Module Information

Module Identifier
AD24720
Module Title
Lleoliad Gwaith B Blwyddyn 2
Academic Year
2021/2022
Co-ordinator
Semester
Semester 2

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Aseiniad ysgrifenedig  1,000 gair  20%
Semester Assessment Portffolio  4,000 gair  80%
Supplementary Assessment Aseiniad ysgrifenedig  1,000 gair  20%
Supplementary Assessment Portffolio  4,000 gair  80%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Integreiddio persbectifau damcaniaethol yn feirniadol wrth ddarparu ymarfer proffesiynol

2. Bodloni’r safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer ymarferwyr blynyddoedd cynnar sy’n cael sylw yn y modiwl hwn, a dangos tystiolaeth eu bod yn eu bodloni

3. Ystyried yn feirniadol oblygiadau canfyddiadau ymchwil ar gyfer datblygu personol yn y dyfodol, a’u cloriannu

Content

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â 15 diwrnod mewn lleoliad blynyddoedd cynnar i ddatblygu eu sgiliau i ddod yn ymarferydd blynyddoedd cynnar. Bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar y cymwyseddau a amlinellir uchod. Bydd y portffolio ymarfer proffesiynol yn cynnwys tystiolaeth o ymarfer mewn lleoliad blynyddoedd cynnar. Yn ystod eu lleoliad gwaith, bydd myfyrwyr yn derbyn cymorth ar-lein ar y pynciau canlynol:


Y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a datblygiad proffesiynol (darlith 2 awr)

Yn ogystal â hyn, byd gan bob myfyriwr arolygydd dynodedig a mentor lleoliad gwaith a fydd yn monitro cynnydd y myfyriwr. Bydd disgwyl i’r myfyriwr anfon e-bost at yr arolygydd bob pythefnos i roi diweddariad ar eu cynnydd.

Trwy gydol semester 1 ym mlwyddyn 2, cynhelir gweithdai gyda’r myfyrwyr i ddarparu manylion ynglŷn â threfnu lleoliadau gwaith, ymddygiad proffesiynol a’r portffolios asesu. Bydd yn rhaid mynychu pob un o’r gweithdai.

Brief description

Bydd y modiwl yn annog myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad personol, proffesiynol ac academaidd eu hunain a defnyddio hyn i wella eu hymarfer. Bydd gofyn i fyfyrwyr gadw portffolio o dystiolaeth i ddangos eu bod yn gallu bodloni’r safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer ymarferwyr blynyddoedd cynnar. Bydd myfyrio’n feirniadol ynglŷn ag arferion presennol a rolau proffesiynol yn rhan hanfodol o’r portffolio. Anogir myfyrwyr i gloriannu canfyddiadau ymchwil cyfredol ac i archwilio’r posibiliadau a’r goblygiadau ar gyfer datblygu yn y dyfodol, yn bersonol ac o fewn y proffesiwn. Neilltuir arolygydd prifysgol a mentor lleoliad gwaith i bob myfyriwr. Bydd yr ail fodiwl lleoliad gwaith hwn yn rhoi sylw i’r materion canlynol:


SCDCCLD0303 Hyrwyddo Datblygiad Plant a Phobl Ifanc


SCDHSCO326 Hyrwyddo datblygiad ymddygiad cadarnhaol


Hybu iechyd a datblygiad corfforol plant SCDCCLD0307


Hyrwyddo gofal babanod a phlant SCDCCLD 0314


Gweithredu fframweithiau ar gyfer addysg gynnar drwy ddatblygu gwaith cynllunio’r cwricwlwm SCDCCLD 0309
Hyrwyddo dysgu cynnar plant yn yr amgylchedd ysgol SCDCCLD 0316

Defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu i hyrwyddo gwaith dysgu cynnar plant SCDCCLD 0323

Hyrwyddo a diogelu plant a phobl ifanc SCDHSC 0034

Cefnogi plant a phobl ifanc trwy’r prif gyfnodau pontio SCDCCLD 0325

Datblygu eich ymarfer trwy fyfyrio a dysgu SCDHSC 0033


Datblygu eich gwybodaeth a’ch ymarfer SCDHSC 0023

Cyfrannu at effeithiolrwydd timau SCDCHSC 0241

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication
Improving own Learning and Performance
Information Technology
Personal Development and Career planning
Problem solving Bydd angen i fyfyrwyr ddangos effeithlonrwydd wrth drefnu llawer iawn o wybodaeth gymhleth a’r gallu i nodi, disgrifio a dadansoddi nodweddion allweddol y wybodaeth.
Research skills
Subject Specific Skills Bydd angen i fyfyrwyr ddangos bod ganddynt y sgiliau angenrheidiol i weithio mewn practis proffesiynol.
Team work

Notes

This module is at CQFW Level 5