Module Information

Cod y Modiwl
SC20600
Teitl y Modiwl
Seicoleg mewn gweithred
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Traethawd  (2000 o eiriau) a crynodeb (500 o eiriau) 2500 o eiriau  100%
Asesiad Semester Traethawd  (2000 o eiriau) a crynodeb (500 o eiriau) 2500 o eiriau  100%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau’r modiwl hwn, dylai’r myfyrwyr fedru dangos:
1. Dealltwriaeth o gymhlethdodau a gofynion llunio portffolio profiad gwaith.
2. Esiamplau o flaenoriaethau’r cyd-destun cymhwysol o ddydd i ddydd.
3. Esiamplau o’r rolau a’r sgiliau y mae’r lleoliad cymhwysol yn gofyn amdanynt.
4. Esiamplau o’r ymarfer moesegol a phroffesiynol yn y lleoliad cymhwysol.
5. Gallu myfyrio ar sgiliau, a rhoi tystiolaeth ohonynt, er mwyn gwella cynnydd personol a chyflogadwyedd.

Esiamplau o flaenoriaethau’r cyd-destun cymhwysol o ddydd i ddydd.

Esiamplau o’r rolau a’r sgiliau y mae’r lleoliad cymhwysol yn gofyn amdanynt.

Esiamplau o’r ymarfer moesegol a phroffesiynol yn y lleoliad cymhwysol.

Gallu myfyrio ar sgiliau, a rhoi tystiolaeth ohonynt, er mwyn gwella cynnydd personol a chyflogadwyedd.

Disgrifiad cryno

Modiwl lleoli yw SC20620 sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr feithrin ac ymarfer eu sgiliau yn y gweithle. Nod y modiwl yw datblygu sgiliau cyflogadwyedd myfyriwr mewn meysydd sy’n bwysig ar gyfer recriwtio graddedigion yn ôl yr Asiantaeth Addysg Uwch a Chymdeithas Seicolegol Prydain. Er enghraifft, datrys problemau, myfyrio, sgiliau ymchwil, cyfathrebu, gwella eich dysgu a’ch perfformiad eich hun, datblygiad personol a chynllunio gyrfa a sgiliau pwnc sy’n berthnasol i seicoleg. Caiff myfyrwyr hefyd olwg ar y cyd-destun cynhwysol a’r rolau sy’n gysylltiedig â’r gweithle er mwyn hwyluso eu syniadau eu hunain am lwybrau gyrfa a dyheadau. Bydd y lleoliad gwaith yn gyfle i bob myfyriwr gael profiad mewn meysydd proffesiynol, gwirfoddol neu feysydd sy’n gysylltiedig â’r gwaith. Bydd pob myfyriwr yn gyfrifol am sicrhau ei leoliad ei hun.

Cynnwys

Lleoliad: un lleoliad ugain awr i’w ddewis o blith meysydd clinigol, addysgiadol, diwydiannol, sefydliadol, a chymunedol naill ai fel gweithiwr neu wirfoddolwr.
Paratoi ar gyfer lleoliad
Sgiliau trosglwyddadwy
Moeseg ac ymddygiad proffesiynol yn y gweithle
Yr ymarferydd myfyriol
Gyrfaoedd mewn seicoleg a chynllunio gyrfa

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y lleoliad, anogir myfyrwyr i ymarfer eu gwrando, siarad, ac ysgrifennu ar gyfer gwahanol ddibenion a gwahanol gynulleidfaoedd.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Mae’r modiwl hwn yn cynorthwyo myfyrwyr i ystyried eu sgiliau eu hunain yng nghyd-destun y lleoliad cymhwysol. Mae’r lleoliad hwn yn rhoi’r cyfle i baratoi, neu gynllunio ar gyfer, llwybrau gyrfa’r dyfodol a llwybrau cynnydd.
Datrys Problemau Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y lleoliad disgwylir i’r myfyrwyr weld esiamplau o ddatrys problemau yn y lleoliad cymhwysol; gall hyn gynnwys adnabod problemau, gwerthuso atebion posib, meithrin gwydnwch wrth wynebu problemau, neu feddwl creadigol wrth ddatrys problemau.
Gwaith Tim Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y lleoliad, bydd y myfyrwyr yn cael blas ar ddeinameg grŵp, amcanion grŵp, a’u cyfraniad eu hunain i waith tîm effeithiol.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Anogir myfyrwyr i ystyried eu harddull ddysgu eu hunain, dewisiadau personol, ac amcanion ar gyfer y dyfodol. Byddant yn cael blas ar ddysgu yng nghyd-destun y gweithle ac yn monitro eu cynnydd eu hunain tuag at eu hamcanion dysgu.
Rhifedd Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y lleoliad, anogir myfyrwyr i ystyried ac ymarfer eu sgiliau rhif mewn sawl cyd-destun.
Sgiliau pwnc penodol Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y modiwl hwn, bydd y myfyriwr yn deall ac yn rhoi eu gwybodaeth am seicoleg ar waith yn y lleoliad cymhwysol. Bydd myfyrwyr yn cael blas ar ymarfer proffesiynol a moesegol mewn sawl cyd-destun amrywiol.
Sgiliau ymchwil Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y lleoliad, disgwylir i’r myfyrwyr weld esiamplau o ddefnyddio dulliau ymchwil yn y lleoliad cymhwysol a myfyrio ar eu sgiliau.
Technoleg Gwybodaeth Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y lleoliad, efallai bydd myfyriwr yn arsylwi neu’n ymarfer effeithiolrwydd sgiliau TG yn y lleoliad proffesiynol ac ymarferol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5