Amgylchiadau Arbennig

Canllawiau

Nod y Brifysgol yw asesu ei myfyrwyr i gyd mewn modd cadarn ond teg, yn unol â'i rheoliadau a'i gweithdrefnau cymeradwy. Er hynny, mae'n dibynnu ar ei myfyrwyr i roi gwybod iddi am unrhyw amgylchiadau arbennig a allai effeithio ar eu perfformiad, fel y gall sicrhau bod ei holl fyfyrwyr yn cael eu trin yn gyfartal ac yn deg. Dyma rai enghreifftiau o Amgylchiadau Arbennig (dim ond enghreifftiau yw'r rhain, nid rhestr gyflawn mohoni): salwch tymor hir neu dymor byr, problemau ariannol difrifol, problemau difrifol â'ch llety, profedigaeth neu ryw amgylchiadau personol eraill.

Os byddwch am roi gwybod i'r Brifysgol am amgylchiadau arbennig, llenwch bob rhan o’r ffurflen amgaeedig a'i hanfon ymlaen at y bobl berthnasol ym mhob un adran lle'r ydych yn cymryd modiwlau, ynghyd â chopïau o'r dystiolaeth. Mae’n bwysig eich bod chi’n nodi’n glir yr effaith a gafodd yr amgylchiadau arbennig ar eich perfformiad yn yr asesiadau yr ydych yn eu rhestru ar y Ffurflen Amgylchiadau Arbennig. Er enghraifft, “Ni allwn gwblhau’r asesiadau a restrir gan fy mod i yn yr ysbyty rhwng 1 a 4 Tachwedd 2014”, neu “Ni allwn gyflawni’r arholiad i’m safon arferol oherwydd fy mod i’n sâl yn ystod yr arholiad ar 15 Ionawr 2015”. Rhaid ichi gyflwyno tystiolaeth annibynnol i gadarnhau’r effaith y rhowch fanylion amdani ar y ffurflen.

Cewch, os dymunwch, gyflwyno'r dystiolaeth mewn amlen dan sêl, wedi ei nodi'n 'gyfrinachol', ond dylech sicrhau bod eich enw llawn a'ch cyfeirnod myfyriwr ar yr amlen hefyd. Caiff y deunydd ei drin yn unol â Datganiad y Brifysgol ar Gyfrinachedd a bydd y Bwrdd Arholi yn ei ddefnyddio i gloriannu'r effaith ar eich perfformiad yn yr asesiadau perthnasol. Ni chaiff y wybodaeth ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Os cyflwynwch y wybodaeth honno ni fyddwch chi o dan unrhyw anfantais.

Mae tystiolaeth ddogfennol dderbyniol yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • tystysgrif feddygol/iechyd yn nodi dyddiad sy’n berthnasol i’r asesiad;
 • tystysgrif marwolaeth;
 • llythyr yn cefnogi/egluro gan wasanaeth cymorth yn y Brifysgol, neu fudiad cymorth allanol priodol arall; i gael manylion llawn am y mathau o lythyr y gall y Brifysgol eu darparu, gweler: faqs.aber.ac.uk/2490;
 • os yw eich gallu i gyflwyno gwaith cwrs erbyn y dyddiad cau wedi ei effeithio gan amgylchiadau trydydd parti, dylech gyflwyno tystiolaeth ddogfennol annibynnol sy’n egluro’r effaith a gafodd hynny arnoch chi.

Ni fydd y dystiolaeth ddogfennol isod yn dderbyniol (sylwer mai enghreifftiau yw’r rhain ac nid yw’n rhestr gyflawn):

 • Hunanardystio;
 • datganiad a ysgrifennwyd gennych chi;
 • tystysgrif feddygol/iechyd nad yw’n nodi dyddiad sy’n berthnasol i’r asesiad.

Nid ystyrir y canlynol yn amgylchiadau arbennig:

 • problemau gyda chyfrifiaduron neu argraffu;
 • methu cael gafael ar adnoddau;
 • salwch nad oes tystiolaeth feddygol ar gael ar ei gyfer;
 • mwy nag un dyddiad cau ar yr un diwrnod;
 • anallu i ateb cwestiwn neu’n cael trafferth â’r deunydd;
 • gemau argyfwng, cynyrchiadau perfformio, teithiau astudio adrannau;
 • gweithgareddau anacademaidd (e.e. hyfforddiant milwrol).

Dylwch nodi bod rhaid i fyfyrwyr hysbysu y Brifysgol o unrhyw amgylchiadau personol eithriadol a allai effeithio ar ei perfformiad academaidd cyn gynted a sy’n bosib ac ym mhob achos cyn i’r Byrddau Arholi gyfarfod. Ni fydd yn ystyried apeliadau ar sail amgylchiadau arbennig lle y gellid yn rhesymol fod wedi rhoi gwybod i'r adrannau cyn y Byrddau Arholi neu mewn achosion eithriadol lle nad yw'r dystiolaeth berthnasol ar gael tan ar ôl i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi. Dylech wneud pob ymdrech i gyflwyno achos mor gyflawn a manwl â phosibl, gan atodi tystiolaeth briodol, er mwyn osgoi ansicrwydd a phryder apêl a all effeithio ar nawdd, benthyciadau a llety.

Fel rheol fe ddisgwylir i fyfyrwyr na allent sefyll eu harholiadau oherwydd amgylchiadau arbennig megis anafiadau dros dro neu salwch byrdymor ailsefyll yr arholiadau hynny ym mis Awst. Ni chaniateir trefniadau eraill ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol, yn amodol ar dystiolaeth feddygol briodol.  Os bydd cais yn cyrraedd bum wythnos dymor cyn arholiad y myfyriwr, bydd y Brifysgol yn ceisio gwneud addasiadau, yn ddibynnol ar natur y cais a'r ystyriaethau ymarferol o roi'r addasiadau hynny ar waith. Mae'n rhaid i addasiadau fod yn rhesymol ac mae'n rhaid ei bod yn ymarferol eu rhoi ar waith ymhen yr amser sydd ar gael. Fel rheol ni fydd modd i'r Brifysgol weithredu ar geisiadau sy'n dod i law lai na saith diwrnod gwaith cyn yr arholiad.  Mae'n rhaid i fyfyrwyr sydd wedi cael tystiolaeth feddygol wneud apwyntiad i gael cyfarfod â Chyngorhydd Hygyrchedd yng Ngwasanaeth Cymorth Myfyrwyr. Ar sail y dystiolaeth a gyflwynir a chan ystyried pa mor ymarferol yw'r addasiadau yr ymgeisir amdanynt, bydd y Cynghorydd yn gwneud argymhelliad i'r Arolygydd Arholiadau.

Ceir rhagor o wybodaeth am Amgylchiadau Arbennig o dan y Confensiynau Arholiad ac yma: http://www.aber.ac.uk/cy/student-support/letters/

Llwytho i lawr:

(Ewch i'r Rhestr Staff i weld at bwy y dylech anfon hon).