Module Information

Module Identifier
VS20300
Module Title
Egwyddorion Gwyddoniaeth (blwyddyn 2)
Academic Year
2024/2025
Co-ordinator
Semester
Semester 1 (Taught over 2 semesters)
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment 1 Hours   Asesiad dosbarth  1 Awr  20%
Semester Assessment Asesiad Llafar  20 Munud  20%
Semester Exam 1.5 Hours   Arholiad - papur cwestiynau aml ddewis (CAB)  1.5 Awr  30%
Semester Exam 1.5 Hours   Arholiad - papuer cwestiynau atebion byr (CAB)  1.5 Awr  30%
Supplementary Assessment 1 Hours   Asesiad dosbarth  1 Awr  20%
Supplementary Assessment Asesiad Llafar  20 Munud  20%
Supplementary Exam 1.5 Hours   Arholiad - papuer cwestiynau atebion byr (CAB)  1.5 Awr  30%
Supplementary Exam 1.5 Hours   Arholiad - papur cwestiynau aml ddewis (CAB)  1.5 Awr  30%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Gwerthuso'r defnydd o histopatholeg a thechnegau patholeg cysylltiedig mewn diagnosis milfeddygol

Disgrifiwch egwyddorion oncogenesis a bioleg tiwmor

Disgrifiwch y clefydau firaol, bacteriol a pharasitaidd allweddol sydd o bwysigrwydd milfeddygol gan gynnwys nodweddion biolegol, mesurau trosglwyddo a rheoli sydd ar gael

Trafodwch bwysigrwydd deall y system imiwnedd wrth ddiagnosio, trin a rheoli clefydau milfeddygol allweddol

Trafod egwyddorion allweddol ffarmacoleg filfeddygol

Gallu dangos sut y gellir defnyddio cynnwys modiwl i sefyllfaodd clinigol a sut mae'n integreiddio â modiwlau eraill

Brief description

Gan adeiladu ar gynnwys Egwyddorion Gwyddoniaeth a modiwlau eraill o'ch blwyddyn 1af, bydd y modiwl hwn yn cwmpasu ystod o feysydd sy'n hanfodol ar gyfer y proffesiwn milfeddygol. Mae'r rhain yn cynnwys clefydau heintus milfeddygol cyffredin, canser, ymatebion imiwnedd, triniaethau cyffuriau milfeddygol a phatholeg. Bydd y modiwl yn archwilio'r pynciau clefydau milfeddygol cysylltiedig hyn drwy ddefnyddio darlithoedd, ymarferoldeb a seminarau i ddysgu cysyniadau allweddol.

Content

Rhennir y modiwl yn saith prif adran: Egwyddorion Ffarmacoleg, Patholeg gyffredinol, Imiwnoleg, Oncoleg, Firoleg, Bacterioleg a Parasitoleg. Bydd egwyddorion ffarmacoleg yn gyflwyniad i egwyddorion gweithredu cyffuriau a gwenwyndra, cysyniadau sy'n sail i holl addysgu ffarmacoleg a therapiwtig yn y dyfodol. Bydd Patholeg gyffredinol yn canolbwyntio ar glefydau, drwy gyfres o ddarlithoedd a sesiynau ymarferol sy'n cyflwyno egwyddorion patholeg gyffredinol, gan gwmpasu nodweddion allweddol newidiadau patholegol gros a chellog, ynghyd â meinwe ac ymatebion cellog i anaf. Bydd imiwnoleg yn cael cyfres integredig o ddarlithoedd, dysgu cyfarwyddwyd a sesiynau ymarferol sy'n cwmpasu cyfryngwyr yr ymatebion imiwnolegol, clefydau sy'n gysylltiedig â'r system imiwnedd a'r cyffuriau y gellir eu defnyddio i dargedu'r cyfryngwyr hyn. Bydd yr adran Oncoleg yn cyflwyno nodweddion gros, cellog, heintus a moleciwlaidd allweddol neoplasia, gan ddarparu sail hanfodol ar gyfer oncoleg glinigol a fydd yn cael ei astudio ym mlynyddoedd dyfodol y cwrs. Mae firoleg yn rhoi trosolwg o'r pathogenesis, diagnosis ac epidemioleg clefydau firaol. Bydd enghreifftiau o rai o heintiau firaol mwy cyffredin anifeiliaid yn cael eu defnyddio i ddangos egwyddorion allweddol haint firaol a'r nodweddion sy'n caniatáu i firysau osgoi canfod imiwnedd. Bydd bacterioleg yn cwmpasu dosbarthiad bacteria, pathogenigrwydd bacteriol ac ymatebion imiwnegol gan yr anifail i heintiau bacteriol. Yn ogystal, bydd yn cyflwyno ffarmacoleg cyffuriau gwrthficrobaidd, ynghyd ag egwyddorion ymwrthedd gwrthficrobaidd gan facteria. Bydd parasitoleg yn cael ei ddysgu gan ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar systemau, gan gwmpasu nodweddion pwysig endo-a ectoparasitiaid milfeddygol. Bydd addysgu'n mynd i'r afael ag epidemioleg, pathogeneg, diagnosis a rheoli clefydau parasitig anifeiliaid cydymaith a chynhyrchu.

Module Skills

Skills Type Skills details
Adaptability and resilience Y tu allan i'r oriau cyswllt ffurfiol, disgwylir i'r myfyrwyr wneud ymchwil, rheoli eu hamser a chyflwyno gwaith cwrs erbyn y dyddiadau cau. Nid asesir yr agwedd hon.
Co-ordinating with others Drwy ddysgu mewn grwpiau bychain, anogir y myfyrwyr i gyfleu gwybodaeth, ei hasesu a'i chyflwyno mewn tîm. Nid asesir yr agwedd hon.
Creative Problem Solving Bydd dysgu mewn grwpiau bach/dosbarthiadau ymarferol a gwaith cwrs yn golygu datrys problemau.
Critical and analytical thinking Bydd y gwaith cwrs yn gofyn i fyfyrwyr ymchwilio i bynciau ymchwil yn ddyfnach a'r tu hwnt i gwmpas deunydd y darlithoedd. Defnyddir gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau. Asesir y sgiliau ymchwil yn y gwaith cwrs.
Digital capability Defnyddio'r we i gael ffynonellau dibynadwy o wybodaeth a defnyddio cronfeydd data i ddod o hyd i destunau perthnasol wrth baratoi at y gwaith cwrs.
Professional communication Bydd y myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig effeithiol yn y gwaith cwrs, a chyfathrebu ar lafar yn y cyflwyniad llafar, lle y'u hasesir. Rhoddir adborth ar hyn.
Real world sense Cymhwyso Rhif: Bydd dadansoddi data a dehongli data yn cael ei ddysgu a'i asesu yn yr arholiad.
Reflection Bydd gan fyfyrwyr gysylltiad â milfeddygon ac ymchwilwyr bioleg sy'n rhoi cipolwg ar y sectorau hyn. Nid asesir yr agwedd hon.
Subject Specific Skills Yn ystod y modiwl fe fydd y myfyrwyr yn dysgu terminoleg filfeddygol a biolegol; ac asesir hynny yn y gwaith cwrs.

Notes

This module is at CQFW Level 5