Cefnogi Aber!

Mae Aber angen eich cymorth. Mae hanes y Brifysgol wedi’i adeiladu ar haelioni Cymry cyffredin a gyfrannodd at gostau dechrau’r Brifysgol ac sydd, i raddau helaeth, wedi sicrhau ei llwyddiant dros y pymtheg mlynedd gyntaf cyn i’r Brifysgol gael unrhyw gyllid gan y llywodraeth. 

Mae bron bob un o brif ddatblygiadau’r Brifysgol wedi bod o ganlyniad i ryw fath o rodd ddyngarol bellach, gan gynnwys y tir y cafodd campws Penglais ei adeiladu arno.  Mae pob myfyriwr sydd wedi bod i Brifysgol Aber wedi manteisio ar y llif di-dor hwn o gymorth. Ein gobaith yw y byddwch chi eisiau parhau â’r traddodiad hyfryd hwn.   

Mae’r sefyllfa'r un mor hanfodol heddiw. Mae’n amlwg na fydd cyllid gan y llywodraeth a’r cynulliad yn ddigon i ymdrin â chostau cynyddol,  a bydd gallu Aber i gynnal a gwella ei henw da, ei hadnoddau a’i chyfleoedd i fyfyrwyr ac ymchwilwyr yn dibynnu i raddau helaeth ar gymorth ei hetholaeth o gyn-fyfyrwyr, rhieni, ffrindiau a chyrff cyllido eraill.

Mae’r adran hon o’r wefan yn ymdrin â’r math o gymorth yr ydym yn chwilio amdano, y ffyrdd y gallwch ddangos eich hoffter o Aber trwy ein cynorthwyo, a’r ffyrdd y gallwn ni, yn ein tro, geisio gofalu am ein rhoddwyr a sicrhau ein bod yn bodloni eich barnau, eich dewisiadau a’ch gofynion.

Rhoi gan ddefnyddio Paypal:

 

  

  

Cronfeydd Gwaddol Prifysgol Aberystwyth

Mae Cronfeydd Gwaddol Prifysgol Aberystwyth yn rhoddion sydd wedi cael eu darparu i Brifysgol Aberystwyth, ac sy'n ffurfio rhan o fuddsoddiadau’r Brifysgol.

Gall perfformiad ariannol Cronfeydd Gwaddol Prifysgol Aberystwyth gael ei weld o fewn datganiadau ariannol Prifysgol Aberystwyth. https://www.aber.ac.uk/cy/finance/general-information/financial-statements/ 

Mae gwerth Cronfeydd Gwaddol Prifysgol Aberystwyth ar y farchnad i’w weld drwy ddilyn y cyswllt islaw

Gwerth Buddsoddiadau y gwaddolion ar y farchnad 2014 – 2015.pdf