Gwarchod Data

Ym mis Mai 2018, mae'r gyfraith diogelu data yn newid. Bydd Deddf Diogelu Data 1998 yn cael ei disodli gan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Bydd gan hyn oblygiadau sylweddol o ran y ffordd y caiff data personol ei gasglu a'i brosesu gan y Brifysgol.

Dros y misoedd nesaf byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth ac adnoddau ynghylch GDPR.

Mae Polisi Gwarchod Data Prifysgol Aberystwyth yn egluro’n fras sut mae’r sefydliad yn rheoli categorïau amrywiol o ddata personol ac mae’n amlinellu cyfrifoldebau’r staff a’r myfyrwyr. Mae ei Datganiad Prosesu Data hefyd yn egluro pam mae’n rhaid i fyfyrwyr roi caniatâd i brosesu eu data personol. Ymdrinnir â gwarchod data yn yr un modd ym mholisïau canlynol y Brifysgol: Polisi Gwarchod Gwybodaeth, Polisi Gwarchod Gwybodaeth – Cyfrifoldebau’r Staff, Polisi E-bost a’r Cod Ymarfer CCTV.

Mae'n bwysig i fod yn ymwybodol bod y sefydliad yn pasio data personol ymlaen i'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) a gellir cael mwy o wybodaeth am y broses hon yma :

https://www.hesa.ac.uk/about/regulation/data-protection/notices

Mae’r Brifysgol hefyd yn egluro’n fanwl sut mae’n prosesu categorïau mwy sensitif o ddata personol:

Datganiad ar brosesu data personol yn ymwneud â myfyrwyr
Datganiad ar brosesu data personol yn ymwneud â staff
Ceisiadau Myfyrwyr a Chollfarnau Troseddol

Mae dogfennau cynorthwyol eraill yn rhoi cyfarwyddyd manwl i staff sy’n ymdrin â data personol o ddydd i ddydd:

Cydymffurfio Cyffredinol â Gwarchod Data
Diogelu data personol y tu allan i'r swyddfa
Darparu Geirdaon
Trin Gwybodaeth Sensitif am Fyfyrwyr

Ceir rhagor o wybodaeth am gael mynediad at ddata personol ynghyd â gweithdrefnau Gwarchod Data eraill y Brifysgol yma:

Cofrestru Rheolydd Data
Gwarchod Data fel ag yr ymdrinnir ag ef yng Nghontractau’r Staff
Ceisiadau am Fynediad i Bwnc Data
Ymholiadau gan yr Heddlu
Torri Rheolau Gwarchod Data
Data Ymchwil a Data sy’n ymwneud ag unigolion nad ydynt yn aelodau o’r Brifysgol
Staff Gwirfoddol, Tymor Byr a Chontractwyr
Glanhau Disgiau Caled Cyfrifiaduron

Mae gan bob adran hefyd Hyrwyddwr Gwybodaeth a all roi cyngor am faterion sylfaenol neu gyfeirio materion mwy cymhleth at y Rheolwr Gwarchod Data neu’r Rheolwr Cofnodion.

Ceir rhagor o wybodaeth yn allanol ar:

Dolenni Gwarchod Data