Paratoi at Ddiwrnod Agored

Yn ystod Diwrnod Agored ym Mhrifysgol Aberystwyth, cewch ymweld â’n hadrannau academaidd, siarad â’n staff a’n myfyrwyr, gweld ein hadnoddau dysgu, mynd ar daith o gwmpas y llety, a chael profiad o’r bywyd cymdeithasol yn Aberystwyth.

Gweler gwybodaeth ymarferol isod am beth i’w ddisgwyl ar y diwrnod a gwybodaeth am drefniadau eich ymweliad.

 

Teithio
Mae’n hawdd dod o hyd i ni, sut bynnag y byddwch yn teithio. Mae gennym gyfleusterau parcio am y rai sy'n ymweld mewn gar; ac os penderfynwch ddod ar y trên mae gennym fysiau a fydd yn dod â chi’n syth i’r campws. Bydd yna gwasanaeth bws am ddim ar gael i fynd â chi i wahanol fannau o gwmpas y Brifysgol a’r dref. Gweler gwybodaeth fanwl ar sut i gyrraedd Aberystwyth ar ein tudalen Mapiau a Theithio
Cyrraedd y Campws
Wrth y Desgiau Gwybodaeth (yng Nghanolfan y Celfyddydau), mi fyddwch yn gallu cael Rhaglenni, Mapiau, Amserlenni Bysiau, ac fe gewch siarad â staff am y Diwrnod Agored. Bydd yr adrannau yn gofyn i chi gofrestru pan fyddwch yn ymweld â nhw; gallwch ymweld â’ch adran academaidd ar unrhyw adeg yn ystod y dydd.
Bwyta
Mae gennym lawer o leoedd ar y campws lle y cewch fwynhau cinio neu baned a chacen. Cewch fanylion am y bwytai ar y campws yn Rhaglen y Diwrnod Agored. Mae hefyd nifer o fwytai, caffis a barrau yn y dref sy’n cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau; dewis gwych os hoffech gael tro i weld mwy ar y dref.
Llety
Mae digon o lety gwely a brecwast a gwestai ar gael yn y dref a’r cyffiniau. Cysylltwch â Chanolfan Croeso Aberystwyth: 01970 612125 / aberystwythTIC@ceredigion.gov.uk
Braslun o'r diwrnod 
Fel rheol bydd gweithgareddau’r Diwrnod Agored yn dechrau am 9 y bore a bydd y rhan fwyaf o’r adrannau yn cau tua 4 y prynhawn. Bydd yr union amserlen i’w gweld yn rhaglen y Diwrnod Agored. Yn dibynnu ar ba bwnc rydych wedi’i ddewis, bydd eich amserlen yn cynnwys cyflwyniadau am eich pwnc, teithiau o gwmpas yr adnoddau ar y campws a gweithdai a gweithgareddau rhagflas.

Y Rhaglen
Bydd rhaglen y Diwrnod Agored yn cynnwys popeth y bydd angen i chi ei wybod am ein Diwrnodau Agored. Byddwn yn ebostio copi electronig o raglen y Diwrnod Agored atoch cyn y digwyddiad, yn ogystal ag anfon copi drwy’r post (cyhyd â’ch bod wedi cofrestru o leiaf un wythnos gyfan cyn y dyddiad). Darllenwch rhaglen y Diwrnod Agored i chi gael syniad o’r hyn i’w ddisgwyl ar y diwrnod.

Ein cyngor am Ddiwrnodau Agored ...

  • Darllenwch eich rhaglen Diwrnod Agored a pharatoi cwestiynau ymlaen llaw
  • Tynnwch luniau – i’ch atgoffa am y diwrnod
  • Ewch am dro i’r dref a’r ardal leol