Lleoliad

Is-Bennawd: Prifysgol Aberystwyth. Eich Pennod Nesaf.

Mae Aberystwyth yn drysor i'w ddarganfod ynddi'i hunan - lleoliad trawiadol ar lan y môr yn y Canolbarth. Ond mae hefyd yn lle sy'n rhoi'r cyfle i'n myfyrwyr i ddarganfod mwy amdanyn nhw eu hunain, i wireddu eu potensial, ac i feddwl am y dyfodol yr hoffen nhw ei gael yn y byd. Ac am yr argraff maen nhw am ei chreu ar y byd.

Mae hefyd yn lle delfrydol iddyn nhw wneud ffrindiau, creu atgofion am oes, rhoi cynnig ar rywbeth newydd, profi diwylliant unigryw a gwneud yn fawr o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt, yn academaidd a'r tu hwnt i academia.

 

Does dim rhyfedd bod Prifysgol Aberystwyth ymhlith y 5 uchaf ym Mhrydain a'r uchaf oll yng Nghymru am foddhad myfyrwyr (AGF, 2017). *Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018  

 

Ac mae'r fro o gwmpas Aberystwyth mor hardd. Rhwng mynyddoedd y Canolbarth a glannau Bae Ceredigion, mae'n dirwedd brydferth o fryniau tirion, dyffrynnoedd, traethau a'r môr. Ac nid yw parciau cenedlaethol enwog Eryri a Sir Benfro yn bell, chwaith.

 

Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog a byrlymus sy'n ail gartref i 9,000 o fyfyrwyr - sy'n dyblu maint y boblogaeth! Drwy gydol y flwyddyn mae ei strydoedd yn llawn o fyfyrwyr o bedwar ban byd neu'n fwrlwm o dwristiaid - yn mwynhau golygfeydd Aberystwyth ac yn creu teimlad eangfrydig i'r gymuned Gymreig hon ar lan y môr.  Dyna pam y cawsom Wobr Arian yn y categori 'Rhyngwladol' yng Ngwobrau Dewisiadau Myfyrwyr WhatUni 2017.

 

Mae'r adeiladau, sy'n glytwaith o bensaernïaeth Fictoraidd llawn lliw a chymeriad, yn cydweddu â'r dirwedd, yn edrych dros ehangder y prom 2km ei hyd. Yma mae myfyrwyr, pobl leol ac ymwelwyr yn cymysgu â gilydd yn cerdded, loncian neu feicio heibio.

 

Yn ôl yr hen draddodiad, mae myfyrwyr ac ymwelwyr yn 'cicio'r bar' ymhen gogleddol y prom wrth odre'r Graig Glais - neu Gonsti - wrth fynd am dro yn yr awyr iach ar lan y môr.

 

Mae digon i'w wneud o gwmpas y dre a'r tu hwnt.  O fynd am dro o gwmpas y siopau bychain niferus a siopau'r stryd fawr, y caffis a'r bwytai - i archwilio'r atyniadau lleol, sef y Llyfrgell Genedlaethol, Rheilffordd y Graig, y Prom a'r Bandstand, yr Hen Goleg, Adfeilion y Castell, yr Harbwr a mwy.

 

Cewch ddewis o'r tri thraeth hardd yma: Traeth y Gogledd (sydd wedi ennill y faner las), Traeth y De, a Thraeth Tan-y-bwlch, i chi gael tynnu'ch esgidiau, teimlo'r tywod dan draed, ac os ydych chi'n lwcus, efallai y gwelwch y dolffiniaid.  Ac yn yr haf, gallwch fwynhau gwylio'r machlud bendigedig o flaen tân bach neu farbeciw.

 

Y tu allan i Aberystwyth mae digonedd o leoliadau awyr agored gwych fel Blwch Nant yr Arian a hen ystad yr Hafod lle y cewch grwydro'r coedwigoedd, dringo'r bryniau neu feicio i lawr llethrau'r llwybrau beiciau mynydd. Os ydych chi wrth eich bodd â'r triathlon, syrffio, ceiacio neu ddringo mynyddoedd - ni fydd byth angen mynd ymhell i wneud yn fawr o'ch amser hamdden.

 

Wrth gwrs, mae llawer o chwaraeon a chymdeithasau eraill yma i'r myfyrwyr eu mwynhau. Gyda mwy na 50 o glybiau chwaraeon cystadleuol ac amrywiaeth eang o fwy na 100 o gymdeithasau, ynghyd â lleoliad unigryw Aberystwyth, dyma'r cefndir delfrydol i rannu diddordebau, tyfu mewn cymuned a gwneud ffrindiau am oes.

