Module Information

Module Identifier
AD24820
Module Title
Lleoliad Gwaith C Blwyddyn 2
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 2

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Prosiect ymchwil  2,500 gair  50%
Semester Assessment Portffolio  2,500 gair  50%
Supplementary Assessment Prosiect ymchwil  2,500 gair  50%
Supplementary Assessment Portffolio  2,500 gair  50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Integreiddio persbectifau damcaniaethol yn feirniadol wrth ddarparu ymarfer proffesiynol

2. Bodloni’r safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer ymarferwyr blynyddoedd cynnar sy’n cael sylw yn y modiwl hwn, a dangos tystiolaeth eu bod yn eu bodloni

3. Ystyried yn feirniadol oblygiadau canfyddiadau ymchwil ar gyfer datblygu personol yn y dyfodol, a’u cloriannu

Brief description

Bydd y modiwl yn annog myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad personol, proffesiynol ac academaidd eu hunain a defnyddio hyn i wella eu hymarfer. Bydd gofyn i fyfyrwyr gadw portffolio o dystiolaeth i ddangos eu bod yn gallu bodloni’r safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer ymarferwyr blynyddoedd cynnar. Bydd myfyrio’n feirniadol ynglŷn ag arferion presennol a rolau proffesiynol yn rhan hanfodol o’r portffolio. Anogir myfyrwyr i gloriannu canfyddiadau ymchwil cyfredol ac i archwilio’r posibiliadau a’r goblygiadau ar gyfer datblygu yn y dyfodol, yn bersonol ac o fewn y proffesiwn. Neilltuir goruchwyliwr prifysgol a mentor lleoliad gwaith i bob myfyriwr. Bydd y trydydd modiwl lleoliad gwaith hwn yn rhoi sylw i’r materion canlynol:

-Cefnogi plentyn ag anghenion cymorth ychwanegol SCDCCLD 0209

-Cefnogi dysgu iaith newydd drwy ddulliau trochi ymhlith plant mewn lleoliad blynyddoedd cynnar SCDCCLD 0247

-Hyrwyddo dysgu iaith newydd drwy ddulliau trochi ymhlith plant mewn lleoliad blynyddoedd cynnar SCDCCLD 0347

-Hyrwyddo gofal, dysgu a datblygiad plant ag anghenion cymorth ychwanegol mewn lleoliadau addysg gynnar SCDCCLD 0339

-Hybu lles a gwytnwch plant SCDCCLD 0308

- Paratoi amgylcheddau i ddiwallu anghenion plant SCDCCLD 0205

-Cynllunio a threfnu amgylcheddau i blant a theuluoedd SCDCCLD 0306

-Creu amgylcheddau cadarnhaol ar gyfer babanod a phlant SCDCCLD 0312


-Gweithio gyda phlant a phobl ifanc i greu lleoedd chwarae a chefnogi gweithgareddau chwarae hunan-gyfeiriedig SKAPW34


-Datblygu eich ymarfer drwy fyfyrio a dysgu SCDCHSC 0023-Datblygu eich gwybodaeth a’ch ymarfer eich hun SCDHSC 0023


Ymgymryd â phrosiect ymchwil SCDCCLD 0420


Cyfrannu at effeithiolrwydd timau SCDCHSC 0241


Meithrin perthynas waith gynhyrchiol ag eraill SCDCCLD 0338

Content

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â 15 diwrnod mewn lleoliad blynyddoedd cynnar i ddatblygu eu sgiliau i ddod yn ymarferydd blynyddoedd cynnar. Bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar y cymwyseddau a amlinellir uchod. Yn ystod eu lleoliad gwaith, bydd myfyrwyr yn derbyn cymorth ar-lein ar y pynciau canlynol:

Y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a datblygiad proffesiynol (darlith 2 awr)

Yn ogystal â hyn, byd gan bob myfyriwr goruchwyliwr dynodedig a mentor lleoliad gwaith a fydd yn monitro cynnydd y myfyriwr. Bydd disgwyl i’r myfyriwr anfon e-bost at y goruchwyliwr bob pythefnos i roi diweddariad ar eu cynnydd.

Trwy gydol semester 1 ym mlwyddyn 2, cynhelir gweithdai gyda’r myfyrwyr i ddarparu manylion ynglŷn â threfnu lleoliadau gwaith, ymddygiad proffesiynol a’r portffolios asesu. Bydd yn rhaid mynychu pob un o’r gweithdai.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication
Improving own Learning and Performance
Information Technology
Personal Development and Career planning
Problem solving Bydd angen i fyfyrwyr ddangos effeithlonrwydd wrth drefnu llawer iawn o wybodaeth gymhleth a’r gallu i nodi, disgrifio a dadansoddi nodweddion allweddol y wybodaeth.
Research skills
Subject Specific Skills Bydd angen i fyfyrwyr ddangos bod ganddynt y sgiliau angenrheidiol i weithio mewn practis proffesiynol.
Team work

Notes

This module is at CQFW Level 5