Module Information

Cod y Modiwl
CC24520
Teitl y Modiwl
Python Gwyddonol
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Pre-Requisite
Exclusive (Any Acad Year)
Exclusive (Any Acad Year)
Rhestr Ddarllen

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Ar-lein, arholiad llyfr agored  2 Awr  100%
Arholiad Semester 2 Awr   Ar-lein, arholiad llyfr agored  2 Awr  70%
Asesiad Semester 5 taflen waith ymarferol  (Arddangos arddangoswr neu farcio gwaith a gyflwynwyd)  30%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Cynllunio a gweithredu arbrawf gwyddonol cyfrifiadol

Dangos gallu i ysgrifennu rhaglenni bach yn Python

Dangos dealltwriaeth o'r rhagfarnau posibl a'r ffynonellau gwall mewn gwyddoniaeth

Dadansoddi set ddata (prosesu data, cymhwyso profion priodol, cyfrifo ystadegau cryno, plotio canlyniadau).

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r Iaith raglennu Python ac at defnyddio Python a'i fodiwlau llyfrgell ar gyfer prosesu data gwyddonol. Mae'r modiwl hefyd yn ymdrin ag egwyddorion Dull Gwyddonol: strwythur sylfaenol gwyddonol arbrofi, gwneud a phrofi damcaniaethau, a materion megis cyflawni hap a ffynonellau o duedd sampl. Mae hyn yn ei dro yn arwain at ddefnyddio modiwlau llyfrgell uwch Python i'w cymhwyso ystadegau a phrofi damcaniaeth i setiau data gwyddonol.

Nod

Mae'r modiwl yn cyflwyno'r myfyriwr i Python ac yn defnyddio Python fel iaith raglennu i ddatrys amrywiol dasgau sy'n gysylltiedig â dadansoddi data. Mae hyn yn arwain at astudio dadansoddi data.

Cynnwys

• Cyflwyniad i'r iaith Python: mathau, newidynnau, datganiadau rheoli llif, dolenni. Y cyfieithydd rhyngweithiol a gwerthusiad o ymadroddion syml.
• Strwythurau data sylfaenol Python: Rhestrau, tuples, geiriaduron a setiau.
• Ffwythiannau: Diffiniad ffwythiant, galw ffwythiant, pasio paramedr a dychwelyd gwerth.
• Y modiwl NumPy: araeau data a gweithrediadau fectorol.
• Trefnu côd: Creu a defnyddio modiwlau. Cynhyrchu dogfennaeth. Delio ag eithriadau.
• Trin â ffeiliau: Darllen ac ysgrifennu ffeiliau testun a data csv.
• Plotio: Trin â data a plotio canlyniadau. Defnyddio'r modiwl matplotlib
• Y Dull Gwyddonol. Strwythur ymchwiliad gwyddonol. Rasel Occam. Damcaniaethau. Rheolyddion. Cydberthyniad v. achosiaeth. Anwiriad. Treialon rheoledig a dwbl dall.
• Cyflwyniad i modiwlau ar gyfer prosesu data gwyddonol
• Hapswydd. Ffynonellau hap a generaduron haprifau. Dosraniadau hap. Samplu ar hap.
• Ystadegau disgrifiadol: sut ydyn ni'n crynhoi data?
• Profi damcaniaeth: penderfynu a oes digon o dystiolaeth i ddod i gasgliad.
• Cydberthynas (a oes perthynas rhwng eich data) ac Atchweliad (beth yw'r perthnasoedd hynny? ac a allwn ni wneud rhagfynegiadau?).
• Samplu o ddata.
• Cymhwysiad i ddata real.
• Dosbarthiadau adolygiad ac ailymweld.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Dogfennu côd.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Na, er bod galw mawr ar y sgiliau yn y modiwl hwn gan gyflogwyr.
Datrys Problemau Bydd angen goresgyn problemau er mwyn datblygu atebion sy'n ymddwyn ac yn ymddangos fel y bwriadwyd.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Trwy adborth.
Rhifedd Yn gynhenid yn y pwnc.
Sgiliau pwnc penodol Sgiliau rhaglennu, sgiliau dadfygio, sgiliau ystadegau, sgiliau dadansoddi data.
Sgiliau ymchwil Defnyddio Cyfrifiadur. Chwilio'r dogfennau iaith a llyfrgell.
Technoleg Gwybodaeth Yn gynhenid yn y pwnc.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5