 

Aberystwyth oedd y dref gyntaf yng Nghymru i ennill y Faner Borffor uchel ei bri am gynnig bywyd nos croesawgar a diogel. Mae'r bywyd nos bywiog hefyd yn darparu adloniant gwych gyda Chanolfan y Celfyddydau, Undeb y Myfyrwyr, y Pier, a dewis eang o fariau a thafarndai (52 i gyd!), clybiau nos a mwy - i gyd yn agos at ei gilydd. Gallwch fwynhau noson o gerddoriaeth fyw, sioe comedïwr, noson allan gyda ffrindiau, a mwy.

 

Dewch i fod yn rhan o'n cymuned academaidd sy'n rhoi cyfle i chi i archwilio cyfleoedd newydd ac yn meithrin meddwl craff, mewn amgylchedd heb ei ail. 

 

Cewch ddysgu mwy am beth mae ein myfyrwyr ni wedi'i ddarganfod am Aberystwyth ac amdanyn nhw eu hunain isod!

 

 

Anturiaethau yn Aber

Aberystwyth fel tref cynnig ei hun i nifer o anturiaethau awyr agored gyda thair o draethau yn amgylchynu’r dref a chyfres o fynyddoedd Pumlumon ar Cambrian mewn pellter hwylus i fynd i’w harchwilio.

Anturiaethau môr

Mae syrffwyr a byrddwyr padlo i’w gweld yn ddyddiol ar arfordir Aber a hyfforddiant triathletwyr i'w gweld yn gweithio ar eu nofio môr yn y bae, ble mae caiacwyr i'w gweld yn padlo ymhlith y dolffiniaid trwynbwl. Mae nifer o glybiau a chymdeithasau yn gysylltiedig ag Undeb y Myfyrwyr y brifysgol a gwefan yr undeb yn fan cychwyn gwych i ddechrau ymchwilio a dechrau eich antur nesaf.

Gweithgareddau glan môr

Aberystwyth wedi ei hamgylchynu gan draethau prydferth, Traeth y Gogledd, Traeth y De a Thraeth Tanybwlch wedi ei leoli ochr draw i'r afon yn Nhrefechan.

Mae Traeth y Gogledd, traeth dynodedig Baner Las, yn cael ei defnyddio’n aml gan fyfyrwyr a theuluoedd gyda Chraig Glais yn gefndir a siopau’r dref mor gyfagos.  Does dim yn well yma na mwyhau’r teimlad o’r tywod cynnes rhwng bodiau eich traed.

Traeth creigiog i’w traeth y De ac yn gyrchfan i rai sydd eisiau gwneud y mwyaf o fwynhau’r môr neu gynnal barbeciw. Yn yr haf, mae nifer yn heidio yma, boed yn fyfyrwyr, ymwelwyr neu bobl leol, i fwynhau’r machlud haul gyda thân bach neu farbeciw.

Gweithgareddau ar y tir

Wedi'i leoli tua 10 milltir o ganol y dref mae  Canolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nantyrarian sydd yn ganolbwynt i selogion cerdded neu feicio mynydd gyda thros 9km o lwybrau coch (gradd: caled) wedi ei neilltuo i feicio mynydd.

Mae'r holl ddarpariaeth llety'r Brifysgol wedi'i gyfarparu â storio beiciau diogel tram a llety Fferm Penglais wedi'i gyfarparu gyda chawodydd beic hefyd. Oddeutu awr i ffwrdd mewn, i’r Gogledd o Aberystwyth, mae canolfan beicio mynydd Coed y Brenin, un o'r canolfannau beicio mynydd gorau yn Ewrop.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yn gartref i dros 7 miliwn o lyfrau, llawysgrifau a chyhoeddiadau, mae ffasâd adeilad neo-glasurol y Llyfrgell Genedlaethol Cymru i’w gweld yn drawiadol ar ganol allt Penglais yn edrych dros y dref. Yn un o 6 llyfrgell hawlfraint yn y Deyrnas Unedig, mae'r Llyfrgell yn cynnal sawl digwyddiad, ac arddangosfeydd trawiadol trwy gydol y flwyddyn ac yn adnodd gwych prin dafliad carreg i gampws y Brifysgol. Mae’r llyfrgell adnoddau yn unig yn rhad ac am ddim i'w defnyddio ac yn brolio caffi penigamp ar gyfer y seibiannau astudio hollbwysig hynny.

Mae hefyd yn lle delfrydol iddyn nhw wneud ffrindiau, creu atgofion am oes, rhoi cynnig ar rywbeth newydd, profi diwylliant unigryw a gwneud yn fawr o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt, yn academaidd a'r tu hwnt i academia.

