Module Information

Cod y Modiwl
NY10800
Teitl y Modiwl
Gwella Ymarfer Nyrsio
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Traethawd adfyfyriol  Bydd y traethawd hwn yn canolbwyntio ar draethawd adfyfyriol o fewn ymarfer clinigol lle mae dysgu wedi digwydd gan ddefnyddio templed myfyriol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. 1000 o eiriau  50%
Asesiad Ailsefyll 550 Awr   Rhan 1 o'r Dogfen Asesu Ymarfer  Mae'r asesiad hwn yn ofyniad craidd ar gyfer elfen Llwyddo/Methu a gyflawnir gan ddefnyddio Dogfen Asesu ymarfer clinigol Cymru Gyfan yn unol â Safonau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2018) ar gyfer rhaglenni nyrsio Cyn-gofrestru. Cyfanswm yr oriau gofynnol yw 550 awr ar gyfer dwy ran y meini prawf asesu ar gyfer y modiwl  50%
Asesiad Semester 550 Awr   Rhan 1 o'r Dogfen Asesu Ymarfer  Mae'r asesiad hwn yn ofyniad craidd ar gyfer elfen Llwyddo/Methu a gyflawnir gan ddefnyddio Dogfen Asesu ymarfer clinigol Cymru Gyfan yn unol â Safonau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2018) ar gyfer rhaglenni nyrsio Cyn-gofrestru. Cyfanswm yr oriau gofynnol yw 550 awr ar gyfer dwy ran y meini prawf asesu ar gyfer y modiwl  50%
Asesiad Semester Traethawd adfyfyriol  Bydd y traethawd hwn yn canolbwyntio ar draethawd adfyfyriol o fewn ymarfer clinigol lle mae dysgu wedi digwydd gan ddefnyddio templed myfyriol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. 1000 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

disgrifio'r rhinweddau sy'n gysylltiedig â bod yn weithiwr proffesiynol atebol

defnyddio strategaethau i hybu iechyd penodol

nodi anghenion sylfaenol defnyddwyr gwasanaethau a chynllunio gofal nyrsio cyfannol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

darparu gofal nyrsio diogel, tosturiol effeithiol a gwerthuso effeithiolrwydd yn erbyn canlyniadau defnyddwyr gwasanaeth unigol

gweithredu darpariaeth gofal nyrsio, gan weithio'n effeithiol gyda thimau i gydlynu gofal ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth unigol

disgrifio strategaethau cyfredol a ddefnyddir i fonitro diogelwch ac ansawdd gofal

Disgrifiad cryno

Mae Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y Deyrnas Unedig Nyrs y dyfodol: Safonau hyfedredd ar gyfer nyrsys cofrestredig (NMC 2018a) yn ei gwneud yn ofynnol i gofrestreion fod â’r hyder a’r gallu i feddwl yn feirniadol, cymhwyso gwybodaeth a sgiliau, a darparu gofal nyrsio uniongyrchol arbenigol sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar draws gofal iechyd gosodiadau.

Rhaid i nyrsys cofrestredig allu diwallu anghenion gofal cyfannol, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, y bobl y maent yn dod ar eu traws yn eu hymarfer a all fod ar unrhyw gam o'u bywyd ac a all fod ag ystod o heriau iechyd meddwl, corfforol, gwybyddol neu ymddygiadol.

Rhaid i gofrestreion “hefyd allu dangos dyfnder mwy o wybodaeth a’r sgiliau uwch ychwanegol sydd eu hangen i ddiwallu anghenion gofal penodol pobl yn eu dewis feysydd o ymarfer nyrsio.” (NMC 2018a, t.6).

