Module Information

Module Identifier
CT35720
Module Title
Sgiliau Ymchwil Meintiol
Academic Year
2023/2024
Co-ordinator
Semester
Semester 2
Exclusive (Any Acad Year)
Reading List

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Aseiniad  2500 o eiriau  50%
Semester Exam 2 Hours   Arholiad ar lein  40 cwestiwn  50%
Supplementary Assessment Aseiniad  2500 o eiriau  50%
Supplementary Exam 2 Hours   Arholiad ar lein  40 cwestiwn  50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Deall sut i ddylunio prosiect ymchwil meintiol a'r materion hanfodol y mae hyn yn gofyn amdanynt

2. Deall egwyddorion sylfaenol ystadegau a therminoleg ystadegol

3. Defnyddio Excel i brosesu ac arddangos data ystadegol syml

4. Dadansoddi ddata ystadegol gan ddefnyddio SPSS, gan ddewis y profion priodol a'u dehongli'n gywir

5. Arddangos gwybodaeth ystadegol yn briodol (graffiau a siartiau)

6. Dehongli gwybodaeth ystadegol weledol yn feirniadol (graffiau a siartiau)

7. Defnyddio SPSS yn effeithiol wrth arddangos 3 a 4 uchod

8. Meddu ar ddealltwriaeth feirniadol o rai o'r dadleuon o fewn dadansoddiad ystadegol a'u cyflwyniad

Brief description

Mae'r modiwl hwn yn mynd i'r afael yn benodol â'r dadansoddiad ystadegol o ddata ymchwil meintiol, sy'n angenrheidiol oherwydd bod patrwm ymchwil positifiaethol yn gyffredin yn y maes astudio hwn, ac mae'r cynnwys hwn yn gydran ofynnol ar gyfer ein rhaglen BSc. Bydd yn galluogi myfyrwyr i ddeall hanfodion ystadegau, ac i ddefnyddio Excel a SPSS yn eu dadansoddiad, gan ddefnyddio ystadegau disgrifiadol a chasgliadol.

Content

Dulliau meintiol:

Hanfodion dylunio meintiol

Gwahanol fathau o ddata

Mesurau tueddiad canolog a chanrannau

Profi normalrwydd

Arwyddocâd ystadegol

Ystadegau casgliadol, gan gynnwys mesur gwahaniaeth a mesur cydberthynas

Arddangos data ystadegol

Dehongli data ystadegol (gan gynnwys gwallau wrth ddehongli a chyflwyno)

Defnyddio Excel

Defnyddio SPSS

Module Skills

Skills Type Skills details
Adaptability and resilience Bydd angen i fyfyrwyr allu gweithio'n annibynnol i raddau, fel y disgrifir uchod, gan geisio gweithio eu ffordd eu hunain trwy broblemau i ddechrau. Mae ystadegau'n fath hollol wahanol o astudiaeth i'r un y gallent fod yn gyfarwydd ag ef, ac mae'n wahanol iawn i unrhyw fodiwl arall ar y cynlluniau hyn, felly bydd angen iddynt allu ymdopi â ffordd wahanol o ddysgu.
Co-ordinating with others Bydd y darlithoedd yn rhyngweithiol, gyda rhywfaint o gyfle i drafod grwpiau bach mewn mannau. Bydd sesiynau ymarferol yn cael eu cwblhau'n unigol i raddau helaeth, ond mae profiad wedi dangos bod myfyrwyr yn tueddu i gynnig help a chymorth i'w gilydd drwyddi draw, gan ei wneud yn brofiad llawer mwy cymunedol. Bydd yr arbrawf bach yn gofyn bod myfyrwyr yn gweithio mewn parau am ran ohono.
Creative Problem Solving Bydd angen i fyfyrwyr lywio eu ffordd trwy lyfr gwaith yn rhai o'r pethau ymarferol, gan ddefnyddio canllaw a ddyluniwyd at y diben, a fydd yn eu helpu i ddysgu sut i feddwl eu ffordd trwy broblemau a chwestiynau yn annibynnol, ond gan ofyn am help pan fydd ei angen arnynt. Byddant hefyd yn cyfrannu at ddylunio arbrawf bach yn y dosbarth, a fydd yn eu helpu i weld pa gwestiynau y mae'n rhaid eu gofyn wrth lunio prosiect o'r fath.
Critical and analytical thinking Bydd angen i fyfyrwyr allu gweld manteision a chyfyngiadau defnyddio dulliau meintiol, ac ystadegau casgliadol, ymgysylltu â rhai o'r dadleuon beirniadol ar y materion hyn, a dangos gallu i fod yn feirniadol yn yr asesiadau.
Digital capability Bydd yr holl bethau ymarferol yn cael eu cynnal mewn ystafelloedd cyfrifiaduron gan ddefnyddio Excel a SPSS, felly mae angen agwedd weddol hyderus tuag at feddalwedd cyfrifiadurol. Bydd angen cwblhau'r aseiniadau gan ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol benodol.
Professional communication Mae'r aseiniad cyntaf yn gofyn i fyfyrwyr ysgrifennu at lefel uchel o gymhwysedd academaidd.
Real world sense Mae'r modiwl cyfan wedi'i wreiddio'n fwriadol mewn ymchwil yn y byd go iawn, a bydd yn mynd i'r afael â rhai o'r dadleuon go iawn ynghylch ystadegau casgliadol. Bydd hefyd yn ymgorffori arbrawf ar raddfa fach y byddant yn helpu i'w ddylunio, bod yn gyfranogwyr, a dadansoddi'r canfyddiadau, gan ddangos iddynt sut y gallant gymhwyso gwybodaeth am ystadegau i gwestiynau ymchwil go iawn.
Reflection Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i rai meysydd dadleuol, ac felly bydd angen iddynt fyfyrio yn y ffordd y maent yn datblygu'r dealltwriaethau hyn yn eu gwaith eu hunain.
Subject Specific Skills Bydd gwybodaeth myfyrwyr o ystadegau a datblygu gallu i ddefnyddio SPSS yn gwneud y gobaith o ddefnyddio dyluniad meintiol yn realistig, pe byddent yn penderfynu ymgymryd â thraethawd hir empirig.

Notes

This module is at CQFW Level 6