Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Myfyrwyr: talebau a pizza am ddim am awr o’ch amser!Myfyrwyr: talebau a pizza am ddim am awr o’ch amser!

12/02/2015

Am gyfle i dderbyn taleb gwerth £10 o Undeb y Myfyrwyr a pizza am ddim, ymunwch â Grŵp Ffocws Gwasanaethau Gwybodaeth. Rydym yn edrych am fyfyrwyr a all gydweithio â GG i roi adborth a chynnig syniadau ar wella’r gwasanaeth. Os oes gennych syniadau da am sut i wella’r adnoddau technoleg gwybodaeth, y llyfrgell a’r adnoddau cyfryngol, anfonwch e-bost at is-focus@aber.ac.uk

A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?

26/02/2015

Archebu nhw ar-lein drwy Primo a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddant ar gael i chi http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/813/

Angen dod o hyd i gyfrifiadur sy’n rhydd ar frys?Angen dod o hyd i gyfrifiadur sy’n rhydd ar frys?

25/02/2015

Mae ein gwasanaeth Argaeledd Cyfrifiadur yn dangos data byw ar faint o gyfrifiaduron sydd ar gael ym mhob llyfrgell / ystafell gyfrifiaduron ar draws y Brifysgol: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/

Gwasanaethau Gwybodaeth: ymyriadau a gynlluniwyd i wasanaethau dydd Gwener 27 Mawrth - dydd Llun 30 MawrthGwasanaethau Gwybodaeth: ymyriadau a gynlluniwyd i wasanaethau dydd Gwener 27 Mawrth - dydd Llun 30 Mawrth

25/02/2015

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol gan Ystadau ar y system drydanol yn ystafell Gyfrifiadur Llandinam ar ddydd Sadwrn 28 Mawrth, dylid ystyried bod pob un o wasanaethau TG mewn perygl drwy’r dydd ar ddydd Sadwrn 28 Mawrth. Yn ogystal, bydd y cyfrifiadur canolog central.aber.ac.uk all-lein o 9yh dydd Gwener 27ain Mawrth – 10yb dydd Llun 30ain mis Mawrth ac ni fydd y System Rheoli Cynnwys (CMS) ar gael ar ddydd Sadwrn 28 Mawrth. Bydd cyfleusterau recordio awyr cyfyngedig ar gael. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Dydd Llun y Cyfryngau, 2 Mawrth, 14:10 – 17:10Dydd Llun y Cyfryngau, 2 Mawrth, 14:10 – 17:10

25/02/2015

Hugh Owen, Academi, E3. Dewch i glywed am y defnydd o fideo a chyfryngau eraill ar gyfer dysgu ac addysgu. Ceir amrywiaeth o sesiynau cyffrous. Croeso i Bawb.

http://jump.aber.ac.uk/?mdnct

Sustem Rheoli Llyfrgell newydd i Brifysgol AberystwythSustem Rheoli Llyfrgell newydd i Brifysgol Aberystwyth

25/02/2015

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi prynu sustem rheoli llyfrgell y genhedlaeth nesaf, sy’n defnyddio technoleg cwmwl, fel rhan o gonsortiwm o lyfrgelloedd ledled Cymru. Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) - consortiwm sy’n cynnwys holl Lyfrgelloedd Prifysgolion Cymru, yn ogystal â Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgelloedd GIG Cymru - wedi dewis Alma® a Primo® i ddarparu sustem ddwyieithog newydd ar gyfer llyfrgelloedd yng Nghymru. Er y byddwn yn parhau i gynnig Primo fel ein gwasanaeth darganfod yn Aberystwyth i alluogi defnyddwyr i ganfod a defnyddio’r adnoddau maent eu hangen yn ddidrafferth, bydd ein sustem rheoli llyfrgell bresennol, Voyager, yn cael ei disodli gan Alma er mwyn awtomeiddio a symleiddio gwasanaethau’r llyfrgell ymhellach. Am ragor o wybodaeth, gweler: https://whelf.wordpress.com/2014/12/18/whelf-shared-lms-announces-chosen-supplier/

Gofod newydd gall myfyrwyr ei neilltuo yn Llyfrgell Thomas ParryGofod newydd gall myfyrwyr ei neilltuo yn Llyfrgell Thomas Parry

13/02/2015

Yn dilyn ceisiadau gan fyfyrwyr, rydym wedi cynyddu’r gofod astudio i fyfyrwyr yn Llyfrgell Thomas Parry drwy newid yr hyn oedd unwaith yn swyddfa staff i fod yn garrel fawr gall myfyrwyr ei neilltuo ar gyfer astudio unigol neu ar gyfer gwaith grŵp. Mae Carrel #3 wedi ei lleoli ar lawr isaf y llyfrgell drws nesaf i’r ystafell gyfrifiaduron. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/carrels/

Gwresogyddion yn Llyfrgell Thomas Parry

04/02/2015

Os hoffai myfyriwr gael gwresogydd mewn man penodol o’r llyfrgell sy’n oer, dylid gofyn wrth y Ddesg Ymholiadau yn Llyfrgell Thomas Parry am un i’w roi yn y man hwnnw.

