Ymchwil

Mae Bioleg sy'n Cyflawniyn adlewyrchu ein hymrwymiad i ddefnyddio gallu ac arbenigedd sy'n arwain y byd ym maes biowyddoniaeth i fynd i r afael r heriau mawr sy n wynebu cymdeithas. Ein nod yw gwella argaeledd ac ansawdd bwyd; lliniaru ac addasu i newid amgylcheddol; cefnogi a datblygu’r bioeconomi; a thrwy’r cyfan, gwella iechyd a llesiant y ddynoliaeth.

Mae IBERS mewn sefyllfa unigryw fel sefydliad sy’n derbyn cyllid strategol gan y BBSRC, yn ogystal â bod yn athrofa ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda thros 1500 o fyfyrwyr. Fel athrofa ymchwil yn y Brifysgol gallwn olrhain ein gwreiddiau i 1919 pan benodwyd George Stapledon FRS, yr Athro Botaneg Amaethyddol, yn gyfarwyddwr cyntaf Gorsaf Bridio Planhigion Cymru.  Un o ddyfyniadau’r athro nodedig hwn y byddaf yn ei ddefnyddio’n aml yw ‘Yn ddelfrydol dylai’r Orsaf ymwneud cymaint ag y gall ….. â menter ym myd masnach.’ Mae cyllideb weithredol IBERS tua £30M y flwyddyn, gyda thua £20M o hyn yn dod o ymchwil: mae tua £8M o hwn ar gyfer prosiectau cydweithredol sy’n cynnwys partneriaid diwydiannol. Am bob £1 o gyllid cyhoeddus a fuddsoddir yn IBERS rydym yn cynhyrchu dros £12 o fudd i economi’r DU. Mae’n amlwg nad ydyn ni ddim wedi anghofio delfryd Stapleton a’r angen i ddarparu ymchwil blaenllaw, sylfaenol i gefnogi’r diwydiannu y mae ein myfyrwyr yn dymuno gweithio ynddyn nhw ac y mae poblogaethau’n dibynnu arnyn nhw.

Mae'r pedair linc isod yn rhoi cipolwg o'r Ymchwil sydd yn cael ei wneud yma yn IBERS.

Pa un a ydych chi’n darllen hwn fel myfyriwr, darpar gydweithredwr neu sylwedydd sydd â diddordeb, gobeithio y gwelwch dystiolaeth gref i gefnogi’r gosodiad bod bioleg yn lle gwych i ddechrau os ydych chi’n dymuno cael effaith mewn byd heriol.

Yr Athro Mike Gooding: Cyfarwyddwr IBERS

 

 

Prif bartneriaid cyllido IBERS:

Ymchwil

Menter

Menter

Mae partneriaeth gyda’r sector diwydiannol a phreifat yn helpu i sicrhau bod ymchwil IBERS yn parhau’n atebol ac yn berthnasol i anghenion diwydiannol. Gall gwyddonwyr entrepreneuraidd IBERS fanteisio ar gyfleusterau a chefnogaeth sydd gyda’r gorau yn y byd i ddatblygu cynghreiriau a chysylltiadau strategol gyda diwydiant:

Gwybodaeth bellach

Biowybodeg a Bioleg Chyfrifiannol
Gwybodaeth i ysgolion, colegau a Chlybiau Ffermwyr Ifanc