Module Information

Module Identifier
VS20200
Module Title
Y Systemau Cardiofasgwlaidd, Anadlol, Ymsymudiad a Chroen (blwyddyn 2)
Academic Year
2023/2024
Co-ordinator
Semester
Semester 1 (Taught over 2 semesters)
Exclusive (Any Acad Year)
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment .5 Hours   Asesiad dosbarth  .5 Awr  20%
Semester Assessment Asesiad Llafar  10 Munud  20%
Semester Exam 2 Hours   Arholiad Ysgrifenedig  2 Awr  60%
Supplementary Assessment Asesiad Llafar  10 Munud  20%
Supplementary Assessment .5 Hours   Asesiad dosbarth  .5 Awr  20%
Supplementary Exam 2 Hours   Arholiad Ysgrifenedig  2 Awr  60%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Disgrifiwch ddyluniad y corff fertebrat sylfaenol, gan gynnwys defnyddio terminoleg anatomeg safonol, a dangos dealltwriaeth o wahaniaethau cymharol mewn rhywogaethau domestig cyffredin gyda phwyslais arbennig ar y system gyhyrysgerbydol yn y cyd-destun milfeddygol.

Trafodwch anatomeg ddatblygiadol ac arferol y galon, pibellau mawr a system anadlu oedolyn yn y rhywogaethau domestig cyffredin.

Disgrifiwch ffisioleg ac anatomeg (gros- ac wltra-adeiledd-) meinweoedd amrywiol y systemau cyhyrysgerbydol, cardio-anadlol a philyn, a'u rhyngweithio â systemau corff eraill, mewn gweithrediad arferol ac enghreifftiau o gamweithrediad (clefyd)

Disgrifiwch gyfluniad y cyfanrif mewn rhywogaethau milfeddygol, gan gysylltu cyfluniad â gweithrediad, a dechrau datblygu sgiliau a gwybodaeth wrth archwilio a chydnabod cyfluniad croen annormal.

Brief description

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y ddealltwriaeth anatomegol a gweithrediad sylfaenol a gwmpesir yn eich blwyddyn gyntaf ac yn archwilio swyddogaeth systemau ymsymudiad, cardio-anadlol a philynnau mewn mwy o ddyfnder, gan gynnwys yng nghyd-destun camweithrediad (gan ddefnyddio esiamplau clefyd cyffredin). Bydd dealltwriaeth o'r cyfluniad a'r gweithrediad arferol yn galluogi gwerthfawrogiad o arwyddion ac effeithiau camweithrediad mewn clefydau, ac egwyddorion triniaeth. Bydd y modiwl hwn hefyd yn mynd i'r afael â'r cysylltiadau rhwng y systemau critigol hyn a gweddill y corff.

Content

O fewn y pynciau cardiofasgwlaidd ac anadlu, bydd cyfluniad a gweithrediad arferol y systemau cysylltiedig agos hyn yn cael eu hail-ystyried yn fwy manwl, gan archwilio arwyddion ac effeithiau camweithredu. Yn y system ymsymudiad, mae cyfluniad a gweithrediad hefyd yn cael eu hehangu, gyda chyd-destun ychwanegol gan gynnwys iachau toriadau, cyflyrau cyhyrysgerbydol, a chloffni. Mewn croen, mae'r modiwl hwn yn parhau i astudio'r cyfanrif a gyflwynwyd ar ddiwedd Blwyddyn 1, o'r croen fel organ fetabolig, rhwystr a microhabitat. Bydd myfyrwyr yn cymhwyso eu gwybodaeth am gyfluniad a gweithrediad arferol mewn enghreifftiau clinigol. Trwy gydol y cyfnod, bydd cysylltiadau rhwng y systemau hyn ac eraill yn cael eu harchwilio i ddarparu gwerthfawrogiad amlweddog o sut mae systemau'r corff yn gweithredu yn ei gyfanrwydd.

Module Skills

Skills Type Skills details
Adaptability and resilience Y tu allan i'r oriau cyswllt ffurfiol, bydd disgwyl i fyfyrwyr ymchwilio deunyddiau ymchwil, rheoli amser a chwrdd â therfynau amser ar gyfer y gwaith cwrs ac arholiad. Nid asesir yr agwedd hon
Co-ordinating with others Bydd dysgu o fewn grwpiau bach yn annog myfyrwyr i gyfathrebu, asesu a chyflwyno gwybodaeth fel tîm. Nid asesir yr agwedd hon
Creative Problem Solving Bydd dosbarthiadau dysgu/ sesiynau ymarferol mewn grwpiau bach ac arholiadau yn cynnwys datrys problemau.
Critical and analytical thinking Bydd yr arholiad yn gofyn i fyfyrwyr ymchwilio i bynciau y tu hwnt i ddyfnder a chwmpas y deunydd darlithio. Bydd gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau yn cael ei defnyddio. Bydd sgiliau ymchwil yn cael eu hasesu yn yr arholiad.
Digital capability Cael mynediad i'r we am ffynonellau gwybodaeth dibynadwy a defnyddio cronfeydd data i ddod o hyd i lenyddiaeth wrth baratoi ar gyfer y gwaith cwrs a'r arholiad. Ni fydd y rhain yn cael eu hasesu.
Professional communication Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig effeithiol yn yr arholiad, lle bydd y rhain yn cael eu hasesu. Bydd adborth ar gyfer hyn yn cael ei gynnig.
Real world sense Bydd myfyrwyr yn cael cyswllt â milfeddygon ac ymchwilwyr bioleg sy'n rhoi cipolwg ar y sectorau hyn. Nid asesir yr agwedd hon.
Subject Specific Skills Yn ystod y modiwl, bydd myfyrwyr yn cael gwybodaeth am derminoleg filfeddygol a lleoliadau anatomegol a asesir mewn arholiadau.

Notes

This module is at CQFW Level 5