 

Rhestrau Darllen Aspire yn mynd yn fyw yn AberLearn Blackboard!Rhestrau Darllen Aspire yn mynd yn fyw yn AberLearn Blackboard!

03/02/2015

Mae rhestrau darllen yn Aspire yn weladwy yn Aberlearn Blackboard i staff yn unig. Gallwch ddangos eich rhestr ddarllen Aspire i'ch myfyrwyr drwy ddatgelu’r ddolen yn y ddewislen. Mae cyngor ac hyfforddiant ar Rhestrau Darllen Aspire ar gael i staff - cysylltwch â'ch llyfrgellwyr pwnc: acastaff@aber.ac.uk 01970621896. http://tinyurl.com/lym2bkd

Diwrnod Adfer ar ôl Argyfwng TGCh Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2015Diwrnod Adfer ar ôl Argyfwng TGCh Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2015

30/01/2015

Mae’n bwysig bod staff Gwasanaethau Gwybodaeth yn profi ein gallu i ymdopi pe bai trychineb yn digwydd a fyddai’n amharu ar ein Gwasanaethau TG. Felly, unwaith y flwyddyn, rydym yn rhoi prawf ar ein cynlluniau drwy efelychu problem argyfyngol. Cynhelir y Diwrnod Argyfwng nesaf ar Ddydd Gwener 24 Gorffennaf 2015. http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/disaster-day/

Dod o hyd i’ch adborth!Dod o hyd i’ch adborth!

29/01/2015

A oeddech chi’n gwybod bod modd i chi gael mynediad at adborth am eich aseiniadau ar-lein? Sut bynnag y cyflwynoch eich traethawd, boed trwy Turnitin neu Blackboard, bydd modd i chi weld eich MarcAdborth y Marciwr ac unrhyw ffeiliau adborth atodedig trwy fewngofnodi i Blackboard.

http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/Find+your+feedback+-+Welsh

Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

23/01/2015

Mae’r Rhaglen Ymarferion Astudio Israddedig yn cynnig cyflwyniadau ar ysgrifennu, cyfathrebu a sgiliau gwybodaeth.

  • Gweler y rhaglen lawn
  • Cofrestrwch ar lein

 

Cynllun Strategol newydd Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19Cynllun Strategol newydd Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19

20/01/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyhoeddi ei Gynllun Strategol ar gyfer 2014-19 sy'n amlinellu sut rydym yn anelu at gyflenwi gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid o ansawdd uchel i'n myfyrwyr a staff trwy arbenigedd ein staff, ein hadnoddau gwybodaeth, a thrwy ddefnyddio technoleg. http://www.aber.ac.uk/cy/is/about/strategicplan/

Angen lle diogel i gadw’ch bag neu liniadur pan yn astudio yn y llyfrgell? Beth am logi locer llyfrgell rhad ac am ddimAngen lle diogel i gadw’ch bag neu liniadur pan yn astudio yn y llyfrgell? Beth am logi locer llyfrgell rhad ac am ddim

16/01/2015

Mae loceri y gellir eu defnyddio ar sail dyddiol neu fenthyciad hir ar gael i'w llogi’n rhad ac am ddim yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry. Gweler https://www.aber.ac.uk/cy/is/library/lockers/

Carwch eich llyfrgell: helpwch ni i’w chadw'n ffit ar gyfer astudioCarwch eich llyfrgell: helpwch ni i’w chadw'n ffit ar gyfer astudio

15/01/2015

Mae bwyta ac yfed yn achosi arogleuon annymunol, sŵn a sbwriel yn ardaloedd astudio’r Llyfrgell. Er mwyn sicrhau amgylchedd astudio glân a dymunol ar gyfer holl ddefnyddwyr y Llyfrgell gofynnir i chi fod yn ymwybodol o bolisi ein llyfrgelloedd ynghylch bwyd a diod:

  • Caniateir diodydd poeth ac oer a byrbrydau oer yn Ardal Astudio Grŵp ar Lefel E Llyfrgell Hugh Owen ac yn ystafelloedd astudio grŵp ar lawr isaf Llyfrgell Thomas Parry, ond disgwylir i chi waredu sbwriel yn y biniau ailgylchu a’r biniau sbwriel a ddarperir.
  • Caniateir diodydd potel oer yn y parthau astudio tawel a distaw ar Lefel E a F Llyfrgell Hugh Owen; ar brif lawr Llyfrgell Thomas Parry; ac yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol: eto os gwelwch yn dda defnyddiwch y biniau a ddarperir.

