Rosser

Trosolwg

Mae Rosser wedi’i leoli ar dop y prif Gampws ym Mhenglais yn agos i holl adnoddau’r Campws. Mae llawer o’r ystafelloedd yn cynnwys golygfeydd arbennig o’r dref a’r bae, sydd ond 10 munud i ffwrdd ar droed. Bydd yr holl geginau yn Rosser wedi’u hailwampio’n llwyr ar gyfer 2016/17 ac, yn ogystal â’u hailaddurno, byddant hefyd yn cynnwys ardaloedd i eistedd gyda seddi cyfforddus, barrau brecwast gyda stolion a theclynnau newydd.

Llety

Mae gan Rosser ystafelloedd gwely sengl en-suite sydd wedi’u trefnu’n fflatiau hunangynhaliol gyda cheginau a rennir. Mae hyd at 8 o fyfyrwyr ym mhob fflat.

Arlwyo

Mae’r holl fflatiau yn Rosser yn rhai hunanarlwyo, a bydd y myfyrwyr yn rhannu ceginau mewn fflatiau hunangynhaliol.

Mae Rosser wedi’i leoli 5 munud ar droed o archfarchnad CK's, neu gall myfyrwyr siopa yn yr archfarchnadoedd mawr yn y dref.

Ond, os hoffech ddefnyddio ein cyfleusterau arlwyo gallwch roi arian ar eich Cerdyn Aber, neu gall teulu/ffrindiau ychwanegu ato ar eich rhan, i’w ddefnyddio yn unrhyw un o’r bwytai ar y campws – mi gewch ostyngiad o 10% yn ogystal!

Adnoddau

Dyma rai o brif adnoddau Rosser:

 • Llety hunanarlwyo
 • Ystafelloedd en-suite
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig
 • Adnoddau golchi dillad
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau
 • Canolfan Ddysgu (The Lounge @ Rosser) – sy’n cynnwys gweithfannau cyfrifiaduron, Wi-Fi, ardaloedd astudio i grwpiau, llungopïwr, peiriannau bwyd, soffas lledr
 • Mannau casglu Sbwriel ac Ailgylchu
 • Parcio (cyfyngedig, rhaid cael trwydded)
 • Mae Cynorthwywyr Preswlfa'n darparu cymorth a chyngor.

 

Beth sydd yn eich ystafell?

Dodrefn ac Offer

 • Gwely sengl (3 troedfedd) a matras
 • Cwpwrdd wrth ochr y gwely
 • Cwpwrdd dillad
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Lamp ddesg
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Bin sbwriel
 • Ystafell ymolchi en-suite yn cynnwys: cawod, toiled, basn ymolchi â drych a rheilen dyweli boeth

Beth sydd yn eich ardaloedd cymunedol?

Cegin

Offer Trydanol:

 • 1 Oergell ac 1 Rhewgell, neu 2 Oergell/Rhewgell. Sy’n rhoi 1 silff neu ddrôr yn yr oergell ac 1 drôr yn y rhewgell ar gyfer pob unigolyn
 • 2 ffwrn â gril/hob
 • Popty ping
 • Tegell
 • Tostiwr
 • Hwfer

Dodrefn:

 • Bar brecwast gyda stolion (1 stôl ar gyfer pob unigolyn)
 • 2 Soffa
 • Bwrdd coffi

Eitemau ychwanegol:

 • Haearn
 • Bwrdd smwddio
 • Bwced a mop
 • Padell lwch a brwsh
 • Brwsh llawr
 • Hysbysfwrdd

Lleoliad

map  Cliciwch ar y map i weld union leoliad Rosser.

Mae Rosser o fewn pum munud ar droed i:

Gallery

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol yn Rosser. (Cliciwch i weld llun mwy)

Taith

Dewch ar daith 360° gradd o'r llety hwn drwy glicio a llusgo ar y llun isod; cliciwch ar fan wedi'i amlygu er mwyn symud i safbwynt newydd

Ffioedd

Math o ystafell

Cost wythnosol 2018/19

Hyd y drwydded 2018/19

Sengl, en-suite £110.11 39 wythnos**


**O 10.00yb ar 21/09/2018 - 10.00yb ar 21/06/2019

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety