Module Information

Cod y Modiwl
SC30620
Teitl y Modiwl
Seicoleg mewn gweithred
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Exclusive (Any Acad Year)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Portffolio Lleoliad 5000 o eiriau.  Bydd y portffolio lleoliad yn cynnwys nifer o gydrannau gwahanol gan gynnwys a crynodeb lleoliad, droddiad myfyriol a ysgrif. Gall y portffolio hefyd gynnwys eraill deunyddiau a thrafodaethau ar ond heb fod yn gyfyngedig i lawlyfrau hyfforddi, canllawiau asiantaethau, ac ati 5000 o eiriau  100%
Asesiad Semester Portffolio Lleoliad 5000 o eiriau.  Bydd y portffolio lleoliad yn cynnwys nifer o gydrannau gwahanol gan gynnwys a crynodeb lleoliad, droddiad myfyriol a ysgrif. Gall y portffolio hefyd gynnwys eraill deunyddiau a thrafodaethau ar ond heb fod yn gyfyngedig i lawlyfrau hyfforddi, canllawiau asiantaethau, ac ati 5000 o eiriau  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Cipolwg ar flaenoriaethau dydd i ddydd cyd-destun y lleoliad cymhwysol.

Cipolwg ar y rolau sydd ar gael o fewn seicoleg gymhwysol.

Gwerthfawrogiad a datblygiad y sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen o fewn y cymhwysol

Cipolwg ar arfer moesegol a phroffesiynol yn y lleoliad cymhwysol.

Y gallu i fyfyrio ar setiau sgiliau a dangos tystiolaeth ohonynt i wella twf personol a cyflogadwyedd.

Disgrifiad cryno

Modiwl lleoli yw SC30620 sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr feithrin ac ymarfer eu sgiliau yn y gweithle. Nod y modiwl yw datblygu sgiliau cyflogadwyedd myfyriwr mewn meysydd sy’n bwysig ar gyfer recriwtio graddedigion yn ôl yr Asiantaeth Addysg Uwch a Chymdeithas Seicolegol Prydain. Er enghraifft, datrys problemau, myfyrio, sgiliau ymchwil, cyfathrebu, gwella eich dysgu a’ch perfformiad eich hun, datblygiad personol a chynllunio gyrfa a sgiliau pwnc sy’n berthnasol i seicoleg. Caiff myfyrwyr hefyd olwg ar y cyd-destun cynhwysol a’r rolau sy’n gysylltiedig â’r gweithle er mwyn hwyluso eu syniadau eu hunain am lwybrau gyrfa a dyheadau. Bydd y lleoliad gwaith yn gyfle i bob myfyriwr gael profiad mewn meysydd proffesiynol, gwirfoddol neu feysydd sy’n gysylltiedig â’r gwaith. Bydd pob myfyriwr yn gyfrifol am sicrhau ei leoliad ei hun.

Cynnwys

1. Mae angen i fyfyrwyr gadarnhau gyda'r cydlynydd ei bod nhw wrthi'n chwilio am leoliad
trwy dystiolaeth ddogfennol (e-bost gohebiaeth) erbyn mis Mehefin 1af.
2. Rhaid i fyfyrwyr gadarnhau gyda'r cydlynydd erbyn Medi 1af eu lleoliad.
3. Os na fydd y myfyriwr yn cadarnhau'r lleoliad y byddant yn cael eu disodli gan rhywun ar y rhestr aros
4. Mae'n cael ei annogi yn gryf i bob myfyriwr cael cynllun wrth gefn ar gyfer eu dewis modiwl os na fyddant yn cael a gosod ar y modiwl neu beidio dod o hyd i a lleoliad.
5. Gellir lleoliadau talu neu gwirfoddol ei natur.
6. Disgwylir i bob myfyriwr cael unrhyw hyfforddiant angenrheidiol ar gyfer y
lleoliad wneud hynny.
7. Rhaid i bob myfyriwr gwblhau ugain (20) awr o leiaf yn eu lleoliad.
8. Y myfyrwyr sy'n gyfrifol am sicrhau eu lleoliadau eu hunain. Ar gyfer dod o hyd i gefnogaeth
lleoliadau posibl y gall myfyrwyr mynediad at wasanaethau gyrfa (gyrfaoedd@aber.ac.uk).
Lleoliad: un awr ar hugain (lleiafswm) lleoliad a ddewisir o feysydd clinigol, addysgol, diwydiannol, sefydliadol, a lleoliadau cymunedol naill ai fel gweithiwr neu fel gwirfoddolwr.
Paratoi ar gyfer lleoliad
Sgiliau trosglwyddadwy
Moeseg ac ymddygiad proffesiynol yn y gweithle
Yr ymarferydd adfyfyriol Gyrfaoedd mewn seicoleg a gyrfa cynllunio

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y lleoliad, anogir myfyrwyr i ymarfer eu gwrando, siarad, ac ysgrifennu ar gyfer gwahanol ddibenion a gwahanol gynulleidfaoedd.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Mae’r modiwl hwn yn cynorthwyo myfyrwyr i ystyried eu sgiliau eu hunain yng nghyd-destun y lleoliad cymhwysol. Mae’r lleoliad hwn yn rhoi’r cyfle i baratoi, neu gynllunio ar gyfer, llwybrau gyrfa’r dyfodol a llwybrau cynnydd.
Datrys Problemau Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y lleoliad disgwylir i’r myfyrwyr weld esiamplau o ddatrys problemau yn y lleoliad cymhwysol; gall hyn gynnwys adnabod problemau, gwerthuso atebion posib, meithrin gwydnwch wrth wynebu problemau, neu feddwl creadigol wrth ddatrys problemau.
Gwaith Tim Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y lleoliad, bydd y myfyrwyr yn cael blas ar ddeinameg grŵp, amcanion grŵp, a’u cyfraniad eu hunain i waith tîm effeithiol.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Anogir myfyrwyr i ystyried eu harddull ddysgu eu hunain, dewisiadau personol, ac amcanion ar gyfer y dyfodol. Byddant yn cael blas ar ddysgu yng nghyd-destun y gweithle ac yn monitro eu cynnydd eu hunain tuag at eu hamcanion dysgu.
Rhifedd Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y lleoliad, anogir myfyrwyr i ystyried ac ymarfer eu sgiliau rhif mewn sawl cyd-destun.
Sgiliau pwnc penodol Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y modiwl hwn, bydd y myfyriwr yn deall ac yn rhoi eu gwybodaeth am seicoleg ar waith yn y lleoliad cymhwysol. Bydd myfyrwyr yn cael blas ar ymarfer proffesiynol a moesegol mewn sawl cyd-destun amrywiol.
Sgiliau ymchwil Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y lleoliad, disgwylir i’r myfyrwyr weld esiamplau o ddefnyddio dulliau ymchwil yn y lleoliad cymhwysol a myfyrio ar eu sgiliau.
Technoleg Gwybodaeth Mae’r lleoliadau yn amrywiol ac yn cwmpasu ystod eang o sgiliau a phrofiad. Yn ystod y lleoliad, efallai bydd myfyriwr yn arsylwi neu’n ymarfer effeithiolrwydd sgiliau TG yn y lleoliad proffesiynol ac ymarferol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6