Ynglyn a Chydraddoldeb

Dr. Debra Croft - Cyfarwyddwr Cydraddoldeb

Mae Cynllun Strategol Prifysgol Aberystwyth 2012-2017 yn pwysleisio ein hymrwymiad I greu cyfleoedd: ‘Chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag manteision ar addysg uwch, helpu myfyrwyr a staff I lwyddo a datblygu’ ac mae’n nodi pwysigrwydd “Gwerthoedd Aber” sy’n cynnwys ‘dathlu cyfraniad unigol pob cydweithiwr a phb myfyriwr; ymdrechwn i alluogi pawn i wireddu eu potensial llawn, ac i chwalu’r rhystrau sy’n atal pobl rhag llwyddo’.

Rhoddir yr ymrywiad hwn ar waith drwy’s Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae’r Cynllun yn nodi ein hymrwymiad i hyrwyddo cymuned deg, gyfartal ac amrywiol I’n myfyrwyr, ein staff a’n hymwelwyr.

Mae hybu cydraddoldeb yn golygu mwy na datgan sut y mae’r Brifysgol yn bwriadu bodloni gofynion statudol Deddf Cydraddoldeb 2010. Ceisiwn sicrhau bod y myfyrwyr, y staff ac ymwelwyr yn cofleidio cydraddoldeb ac amrywioldeb fel rhan hanfodol o’r ffordd y gweithredwn ac ymgorffori’r ffordd hon o weithio ym mhopeth a wnawn. Mae’r cynllun yn datblygu ymhellach y cynnydd a waned yn ystod cyfnod cynllun y pedair blynedd blaenorol ac yn nodi chew Amcan Cydraddoldeb, sy’n deillio o ymgynghori a’r staff a’r myfyrwyr, arolygon a grwpiau ffocws. 

Gall ddod o hyd i Bolisi Cyfle Cyfartall 2016 isod:

Polisi Cyfle Cyfartal 2016