Does dim rhyfedd bod Prifysgol Aberystwyth ymhlith y 5 uchaf ym Mhrydain a'r uchaf oll yng Nghymru am foddhad myfyrwyr (AGF, 2017).

Ac mae'r fro o gwmpas Aberystwyth mor hardd. Rhwng mynyddoedd y Canolbarth a glannau Bae Ceredigion, mae'n dirwedd brydferth o fryniau tirion, dyffrynnoedd, traethau a'r môr. Ac nid yw parciau cenedlaethol enwog Eryri a Sir Benfro yn bell, chwaith.

Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog a byrlymus sy'n ail gartref i 9,000 o fyfyrwyr - sy'n dyblu maint y boblogaeth! Drwy gydol y flwyddyn mae ei strydoedd yn llawn o fyfyrwyr o bedwar ban byd neu'n fwrlwm o dwristiaid - yn mwynhau golygfeydd Aberystwyth ac yn creu teimlad eangfrydig i'r gymuned Gymreig hon ar lan y môr.  Dyna pam y cawsom Wobr Arian yn y categori 'Rhyngwladol' yng Ngwobrau Dewisiadau Myfyrwyr WhatUni 2017.

Mae'r adeiladau, sy'n glytwaith o bensaernïaeth Fictoraidd llawn lliw a chymeriad, yn cydweddu â'r dirwedd, yn edrych dros ehangder y prom 2km ei hyd. Yma mae myfyrwyr, pobl leol ac ymwelwyr yn cymysgu â gilydd yn cerdded, loncian neu feicio heibio.

Yn ôl yr hen draddodiad, mae myfyrwyr ac ymwelwyr yn 'cicio'r bar' ymhen gogleddol y prom wrth odre'r Graig Glais - neu Gonsti - wrth fynd am dro yn yr awyr iach ar lan y môr.

Mae digon i'w wneud o gwmpas y dre a'r tu hwnt.  O fynd am dro o gwmpas y siopau bychain niferus a siopau'r stryd fawr, y caffis a'r bwytai - i archwilio'r atyniadau lleol, sef y Llyfrgell Genedlaethol, Rheilffordd y Graig, y Prom a'r Bandstand, yr Hen Goleg, Adfeilion y Castell, yr Harbwr a mwy.

Cewch ddewis o'r tri thraeth hardd yma: Traeth y Gogledd (sydd wedi ennill y faner las), Traeth y De, a Thraeth Tan-y-bwlch, i chi gael tynnu'ch esgidiau, teimlo'r tywod dan draed, ac os ydych chi'n lwcus, efallai y gwelwch y dolffiniaid.  Ac yn yr haf, gallwch fwynhau gwylio'r machlud bendigedig o flaen tân bach neu farbeciw.

Y tu allan i Aberystwyth mae digonedd o leoliadau awyr agored gwych fel Blwch Nant yr Arian a hen ystad yr Hafod lle y cewch grwydro'r coedwigoedd, dringo'r bryniau neu feicio i lawr llethrau'r llwybrau beiciau mynydd. Os ydych chi wrth eich bodd â'r triathlon, syrffio, ceiacio neu ddringo mynyddoedd - ni fydd byth angen mynd ymhell i wneud yn fawr o'ch amser hamdden.

Wrth gwrs, mae llawer o chwaraeon a chymdeithasau eraill yma i'r myfyrwyr eu mwynhau. Gyda mwy na 50 o glybiau chwaraeon cystadleuol ac amrywiaeth eang o fwy na 100 o gymdeithasau, ynghyd â lleoliad unigryw Aberystwyth, dyma'r cefndir delfrydol i rannu diddordebau, tyfu mewn cymuned a gwneud ffrindiau am oes.

Aberystwyth oedd y dref gyntaf yng Nghymru i ennill y Faner Borffor uchel ei bri am gynnig bywyd nos croesawgar a diogel. Mae'r bywyd nos bywiog hefyd yn darparu adloniant gwych gyda Chanolfan y Celfyddydau, Undeb y Myfyrwyr, y Pier, a dewis eang o fariau a thafarndai (52 i gyd!), clybiau nos a mwy - i gyd yn agos at ei gilydd. Gallwch fwynhau noson o gerddoriaeth fyw, sioe comedïwr, noson allan gyda ffrindiau, a mwy.

Dewch i fod yn rhan o'n cymuned academaidd sy'n rhoi cyfle i chi i archwilio cyfleoedd newydd ac yn meithrin meddwl craff, mewn amgylchedd heb ei ail. 

Cewch ddysgu mwy am beth mae ein myfyrwyr ni wedi'i ddarganfod am Aberystwyth ac amdanyn nhw eu hunain isod!