Llyfrgell Ddogfennau

Mae'r dudalen ganlynol yn cynnwys manylion yr holl ddogfennau sy'n ymwneud a System Rheoli Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Prifysgol Aberystwyth. Am wybodaeth bellach yn ymwneud ag unrhyw o'r dogfennau hyn, cysylltwch a'r Tim Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd ar hasstaff@aber.ac.uk neu ar estyniad 2073. 

Polisi Iechyd a Diogelwch

Mae’r Polisi yn adnabod y prif elfennau ar gyfer system rheoli iechyd a diogelwch and yn nodi ymrwymiad y Brifysgol i gynnal a gwella iechyd, diogelwch a lles staff, myfyrwyr ac eraill a effeithwyd gan eu gweithgareddau.  

Dylai Pob aelod o staff gyfarwyddo’u hunain gyda Polisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol. 

CyfeirnodDogfenCymeradwywyd
P016 Polisi Iechyd a Diogelwch Ionawr 2021

Polisiau a Gweithdrefnau

Cyfeirnod Dogfen Cymeradwywyd
P001 Gweithdrefn ar gyfer Cofnodi Digwyddiadau ac Achosion o Afiechyd Galwedigaethol Mehefin 2018
P002 Gweithdrefn ar gyfer Gwaredu Offer Trydanol ac Electronig Gwastraff (WEEE) Mai 2016
P003 Gweithdrefn Rheoli Contractwyr yr Adran Ystadau Gorffennaf 2017
P004 Cylch Gorchwyl Archwiliad Mewnol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Rhagfyr 2017
P005 Cynllun Parhad Busnes Chwefror 2017
P006 Cynllun Bioamrywiaeth Gorffennaf 2017
P007 Polisi Gweithio ar eich Pen eich Hun Chwefror 2016
P008 Polisi Ysmygu Mawrth 2018
P009 Polisi Teithio Hydref 2016
P010 Polisi Profi Dyfeisiau Cludadwy (PAT) Tachwedd 2017
P011 Polisi Pobl Ifanc Tachwedd 2017
P012 Polisi Offer Sgrin Arddangos Mehefin 2017
P013 Polisi Diogelwch Ymbelydredd Mehefin 2017
P014 Polisi Rheoli Gwastraff Chwefror 2017
P015 Polisi Cyfarpar Diogelu Personol Mehefin 2015
P019 Gweithdrefn Asesu Risg Mehefin 2022
P025 Gweithdrefn Cyfathrebu ac Ymgynghori Chwefror 2022

Canllawiau

Cyfeirnod Dogfen Cymerdwywyd
G001 Canllaw i Fenywod Beichiog a Mamau Newydd Mai 2018
G002 Canllaw defnydd dronau neu UAV Mai 2018
G003 Canllaw ar Brofi Offer Trydanol Cludadwy Mai 2017
G004 Canllaw Sesiynau Cynefino Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd Lleol Ebrill 2021
G005 Canllaw Gweithio ar eich pen eich hun Chwefror 2016
G006 Canllaw Gweithio mewn Lleoliadau Anghyfarwydd Ionawr 2022
G007 Canllaw Offer Gweithfannau Sefyll Rhagfyr 2017
G008 Canllaw Teithio Dramor sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol Rhagfyr 2016
G009 Canllaw Llawlyfr Iechyd a Diogelwch Athrofeydd ac Adrannau Medi 2015
G010 Canllaw Pwyllgorau Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd Cyfadrannol neu Adrannol Rhagfyr 2021
G011 Canllaw Hyfforddiant Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd Rhagfyr 2015
G012 Canllaw Ymchwiliadau Lleol i Ddigwyddiadau Ionawr 2022
G013 Canllaw Asesu Risg Chwefror 2022
G015 Llawlyfr Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Medi 2018
G016 Canllaw Diogelwch Tân Gorffennaf 2021
G017 Canllaw Dalwyr Drws Electromagnetig Gorffennaf 2020
G018 Canllaw Gweithio Mewn Tywydd Poeth Gorffennaf 2021
G025 Canllaw Gweithrediadau Codi ac Offer Codi (LOLER) Gorffennaf 2022
G027 Canllawiau Cymorth Cyntaf (COVID-19) Gorffennaf 2020
G028 Canllaw Defnyddio Gorchuddion Wyneb Hydref 2022
G029 Canllawiau Defnyddio Swyddfeydd Hydref 2022
G030 Canllaw Cynnal Cyfarfodydd (COVID-19) Mawrth 2022
G031 Canllaw Asesu Risg Gweithgareddau yng nghyswllt COVID-19 Ionawr 2022
G032 Canllaw Cyfathrebu ac Ymgynghori Ebrill 2022
G033 Canllaw Adnabod Peryglon Mehefin 2022
G034 Canllaw Organebau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) Medi 2022
G035 Canllaw Clefydau Trosglwyddadwy / Hysbysadwy Hydref 2022

Ffurflenni

Cyfeirnod Dogfen Word PDF Cymeradwywyd
F001 Rhestr Wirio Arolygu Rheolaeth Adeiladau N/A N/A Mawrth 2018
F002 Rhestr Wirio Asesu Risg Menywod Beichiog neu Famau Newydd F002 (Word) F002 (PDF) Mai 2018
F003 Templed Asesu Risg F003 (Word) F003 (PDF) Gorffennaf 2016
F004 Rhestr Wirio ar gyfer Archwiliad Iechyd a Diogelwch F004 (Word) F004 (PDF) Tachwedd 2016
F005 Adroddiad Cychwyn Cyflogaeth Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd F005 (Word) F005 (PDF) Rhagfyr 2016
F006 Asesiad Risg Teithio Dramor F006 (Word) F006 (PDF) Hydref 2017
F007 Ffurflen Cofnodi Digwyddiadau F007 (Word) F007 (PDF) F007 (Large Font) Mai 2013
F008 Asesiad Risg DSEAR N/A I Ddilyn Mai 2022
F009 Rhestr Wirio Gweithfan VDU F009 (Word) F009 (PDF) N/A
F010 Ffurflen Asesu Risg Gweithgareddau o safbwynt COVID-19 F010 (Word) F010 (PDF) Gorffennaf 2020
F011 Ffurflen Hunanasesu Gweithfannau Offer Sgrin Arddangos F011 (Word) F011 (PDF) Mehefin 2020
F017 Templed Asesu Risg Organebau a Addaswyd yn Enetig F017 (Word) F017 (PDF) Mehefin 2022