Module Information

Cod y Modiwl
CC21120
Teitl y Modiwl
Dylunio Algorithmau a Strwythurau Data
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Pre-Requisite
Exclusive (Any Acad Year)
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Cwis Blackboard  50%
Arholiad Semester 2 Awr   Cwis Blackboard  50%
Asesiad Ailsefyll 50 Awr   Aseiniad Rhaglennu  50%
Asesiad Semester 50 Awr   Aseiniad Rhaglennu  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Dangos eu dealltwriaeth o egwyddorion echdynnu a mewngapsiwleiddio fel y bont yn gymwys i ddylunio mathau data haniaethol a rhaglenni.

Dadansoddi a gwerthuso yr ymddygiad amser a gofod algorithmau ac yn deall sut y caiff hyn ei fynegi a'i bennu.

Cydnabod pwysigrwydd y dadansoddiad hwn wrth ddylunio meddalwedd.

Disgrifiwch a chymhwyswch rhai o'r prif ddulliau o ddylunio algorithmau megis algorithmau barus, rhannu a gorchfygu a rhaglennu deinamig.

Dangos doethineb wrth werthuso a dewis strwythurau data ac algorithmau priodol ar gyfer amrywiaeth o broblemau rhaglennu.

Dylunio a gweithredu rhaglenni sylweddol mewn Java.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar sylfeini modiwlau'r flwyddyn gyntaf ar sut i gynllunio rhaglen ac yn darparu sylfaen drylwyr ar sut i ddylunio strwythurau data ac algorithmau ac yn rhoi cipolwg pellach ar ddylunio gwrthrych cyfeiriedig.

Cynnwys

1. Mathau o ddata haniaethol sylfaenol: Cyflwyniad i Mathau o ddata haniaethol; Strwythurau data sylfaenol; Staciau, Ciwiau, Ciwiau Blaenoriaethol a'u wireddiadau.

2. Storio ac Adfer Data drwy Allwedd: Y math o ddata sy'n haniaethu'r Map a mathau o ddata haniaethol cysylltiedig; Gwireddiadau gan ddefnyddio strwythurau data sylfaenol; Hashing; Coed chwilio deuaidd; Coed chwilio deuaidd cytbwys.

3. Paradeimiau Dylunio ar gyfer Algorithmau: Cyflwyniad i Mathau o dylunio algorithmau;Algorithmau grym llymus; Algorithmau dychweliadol; Algorithmau barus; Rhannu a gorchfygu; Rhaglennu deinamig

4. Cynrychioli Perthnasau Cymhleth: Graffiau: Terminoleg; Gwireddiadau; Cynrychiolaeth; Trawsnewidiad graff; Modelu a datrys problemau gan ddefnyddio graffiau, e. e., cynllunio rhwydwaith cyfathrebu (isafswm coed isaf), dod o hyd i lwybr (llwybrau byrraf); Casgliadau graff

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd hangen sgiliau ysgrifenedig i gwblhau dogfennau ategol i gyd-fynd a gwaith cwrs a asesir.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd angen rheolaeth amser yn ofalus i alluogi myfyrwyr i gwblhau gwaith cwrs ac ati. Testun cwestiwn cyfweliad yn aml i raglenwyr.
Datrys Problemau Mae hyn yn rhan annatod yn y gwaith ymarferol ffurfiannol a'r gwaith cwrs a asesir
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd gofyn i'r myfyrwyr ymgymryd a hunan astudio. Mae cwblhau'r aseiniad yn galw am welliannau mewn sgiliau rhaglennu. Mae'r aseiniad a'r arholiad ill dau yn galw am ddealltwriaeth o gysyniadau heriol
Rhifedd Yn benodol wrth ddadansoddi algorithmau.
Sgiliau pwnc penodol Gweler teitl a chynnwys y modiwl.
Sgiliau ymchwil Bydd angen i'r myfyrwyr i chwilio am a defnyddio gwybodaeth dechnegol berthnasol wrth gwblhau gwaith cwrs ymarferol a asesir.
Technoleg Gwybodaeth Mae'r modiwl cyfan yn ymwneud y maes hwn.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5