Mae strategaeth Asesu Ymarfer Cymru Gyfan ar gyfer rhaglenni nyrsio cyn cofrestru, sy’n arwain at gofrestru ar y gofrestr broffesiynol, yn nodi’r broses a ddefnyddir i fesur perfformiad myfyrwyr yn erbyn Nyrs y dyfodol yr NMC: Safonau hyfedredd ar gyfer nyrsys cofrestredig (NMC 2018a).
Mae’r hyfedredd yn y ddogfen hon yn nodi’r wybodaeth a’r sgiliau y mae’n rhaid i nyrsys cofrestredig eu dangos wrth ofalu am bobl o bob oed ac ar draws pob lleoliad gofal. Maent yn adlewyrchu'r hyn y gall y cyhoedd ddisgwyl i nyrsys ei wybod a gallu ei wneud er mwyn darparu gofal nyrsio diogel, tosturiol ac effeithiol.

Nod

Mae hwn yn fodiwl craidd ar gyfer y rhaglen 2 flynedd rhan amser, ac mae'n ofynnol i fyfyrwyr gyflawni pob elfen er mwyn derbyn dyfarniad ymadael Tystysgrif Addysg Uwch.Er nad yw’r rhaglen hon yn arwain at gofrestru proffesiynol, mae’r holl fodiwlau wedi’u mapio i Flwyddyn 1 / Rhan 1 o’r rhaglen nyrsio cyn-gofrestru.

Cynnwys

Mae cynnwys y modiwl yn adlewyrchu safonau rheoliadol yr NMC, sy'n tanlinellu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar nyrs gofrestredig hyfedr, ac felly mae'r modiwl yn mynd i'r afael â'r cydrannau a nodir yn Rhannau 1, 2 a 3 o Safonau Gwireddu Proffesiynoldeb yr NMC hefyd y Safonau Hyfedredd ar gyfer Nyrsys Cofrestredig.

Mapio hyfedredd nyrsys yn y dyfodol a sgiliau a gweithdrefnau atodiad Mae safonau hyfedredd nyrsys cofrestredig y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2018) yn nodi'r hyfedredd, y sgiliau cyfathrebu a rheoli cydberthnasau a'r gweithdrefnau nyrsio y mae'n rhaid i fyfyriwr nyrsio allu eu dangos i fynd ar gofrestr broffesiynol yr NMC fel Nyrs Gofrestredig Graddedig.

Mae'r canlyniadau hyfedredd a gynhwysir yn y Ddogfen Asesu Ymarfer hon yn nodi'r wybodaeth, y sgiliau, yr agweddau a'r ymddygiadau y mae'n rhaid i fyfyriwr nyrsio allu eu dangos erbyn diwedd y rhaglen. Fe’u trefnir gan gyfeirio at lwyfannau hyfedredd ac atodiadau’r NMC (NMC 2018):

1. Bod yn weithiwr proffesiynol atebol
2. Hybu iechyd ac atal afiechyd
3. Asesu anghenion a chynllunio gofal
4. Darparu a gwerthuso gofal
5. Arwain a rheoli gofal nyrsio a gweithio mewn timau
6. Gwella diogelwch ac ansawdd gofal
7. Cydlynu gofal
Atodiad A: Sgiliau cyfathrebu a rheoli perthnasoedd Atodiad B: Gweithdrefnau nyrsio