 

Bydd staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yn eich atgoffa o Reoliadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth ac efallai byddant yn gofyn i chi symud os nad ydych yn defnyddio’r ardal astudio yn briodol neu’n aflonyddu ar fyfyrwyr eraill. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Diolch i chi am ein helpu i gadw’ch llyfrgell yn fangre dymunol ar gyfer astudio.

 

A ydych yn cael eich tarfu gan sŵn yn ardaloedd astudio tawel y llyfrgelloedd?A ydych yn cael eich tarfu gan sŵn yn ardaloedd astudio tawel y llyfrgelloedd?

07/01/2015

Mae Lefel F  Llyfrgell Hugh Owen (llawr uchaf) gan gynnwys y carelau, yr ardaloedd gwydrog a phrif lawr Lefel E (llawr canol) wedi eu dynodi yn ardaloedd astudio tawel. Yn Llyfrgell Thomas Parry mae’r prif lawr agored yn ardal astudio tawel. Os oes unrhyw un yn tarfu arnoch drwy wneud sŵn neu sgwrsio gyda'u cymdogion ewch i’r Ddesg Ymholiadau i hysbysu aelod o'r Gwasanaethau Gwybodaeth.

 

Dylech fod yn ymwybodol y gall sŵn (gan gynnwys galwadau ffôn) a wneir ar y grisiau amharu ar fyfyrwyr sy’n gweithio’n dawel. Gellir gwneud galwadau ffôn ar Lefel D (llawr gwaelod) Llyfrgell Hugh Owen ac yn yr Ardal Astudio  Grŵp ar lawr isaf Llyfrgell Thomas Parry. Ni ddylai unrhyw sŵn ddeillio o ffonau clust yn unrhyw un o'r ardaloedd astudio tawel.

Os ydych am weithio’n dawel mewn grŵp gallwch fynd i’r Ardal Astudio Grŵp ar Lefel E, Llyfrgell Hugh Owen (Llyfrgell y Gyfraith gynt) neu i unrhyw un o'r ystafelloedd astudio grŵp yn Llyfrgell Thomas Parry .

Ein nod yw gweithio gyda chi i ddarparu amgylchedd cyfforddus a thawel i astudio ynddo. Am fwy o wybodaeth gweler http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

 

Mae rhestr gynhwysfawr o Ystafelloedd Dysgu Canolog y gellir eu harchebu ar gael yn: www.aber.ac.uk/cy/timetable/zones/Mae rhestr gynhwysfawr o Ystafelloedd Dysgu Canolog y gellir eu harchebu ar gael yn: www.aber.ac.uk/cy/timetable/zones/

18/12/2014

Mae’r rhestr yn cynnwys manylion am yr holl ystafelloedd dysgu ledled y Brifysgol. Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr sydd am wybod ble i fynd ar gyfer eu darlithoedd, neu staff sydd am archebu ystafelloedd ar gyfer seminarau, sesiynau tiwtorial a darlithoedd, i ddod o hyd i wybodaeth am leoliad penodol pob ystafell, gan gynnwys cyfarwyddiadau ysgrifenedig, mapiau a ffotograffau. Darperir manylion a gwybodaeth dechnegol am bob ystafell (megis faint o bobl maent yn eu dal, a’r offer dysgu sydd ar gael), i’ch helpu i archebu’r ystafelloedd mwyaf priodol. Mae gwybodaeth ynglŷn â hygyrchedd pob ystafell hefyd ar gael, ynghyd ag adnoddau megis Dolenni Sain.

  • Dolenni i leoliad pob adeilad ar y dudalen ‘Mapiau o’r Brifysgol’.
  • Cyfarwyddiadau ysgrifenedig i ddod o hyd i bob ystafell pan fyddwch yn yr adeiladau.
  • Manylion yr Ystafelloedd - megis math, faint o bobl maent yn eu dal, a threfn yr ystafelloedd.
  • Manylion Technegol, megis nifer y gweithfannau, offer dysgu, mynediad i’r rhyngrwyd.
  • Gwybodaeth am Hygyrchedd - Symudedd a Chlyw.

Mae trefn archebu llyfrau wedi newid bellach – rhowch eich rhestrau darllen ar AspireMae trefn archebu llyfrau wedi newid bellach – rhowch eich rhestrau darllen ar Aspire

17/12/2014

Dim ond trwy roi rhestr ddarllen y modiwl ar Aspire y gallwch brynu adnoddau llyfrgell i fodiwlau a ddysgir. Mae’r ffurflen gais i bwrcasu i’w defnyddio bellach ar gyfer archebion o gronfa ddewisol yr adrannau yn unig. Cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc acastaff@aber.ac.uk 01970621896 i gael gwybodaeth a hyfforddiant.

Lawrlwythwch Microsoft Office am ddimLawrlwythwch Microsoft Office am ddim

11/12/2014

Tra eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth mae modd ichi lawrlwytho Microsoft Office drwy eich cyfrif office 365. Dyma’r cyfarwyddiadau: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/1391