Cydraddoldeb ac Amrywioldeb

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i ddatblygu a hybu cydraddoldeb ac amrywioldeb ym mhob agwedd ar ein hymarfer a'n gweithgareddau. Ein nod yw gweithio ac astudio, gan ddarparu diwylliant cynhwysol, heb wahaniaethu, ac arddel gwerthoedd parch, urddas a chwrteisi. Mae gan bawb yr hawl i gael eu trin yn unol â'r gwerthoedd hyn.

Rydym yn ymroddedig i hybu cydraddoldeb ar sail oedran, anabledd, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol, hil, hunaniaeth ryweddol, crefydd a chred (gan gynnwys anghrediniaeth), priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, ac i groesawu aml-hunaniaeth a chodi ymwybyddiaeth ar draws gwahanol grwpiau.

Os ydych angen unrhyw un o'r wybodaeth ganlynol yn ffurf arall, er enghraifft Braille, Adysgrifau Sain, ac ati, cysylltwch â'r Ruth Fowler ar 01970 628424 neu equstaff@aber.ac.uk