Asesu Risg

Mae gan gyflogwyr ddyletswydd i ofalu dros, a diogelu, eu gweithwyr dan Adran 2 Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc 1974.

Er mwyn gwneud hynny, mae’r Rheoliadau (Diwygio) Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith, 2006 a HSG 65, ‘Rheoli Iechyd a Diogelwch’, yn mynnu bod asesiadau risg yn cael eu cynnal a’u cyfathrebu’n briodol. Mae asesiad risg yn golygu y gall risg gael ei rheoli, ac yn amlygu’r mannau lle gall niwed ddigwydd ac asesu’n ddigonol a oes camau rhesymol yn eu lle. Mae’n help hefyd i adnabod peryglon pellach a gafodd eu hanwybyddu yn y gorffennol. Nid cynhyrchu gormodedd o waith papur yw diben asesiadau risg, ond ymarfer pwysig i sicrhau bod gweithwyr sy’n cynnal gweithgareddau sy’n ymwneud â’r gwaith yn cael eu diogelu. Dylent arwain at allu rheoli gweithgarwch ‘gymaint ag sy’n rhesymol ymarferol’ i leihau’r perygl i lefel ‘mor isel ag sy’n rhesymol ymarferol’.

I gynorthwyo gyda cwblhau asesiadau risg, dylai defnyddwyr gyfarwyddo'u hunain gyda Cyfarwyddiadau Ymarfer Safonol Rheoli Diogelwch Asesu Risg a'r Ffurflen Asesu Risg.

Prif Gamau

 1. Paratoi rhestr o dasgau a lleoliadau sydd angen asesiad risg;
 2. Adnabod aseswyr risg cymwys (a darparu hyffordiant hyfforddiant pellach os oes angen), hybu aseswyr i beidio gweithio ar wahan;
 3. Ymgymryd ag asesiadau risg h.y.:
  • Adnabod y peryglon y bydd pobl yn eu gwynebu
  • Penderfynu pwy fydd yn gwynebu’r peryglon a sut
  • Gwerthuso lefel y risg a chofnodi gwerth
  • Canfod os yw’r rheoliadau risg cyfredol yn addas neu fel arall cyflwyno rheoliadau risg addas a digonol
  • Cofnodi’r asesiad a’i roi i bawb sydd ei angen ei ddefnyddio; gan ganiatau ar gyfer trefniadau adolygu ac ailasesu rheolaidd
  • Adolygu ac archwilio’r asesiadau yn rheolaidd
  • Parhau i fod yn ymwybodol o bobl, amodau a pheryglon newidiol, a monitro bod y mesuriadau rheoli yn parhau i weithio’n effeithiol
 4. Ar sail barhaus, diweddaru ac ymgymryd ag asesiadau risg newydd yn ôl yr angen;
 5. Ymgynghori â staff ar ganlyniadau’r asesiad risg. Darparu gwybodaeth, cyfarwyddiadau ac hyfforddiant yn ôl yr angen, gan gynnwys cyfarwyddiadau i reolwyr a goruchwylwyr;
 6. Cynnal cynllun gweithredu o weithredau dyledus sy’n codi o’r asesiadau risg, eu dyrannu i unigolion penodol gyda targedau i’w cwblhau a dilyn i sicrhau cwblhad.

Templed a Chanllawiau

Hysbysiad Diogelu Data: Mae'r Tîm Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd yn ymroddedig i ddiogelu data personol trwy gydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data ac arfer gorau. Am fanylion ynghylch sut yr ydym yn rheoli eich data personol, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/hse/gwybodaeth-am-ddiogelu-data/

Hyfforddiant

Mae'r adran Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd yn darparu cwrs hyfforddiant asesu risg 2 awr sydd yn darparu'r wybodaeth sydd ei angen er mwyn ymgymryd ag asesiad risg digonol, cyflwyno mesuriadau rheoli addas, ac arsylwi ac arolygu canlyniadau'r asesiad risg. Mae'r cwrs yn esbonio pob un o'r camau ar gyfer cwblhau asesiad risg digonol, yn darparu templed asesu risg i'w ddefnyddio yn y gweithle, ac yn cyfeirio at yr enghreifftiau sydd ar gael ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

Canllawiau Pellach

Enghreifftiau

Nodwch:

 • Y dylid ond defnyddio'r dogfennau hyn fel canllawiau, ac os ydych yn eu defnyddio fel templed, y dylent adlewyrchu sefyllfaoedd ac amodau lleol Athrofeydd ac Adrannau.
 • Gallwch gopio ac addasu'r wybodaeth yn y ffurflenni hyn at ddefnydd Athrofeydd ac Adrannau.

Enghreifftiau Asesu Risg yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Mae'r asesiadau risg canlynol ar ffurf .pdf: