Ynglŷn â Chydraddoldeb

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i ddatblygu a hybu cydraddoldeb ac amrywioldeb ym mhob agwedd ar ein hymarfer a'n gweithgareddau. Ein nod yw gweithio ac astudio, gan ddarparu diwylliant cynhwysol, heb wahaniaethu, ac arddel gwerthoedd parch, urddas a chwrteisi. Mae gan bawb yr hawl i gael eu trin yn unol â'r gwerthoedd hyn.

Rydym yn ymroddedig i hybu cydraddoldeb ar sail oedran, anabledd, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol, hil, ailbennu rhywedd, crefydd a chred (gan gynnwys anghrediniaeth), priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, ac i groesawu aml-hunaniaeth a chodi ymwybyddiaeth ar draws gwahanol grwpiau.

Mae holl bolisiau Prifysgol Aberystwyth staff a myfyrwyr yn berthnasol i gymuned gyfan y Brifysgol (felly, er enghraifft, polisiau sy'n ystyriol o deuluoedd yn berthnasol i bob aelod o staff, beth bynnag yw eu cyfeiriadedd rhywiol; mae hyn yn wir am ein Polisi Urddas a Pharch, ac ar gyfer pob polisi yn y Brifysgol.) Mae croeso i chi gysyltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau neu ar gyfer staff gwelwch y wefan Adnoddau Dynol.

Os ydych angen unrhyw un o'r wybodaeth ganlynol yn ffurf arall, er enghraifft Braille, Adysgrifau Sain, ac ati, cysylltwch â'r Ruth Fowler ar 01970 628424 neu equstaff@aber.ac.uk

Dr. Debra Croft - Cyfarwyddwr Cydraddoldeb

Mae Cynllun Strategol Prifysgol Aberystwyth 2012-2017 yn pwysleisio ein hymrwymiad I greu cyfleoedd: ‘Chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag manteision ar addysg uwch, helpu myfyrwyr a staff I lwyddo a datblygu’ ac mae’n nodi pwysigrwydd “Gwerthoedd Aber” sy’n cynnwys ‘dathlu cyfraniad unigol pob cydweithiwr a phb myfyriwr; ymdrechwn i alluogi pawn i wireddu eu potensial llawn, ac i chwalu’r rhystrau sy’n atal pobl rhag llwyddo’.

Rhoddir yr ymrywiad hwn ar waith drwy’s Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae’r Cynllun yn nodi ein hymrwymiad i hyrwyddo cymuned deg, gyfartal ac amrywiol I’n myfyrwyr, ein staff a’n hymwelwyr.

Mae hybu cydraddoldeb yn golygu mwy na datgan sut y mae’r Brifysgol yn bwriadu bodloni gofynion statudol Deddf Cydraddoldeb 2010. Ceisiwn sicrhau bod y myfyrwyr, y staff ac ymwelwyr yn cofleidio cydraddoldeb ac amrywioldeb fel rhan hanfodol o’r ffordd y gweithredwn ac ymgorffori’r ffordd hon o weithio ym mhopeth a wnawn. Mae’r cynllun yn datblygu ymhellach y cynnydd a waned yn ystod cyfnod cynllun y pedair blynedd blaenorol ac yn nodi chew Amcan Cydraddoldeb, sy’n deillio o ymgynghori a’r staff a’r myfyrwyr, arolygon a grwpiau ffocws. 

Gall ddod o hyd i Bolisi Cyfle Cyfartall 2016 isod:

Polisi Cyfle Cyfartal 2016