Module Information

Cod y Modiwl
CY25220
Teitl y Modiwl
Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar, 1979-
Blwyddyn Academaidd
2021/2022
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Exclusive (Any Acad Year)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

O ganlyniad i Covid-19 dylai myfyrwyr gyfeirio at y tudalennau modiwlau BwrddDu ar gyfer manylion yr asesiadau

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   60%
Arholiad Semester 2 Awr   60%
Asesiad Ailsefyll Traethawd  2,500 o eiriau  40%
Asesiad Semester Traethawd  2,500 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Cyd-destunoli testunau barddonol yn nhirwedd wleidyddol, ddiwylliannol a llenyddol y cyfnod, a thrafod y cyd-destun syniadol/ideolegol hwnnw’n feirniadol, ar lafar ac yn ysgrifenedig;Trafod yn feirniadol destunau barddonol o'r cyfnod dan sylw mewn perthynas â safonau beirniadaeth lenyddol berthnasol, eu crefft a’u strwythur;Trafod yn feirniadol destunau barddonol o safbwynt eu perthynas â'r traddodiad llenyddol Cymraeg ac â mudiadau llenyddol rhyngwladol perthnasol;Trafod y testunau yn feirniadol o safbwynt awdur, darllenydd, testun ac ideoleg.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i brif theorïau beirniadaeth lenyddol gyfoes a hanesyddol. Dyma fodiwl go heriol i fyfyrwyr Lefel 2, a bydd natur y cwestiynau a osodir yn yr arholiad yn adlewyrchu hynny.

Cynnwys

1.Cymru’r 1980au


2.Parhad a dyfalbarhad: Dic Jones


3.Parhad a dyfalbarhad: Alan Llwyd


4.Donald Evans


5.Cymru’r 1990au


6.Lleisiau newydd: Myrddin ap Dafydd


7.Lleisiau newydd: Twm Morys


8.Lleisiau newydd: Emyr Lewis


9. Lleisiau newydd: Meirion MacIntyre Hughes


10.Lleisiau newydd: Mihangel Morgan


11.Lleisiau newydd: Iwan Llwyd


12.Lleisiau newydd: Ifor ap Glyn


13.Lleisiau benywaidd: Gwyneth Lewis


14. Cymru’r Ail Fileniwm


15. Lleisiau diweddar: Grahame Davies


16.Lleisiau diweddar: Karen Owen


17.Lleisiau diweddar: Mererid Hopwood


18.Lleisiau diweddar: Rhys Iorwerth


19. Lleisiau diweddar: Christine James


20.Golwg yn ôl ac ymlaen

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Anogir myfyrwyr i fynegi eu syniadau yn glir ac yn argyhoeddiadol yn yr aseiniad.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygir sgiliau hanfodol (megis paratoi a thraddodi papur ycmhwil annidbynnol) tua chanol y modiwl.
Datrys Problemau Trwy ymwneud yn feirniadol, ar lafar ac ar bapur, â chysyniadau deallusol sy’n codi o destunau llenyddol penodol.
Gwaith Tim
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Trwy ymchwil annibynnol; adborth ysgrifenedig a chyfraniadau llafar; datblygu sgiliau trefnu amser/gwaith; myfyrio ar sgiliau cyflwyno a gwaith ysgrifenedig arall.
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol Trwy feithrin gallu myfyrwyr i ddarllen a deall testunau, a thrwy hynny ddysgu mwy am ddatblygiad ymateb llenorion i Gymru a’r byd.
Sgiliau ymchwil Trwy gyfrwng ymchwil annibynnol (dan gyfarwyddyd) ar gyfer yr aseiniad ysgrifenedig. Hefyd, trwy ddefnyddio ymchwil electronig ac adnoddau electronig a llyfryddol.
Technoleg Gwybodaeth At ddibenion ymchwil (aseiniad a thrafodaethau); prosesu geiriau. Defnyddio ymchwil electronig ac adnoddau llyfryddol; cael mynediad i adnoddau’r modiwl ar y BwrddDu.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5