Amdanom Ni

Croeso i'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, y gyntaf o'i math yn y byd!

Mae astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn hollbwysig i ddeall y byd cyfnewidiol sydd ohoni. Mewn byd o chwyldroadau, newyn, cythrwfl economaidd a brawychiaeth, mae gan bawb gyfran mewn datrys anghydfod a gwella cydweithredu. Yn Aberystwyth, mae ein gwaith dysgu ac ymchwil wedi aros yn driw i egwyddorion gwreiddiol yr Adran, sef ymdrechu tuag at drefn i'r byd sy'n fwy diogel a mwy cyfiawn.

Yn Aber fe fyddwch yn byw mewn tref brifysgol ddwyieithog, eangfrydig a bywiog, rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau prydferth Bae Ceredigion. Byddwch yn rhan o brifysgol gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun a Chanolfan Gelfyddydau brysur; ac fe fyddwch ddrws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint yng ngwledydd Prydain.

Pam dewis ein hadran ni? 

Mae Aberystwyth, tref fywiog, eangfrydig a phert ar lan y môr, yn gartref i'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol gyntaf yn y byd. Dyma le eithriadol i astudio'r byd ynddo oherwydd y cyswllt di-sigl rhwng ein gwaith dysgu a'n hymchwil. Mae hyn yn golygu mai ni yw'r orau yng Nghymru ac ymhlith y deg adran uchaf ym Mhrydain am fodlondeb myfyrwyr ym maes gwleidyddiaeth, gyda'n myfyrwyr yn rhoi 95% inni (ACF 2017) ac am ragoriaeth ymchwil (FfRhY2014).

Y tu hwnt i wledydd Prydain rydym yn y 40 uchaf drwy'r byd i gyd am ein henw da academaidd ym meysydd gwleidyddiaeth ac astudiaethau rhyngwladol (Asesiadau Prifysgolion y Byd QS yn ôl eu pynciau, 2017). Ar ôl i chi raddio, mae'n dda cael gwybod bod 95% o israddedigion o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a raddiodd yn 2016 mewn gwaith amser llawn neu mewn addysg bellach chwe mis ar ôl graddio, sy'n 1% yn uwch na'r ffigur Prydeinig i raddedigion y Gwyddorau Cymdeithasol.  (DLHE 2017).

Mae Aberystwyth yn darparu amgylchedd anhygoel i astudio ynddo, a'r Brifysgol yw'r orau yng Nghymru ac ymhlith y 10 Uchaf ym Mhrydain am foddhad ei myfyrwyr, wedi sgorio 91% (ACF, 2017).  Mae holl staff dysgu Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn teimlo'n angerddol am ddysgu ac ymchwilio i'w meysydd arbenigol, sy'n golygu bod amrywiaeth eang o wahanol fodiwlau bob amser i ddewis o'u plith. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014), daeth yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol i'r safle uchaf yng Nghymru, y 7fed safle ym Mhrydain, ac yn 5ed o safbwynt ymchwil sy'n 'arwain y byd' (44% o gyflwyniadau ymchwil yn arwain y byd a 32% yn ardderchog yn rhyngwladol) (FfRhY 2014). Serch hynny, does dim diben i arbenigedd heb gyfathrebu, a dyna pam mae ein hacademyddion ardderchog wrth eu bodd o flaen y dosbarth.   Mae llawer o'r syniadau sy'n cyrraedd tudalennau erthyglau a llyfrau yn cael eu trafod am y tro cyntaf mewn darlithoedd a seminarau, ac mae hynny'n golygu y gall myfyrwyr Gwleidyddiaeth Ryngwladol wneud cyfraniad hollbwysig i ddatblygiadau newydd yn y pwnc, a chael profiad o ymchwil arloesol cyn pawb arall.

Mae amgylchedd dysgu eangfrydig yr Adran yn llawn bwrlwm ac yn croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd, yn cynnig llwyfan bywiog i drafod materion llosg a gwleidyddiaeth ryngwladol. Mae canlyniadau Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2016 yn dangos lefelau uchel o foddhad ymhlith myfyrwyr Gwleidyddiaeth, gyda 94% yn fodlon ag ansawdd y dysgu, sy'n uwch na'r cyfartaledd i'r pwnc drwy Brydain. Mae gan yr Adran gynllun uchel ei barch, Cynllun Lleoliadau Seneddol, sy'n golygu y gallwch gael profiad gwaith gwerthfawr yn gweithio gydag AS (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) neu AC (y Cynulliad Cenedlaethol, Caerdydd) am gyfnodau rhwng 4 a 6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod yr amser hwnnw fe fyddwch yn ysgrifennu adroddiadau ac areithiau, yn gwneud prosiectau ymchwil ac ymateb i faterion sy'n codi yn yr etholaeth. Mae gan yr Adran gysylltiadau hefyd â phrifysgolion a ddewisir yn ofalus yn Ewrop, Asia, Gogledd America ac Awstralia, sy'n cynnig cyfle gwych i chi i ehangu'ch gorwelion academaidd a chymdeithasol drwy dreulio rhan o'ch profiad o addysg brifysgol yn astudio dramor.

Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn gwleidyddiaeth ryngwladol hynaf ym Mhrydain i gael ei redeg gan fyfyrwyr, sy'n rhoi cyfle unigryw i chi i gyhoeddi'ch gwaith (sydd yn enwedig o fanteisiol os hoffech fynd ymlaen i astudiaethau uwchraddedig) neu i gael profiad gwerthfawr o weithio fel rhan o'r tîm golygyddol.  Ac yn olaf, mae ystod o gymdeithasau myfyrwyr sy'n cynnig ysbrydoliaeth a meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gyda rhaglenni o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ynghyd â llawer o weithgareddau cymdeithasol megis y ddawns flynyddol.

Cymerwch ychydig o amser i bori drwy ein gwefan a chael gwybod mwy am y cyrsiau a gynigiwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Mae ein manylion cyswllt i'w cael ar yr opsiwn 'Cysylltu â Ni'.  Os nad ydych wedi ymweld ag Aberystwyth, beth am ddod draw i un o'n Diwrnodau Agored? Yma fe gewch weld drosoch eich hun pam rydym ni ymhlith y Prifysgolion gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, a chwrdd â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch tywys yn ystod eich amser gyda ni.