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Addasrwydd a gwydnwch Bydd gofyn i fyfyrwyr arddangos eu gwybodaeth ddysgedig, wrth barhau i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau mewn amgylcheddau amser real. Trwy fentora ac amlygiad, disgwylir i fyfyrwyr adeiladu ar eu gwybodaeth a deall ymhellach y gofyniad i fod yn addasol, yn greadigol ac yn ddyfeisgar yn eu hymarfer bob dydd. Ymhellach, gall y maes clinigol fod yn heriol a gall myfyrwyr ddod i gysylltiad â sefyllfaoedd gofal iechyd anodd a all fod yn straen emosiynol.
Cydlynu ag erail This module will consolidate the student’s learning from the previous modules, with the practical application in real time environments. The students will learn of the professional roles and skill mix required within clinical teams to deliver holistic patient centred care. The module will further develop the practical and co-ordinational skills necessary to work in multidisciplinary teams.
Cyfathrebu proffesiynol Bydd y modiwl hwn yn atgyfnerthu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad y myfyriwr o gyfathrebu proffesiynol trwy amlygiad a chyfranogiad yn eu lleoliad ymarfer. Bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi i ddatblygu eu dysgu am gyfathrebu proffesiynol ymhellach trwy roi a derbyn trosglwyddiad, ysgrifennu mewn cofnodion cleifion a siartiau clinigol, cyflwyno gwybodaeth mewn rowndiau ward, cyfathrebu â chleifion, teuluoedd ac aelodau tîm amlddisgyblaethol.
Datrys Problemau Creadigol Yn ystod y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn dod i gysylltiad ag ymarfer clinigol, a bydd gofyn iddynt gymryd rhan mewn darparu gofal ymarferol i gleifion dan oruchwyliaeth uniongyrchol gan gydweithwyr clinigol. Bydd gofyn i fyfyrwyr arddangos eu gwybodaeth ddysgedig, wrth barhau i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau mewn amgylcheddau amser real. Trwy fentora ac amlygiad, disgwylir i fyfyrwyr adeiladu ar eu gwybodaeth a deall ymhellach y gofyniad i fod yn addasol, yn greadigol ac yn ddyfeisgar .
Gallu digidol Bydd y modiwl hwn yn gofyn i fyfyrwyr barhau i ddefnyddio/a dysgu sut i: • defnyddio bwrdd du/pebble-pad • lanlwytho cofnodion i'w Dogfen Asesiad Proffesiynol [PAD] • cyflwyno gwaith yn electronig • sefyll arholiadau ar-lein • defnyddio llwyfannau electronig a ddefnyddir yn yr amgylchedd clinigol
Meddwl beirniadol a dadansoddol Trwy ddod i gysylltiad â gofal clinigol amser real, bydd myfyrwyr yn gwerthfawrogi'n llawn yr angen i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol a dadansoddol. Bydd y modiwl lleoliad ymarferol hwn yn helpu myfyrwyr i ddysgu trwy arsylwi sut y caiff penderfyniadau clinigol eu llywio gan gyflwyniadau symptomau, sut y gellir cysylltu symptomau â data clinigol arall a sut y gall ymchwiliadau ac arsylwadau lywio opsiynau triniaeth a darparu gofal, gan ddangos felly bod gwybodaeth ddadansoddol eang ei hystod
Myfyrdod During this practice-based module, students will be exposed to ‘reflection in action’, which will see them developing their practice-based skills through clinical exposure and participation. Students will also further develop their ‘reflection on action’ skills by completing a reflective essay pertaining to their period in clinical practice.
Sgiliau Pwnc-benodol Bydd myfyrwyr yn datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymhellach mewn: • ymarfer nyrsio proffesiynol mewn perthynas â darparu gofal ymarferol - sgiliau clinigol - sgiliau hanfodol/sylfaenol (bwydo/golchi/toiled) - asesu - cynllunio gofal - gwerthusiad gofal - ymchwiliadau a darparu triniaeth - cyfathrebu • darparu gofal cyfannol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn • arfer diogel
Synnwyr byd go iawn Bydd y modiwl hwn yn atgyfnerthu dysgu’r myfyriwr o’r modiwlau blaenorol, gyda’r defnydd ymarferol mewn amgylcheddau amser real. Bydd myfyrwyr yn gallu ymarfer eu sgiliau clinigol a chymhwyso eu gwybodaeth i sefyllfaoedd clinigol dan oruchwyliaeth eu goruchwyliwr practis. Bydd y lleoliad ymarfer hefyd yn cyflwyno myfyrwyr i gymhlethdodau ymarfer clinigol, a fydd yn darparu sylfaen i fyfyrwyr ddatblygu ymhellach yn ystod y rhaglen.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4