddeunyddiau gwreiddiol sy’n briodol i’r ddisgyblaeth).

Brief description

Amcan y pwnc yw cyflwyno’r myfyrwyr i egwyddorion hanfodol perchnogaeth Tir yng Nghymru a Lloegr, a hawliau pobl eraill dros dir, a dulliau gorfodi’r hawliau hynny, gan gynnwys y cyd-berchennog ecwitïol, y prydleswr a’r morgeisiai, y cyfamodai a pherchennog y rhandir trech at ddibenion caniatáu hawddfraint.

Content

1. Beth yw tir?
2. Pa elfennau sydd i gyfraith tir?
3. Perchnogaeth a chydberchnogaeth tir
4. Prydlesi
5. Morgeisi
6. Hawddfreintiau
7. Cyfamodau

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Amherthnasol
Communication Gwaith paratoi a thrafodaethau yn y seminarau
Improving own Learning and Performance Gwaith seminar: paratoi a thrafodaethau grŵp. Asesiadau ffurfiannol trwy sesiynau ymarfer yn y dosbarth.
Information Technology Ymchwil ar ôl darlithoedd ac wrth baratoi ar gyfer seminarau.
Personal Development and Career planning Bydd yr hyn a ddysgir ar y modiwl yn berthnasol i yrfa ym mhroffesiwn y gyfraith.
Problem solving Paratoi ar gyfer cwestiynau datrys problemau yn y seminar a’u trafod
Research skills Ymchwil ar ôl darlithoedd ac wrth baratoi ar gyfer seminarau.
Subject Specific Skills Ymchwil cyfreithiol: defnyddio cronfeydd data cyfreithiol pwrpasol fel adnodd ar gyfer cyfraith statudau a chyfraith achosion.
Team work Gwaith seminar: paratoi a thrafod mewn grwpiau

Notes

This module is at CQFW Level 6