Module Information

Module Identifier
AD24620
Module Title
Lleoliad Gwaith A Blwyddyn 2
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 2

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Aseiniad ysgrifenedig  1,000 gair  20%
Semester Assessment Portffolio  4,000 gair  80%
Supplementary Assessment Aseiniad ysgrifenedig  1,000 gair  20%
Supplementary Assessment Portffolio  4,000 gair  80%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:


1. Integreiddio persbectifau damcaniaethol yn feirniadol wrth ddarparu ymarfer proffesiynol

2. Bodloni’r safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer ymarferwyr blynyddoedd cynnar sy’n cael sylw yn y modiwl hwn, a dangos tystiolaeth eu bod yn eu bodloni

3. Ystyried yn feirniadol oblygiadau canfyddiadau ymchwil ar gyfer datblygu personol yn y dyfodol, a’u cloriannu

Content

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â 15 diwrnod mewn lleoliad blynyddoedd cynnar i ddatblygu eu sgiliau i ddod yn ymarferydd blynyddoedd cynnar. Bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar y cymwyseddau a amlinellir uchod. Bydd y portffolio ymarfer proffesiynol yn cynnwys tystiolaeth o ymarfer mewn lleoliad blynyddoedd cynnar. Yn ystod eu lleoliad gwaith, bydd myfyrwyr yn derbyn cymorth ar-lein ar y pynciau canlynol:

1. Y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a datblygiad proffesiynol (darlith 2 awr)

Yn ogystal â hyn, byd gan bob myfyriwr oruchwyliwr dynodedig a mentor lleoliad gwaith a fydd yn monitro cynnydd y myfyriwr.

Trwy gydol semester 1 ym mlwyddyn 2, cynhelir gweithdai gyda’r myfyrwyr i ddarparu manylion ynglŷn â threfnu lleoliadau gwaith, ymddygiad proffesiynol a’r portffolios asesu. Bydd yn rhaid mynychu pob un o’r gweithdai.

Brief description

Bydd y modiwl yn annog myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad personol, proffesiynol ac academaidd eu hunain a defnyddio hyn i wella eu hymarfer. Bydd gofyn i fyfyrwyr gadw portffolio o dystiolaeth i ddangos eu bod yn gallu bodloni’r safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer ymarferwyr blynyddoedd cynnar. Bydd myfyrio’n feirniadol ynglŷn ag arferion presennol a rolau proffesiynol yn rhan hanfodol o’r portffolio. Anogir myfyrwyr i gloriannu canfyddiadau ymchwil cyfredol ac i archwilio’r posibiliadau a’r goblygiadau ar gyfer datblygu yn y dyfodol, yn bersonol ac o fewn y proffesiwn. Neilltuir goruchwyliwr prifysgol a mentor lleoliad gwaith i bob myfyriwr. Bydd y modiwl lleoliad gwaith cyntaf hwn yn rhoi sylw i’r materion canlynol:

SCDCCLD0203 Cefnogi Datblygiad Plant a Phobl Ifanc

Cefnogi gofal babanod a phlant SCDCCLD 0208

Cefnogi’r gwaith o ddiogelu plant SCDCCLD 0202

Cefnogi plant sydd wedi dioddef trawma SCDCCLD 0327

Cefnogi cyfathrebu effeithiol SCDCCLD 0201

Cynorthwyo plant i ddysgu trwy chwarae SCDCCLD0206

Datblygu eich ymarfer trwy fyfyrio a dysgu SCDHSC 0033

Cefnogi plentyn ag anghenion cymorth ychwanegol CCLD 209

Cefnogi ymyriadau cynnar er budd plant a theuluoedd SCDCCLD 0313

Cyfrannu at effeithiolrwydd timau SCDCHSC 0241Gan mai hwn yw’r modiwl lleoliad gwaith cyntaf, rhoddir pwyslais ar “gefnogi” ymarferwyr yn y lleoliad blynyddoedd cynnar.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication
Improving own Learning and Performance
Information Technology
Personal Development and Career planning
Problem solving Bydd angen i fyfyrwyr ddangos effeithlonrwydd wrth drefnu llawer iawn o wybodaeth gymhleth a’r gallu i nodi, disgrifio a dadansoddi nodweddion allweddol y wybodaeth.
Research skills
Subject Specific Skills Bydd angen i fyfyrwyr ddangos bod ganddynt y sgiliau angenrheidiol i weithio mewn practis proffesiynol.
Team work

Notes

This module is at CQFW Level 5