Module Information

Module Identifier
AD34320
Module Title
Lleoliad Gwaith B Blwyddyn 3
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 1

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:1. Integreiddio persbectifau damcaniaethol yn feirniadol wrth ddarparu ymarfer proffesiynol

2. Bodloni’r safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer ymarferwyr blynyddoedd cynnar sy’n cael sylw yn y modiwl hwn, a dangos tystiolaeth eu bod yn eu bodloni

3. Ystyried yn feirniadol oblygiadau canfyddiadau ymchwil ar gyfer datblygu personol yn y dyfodol, a’u cloriannu

Brief description

Bydd y modiwl yn annog myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad personol, proffesiynol ac academaidd eu hunain a defnyddio hyn i wella eu hymarfer. Bydd myfyrio’n feirniadol ynglŷn ag arferion presennol a rolau proffesiynol yn rhan hanfodol o’r portffolio. Anogir myfyrwyr i gloriannu canfyddiadau ymchwil cyfredol ac i archwilio’r posibiliadau a’r goblygiadau ar gyfer datblygu yn y dyfodol, yn bersonol ac o fewn y proffesiwn. Neilltuir goruchwyliwr prifysgol a mentor lleoliad gwaith i bob myfyriwr. Bydd y modiwl lleoliad gwaith hwn yn rhoi sylw i’r materion canlynol:

-Arwain rhaglenni i hyrwyddo datblygiad plant a phobl ifanc SCDCCLD 0403

-Arwain y cwricwlwm addysg gynnar i blant SCDCCLD 0407

-Arwain datblygiad corfforol, emosiynol a chymdeithasol plant SCDCCLD 0408

-Arwain y gwaith o gefnogi sgiliau cyfathrebu plant SCDCCLD 0409

-Arwain y gwaith o gefnogi creadigrwydd plant SCDCCLD 0410

-Arwain y gwaith o gefnogi sgiliau plant o ran dysgu mathemategol, archwilio a datrys problemau SCDCCLD 0411

-Arwain o ran cynghori a chefnogi ymarferwyr mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar sy’n gweithio gyda phlant ag anghenion cymorth ychwanegol SCDCCLD 0415

-Arwain ymarfer sy’n hyrwyddo’r broses o ddiogelu plant a phobl ifanc SCDHSC 0044

-Datblygu eich ymarfer trwy fyfyrio a dysgu SCDHSC 0033

-Datblygu eich gwybodaeth a’ch ymarfer eich hun SCDHSC 0023

-Ymgysylltu â theuluoedd mewn ffyrdd sy’n eu hannog i ymwneud â gwaith dysgu a datblygiad eu plant SCDCCLD 0317

-Cynorthwyo teuluoedd i gymryd rhan mewn grwpiau yn y lleoliad gofal plant SCDCCLD 0332

-Cyfrannu at effeithiolrwydd timau SCDCHSC 0241

Content

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â 15 diwrnod mewn lleoliad blynyddoedd cynnar i ddatblygu eu sgiliau i ddod yn ymarferydd blynyddoedd cynnar. Bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar y cymwyseddau a amlinellir uchod. Bydd y portffolio ymarfer proffesiynol yn cynnwys tystiolaeth o ymarfer mewn lleoliad blynyddoedd cynnar. Yn ystod eu lleoliad gwaith, bydd myfyrwyr yn derbyn cymorth ar-lein ar y pynciau canlynol:

Y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a datblygiad proffesiynol (darlith 2 awr)

Yn ogystal â hyn, bydd gan bob myfyriwr oruchwyliwr dynodedig a mentor lleoliad gwaith a fydd yn monitro cynnydd y myfyriwr.

Bydd myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau gwaith yn semester 2, blwyddyn 2.Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication
Improving own Learning and Performance
Information Technology
Personal Development and Career planning
Problem solving Bydd angen i fyfyrwyr ddangos effeithlonrwydd wrth drefnu llawer iawn o wybodaeth gymhleth a’r gallu i nodi, disgrifio a dadansoddi nodweddion allweddol y wybodaeth.
Research skills
Subject Specific Skills Bydd angen i fyfyrwyr ddangos bod ganddynt y sgiliau angenrheidiol i weithio mewn practis proffesiynol.
Team work

Notes

This module is at CQFW Level 6