Llyfrgell Ddogfennau

Mae'r dudalen ganlynol yn cynnwys manylion yr holl ddogfennau sy'n ymwneud a System Rheoli Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Prifysgol Aberystwyth. Am wybodaeth bellach yn ymwneud ag unrhyw o'r dogfennau hyn, cysylltwch a'r Tim Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd ar hasstaff@aber.ac.uk neu ar estyniad 2073. 

Polisi Iechyd a Diogelwch

Mae’r Polisi yn adnabod y prif elfennau ar gyfer system rheoli iechyd a diogelwch and yn nodi ymrwymiad y Brifysgol i gynnal a gwella iechyd, diogelwch a lles staff, myfyrwyr ac eraill a effeithwyd gan eu gweithgareddau.  

Dylai Pob aelod o staff gyfarwyddo’u hunain gyda Polisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol. 

CyfeirnodDogfenCymeradwywyd
P016 Polisi Iechyd a Diogelwch (Dan Adolygiad) Ionawr 2021

Polisiau a Gweithdrefnau

CyfeirnodDogfenCymeradwywyd
P001 Gweithdrefn ar gyfer Cofnodi Digwyddiadau ac Achosion o Afiechyd Galwedigaethol Mehefin 2018
P002 Gweithdrefn ar gyfer Gwaredu Offer Trydanol ac Electronig Gwastraff (WEEE) Mai 2016
P003 Gweithdrefn Rheoli Contractwyr yr Adran Ystadau Gorffennaf 2017
P004 Cylch Gorchwyl Archwiliad Mewnol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Rhagfyr 2017
P005 Cynllun Parhad Busnes Chwefror 2017
P006 Cynllun Bioamrywiaeth Gorffennaf 2017
P007 Polisi Gweithio ar eich Pen eich Hun Chwefror 2016
P008 Polisi Ysmygu Mawrth 2018
P009 Polisi Teithio Hydref 2016
P010 Polisi Profi Dyfeisiau Cludadwy (PAT) Tachwedd 2017
P011 Polisi Pobl Ifanc Tachwedd 2017
P012 Polisi Offer Sgrin Arddangos Mehefin 2017
P013 Polisi Diogelwch Ymbelydredd Mehefin 2017
P014 Polisi Rheoli Gwastraff Chwefror 2017
P015 Polisi Cyfarpar Diogelu Personol Mehefin 2015
P019 Gweithdrefn Cyfathrebu ac Ymgynghori Chwefror 2022

Ffurflenni

CyfeirnodDogfenWordPDFCymeradwywyd
F001 Rhestr Wirio Arolygu Rheolaeth Adeiladau N/A N/A Mawrth 2018
F002 Rhestr Wirio Asesu Risg Menywod Beichiog neu Famau Newydd F002 (Word) F002 (PDF) Mai 2018
F003 Templed Asesu Risg F003 (Word) F003 (PDF) Gorffennaf 2016
F004 Rhestr Wirio ar gyfer Archwiliad Iechyd a Diogelwch F004 (Word) F004 (PDF) Tachwedd 2016
F005 Adroddiad Cychwyn Cyflogaeth Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd F005 (Word) F005 (PDF) Rhagfyr 2016
F006 Asesiad Risg Teithio Dramor F006 (Word) F006 (PDF) Hydref 2017
F007 Ffurflen Cofnodi Digwyddiadau F007 (Word) F007 (PDF) F007 (Large Font) Mai 2013
F008 Asesiad Risg DSEAR N/A I Ddilyn Mehefin 2010
F009 Rhestr Wirio Gweithfan VDU F009 (Word) F009 (PDF) N/A
F010 Ffurflen Asesu Risg Gweithgareddau o safbwynt COVID-19 F010 (Word) F010 (PDF) Gorffennaf 2020
F011 Ffurflen Hunanasesu Gweithfannau Offer Sgrin Arddangos F011 (Word) F011 (PDF) Mehefin 2020