Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Nid yw apwyntiadau calendr awtomataidd Office 365 ar gael rhwng 25 a 29 Mehefin 2018Nid yw apwyntiadau calendr awtomataidd Office 365 ar gael rhwng 25 a 29 Mehefin 2018

13/06/2018

Ar hyn o bryd, mae’r amserlen darlithoedd a’r amserlen gwyliau blynyddol yn cael eu cydamseru â chalendrau Office 365 defnyddwyr PA. Golyga hyn fod yr apwyntiadau hyn yn ymddangos yn awtomatig yng nghalendr y defnyddwyr. Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn gwella’r system calendr awtomataidd drwy ychwanegu amserlenni arholiadau, shifftiau rota a chyrsiau CDSYA ac Adnoddau Dynol i’r system. Fodd bynnag, er mwyn gwneud y gwaith hwn ni fydd y gwasanaeth ar gael am bedwar diwrnod o ddydd Llun 25 i ddydd Gwener 29 Mehefin 2018. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd yr holl apwyntiadau awtomataidd presennol ac i ddod ar y calendr (megis gwyliau blynyddol ac apwyntiadau amserlen darlithoedd/addysgu) yn cael eu dileu ac ni fyddant ar gael yn ystod cyfnod y gwaith. Bydd yr apwyntiadau calendr hyn yn cael eu hailosod wedyn ac yn ymddangos ar y calendr fel o’r blaen. Os hoffech gadw apwyntiadau calendr ar gyfer y cyfnod hwn, crëwch hwy eich hun yn eich calendr Office 365. I gael cymorth i greu gwahoddiadau calendr eich hun gweler Cwestiwn Cyffredin y Gwasanaethau Gwybodaeth.

Sut mae defnyddio E-ffynonellau PA ar y campws, neu oddi ar y campws?Sut mae defnyddio E-ffynonellau PA ar y campws, neu oddi ar y campws?

13/06/2018

Gellir defnyddio'r rhan fwyaf o e-ffynonellau ac e-gyfnodolion PA ar y campws, neu oddi ar y campws trwy ddefnyddio'r Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN), heb fod angen cyfrinair. Mae'r gofynion mynediad ar gyfer pob ffynhonnell ar gael yn ein rhestr ABiéc o Wybodaeth Electronig, E-gyfnodolion @Aber, eLyfrgell a Primo.

 • Defnyddio VPN Aber - argymhellir eich bod yn defnyddio hwn am fynediad oddi ar y campws - Defnyddiwch VPN i fod yn rhan o rwydwaith y campws heb fod wedi'ch cysylltu'n gorfforol ag ef.
 • Defnyddio Rheolaeth Mynediad Cyfunodol, Shibboleth a Mynediad Sefydliadol - mae'n ofynnol ar gyfer rhai ffynonellau, neu pan fyddwch yn defnyddio eLyfrgell.
 • Rhestr o gyfrineiriau ac enwau defnyddwyr ffynhonell-benodol - ar gyfer ffynonellau sy'n gofyn am enw defnyddiwr/cyfrinair penodol.
Ceir mwy o wybodaeth ar: Gweithio oddi Ar y Campws


Wedi gorffen am yr haf? Un peth bach ar ôl i'w wneud - dewch â'ch llyfrau nôl!Wedi gorffen am yr haf? Un peth bach ar ôl i'w wneud - dewch â'ch llyfrau nôl!

30/05/2018

Os ydych chi’n mynd ar wyliau neu’n gadael Aberystwyth, peidiwch ag anghofio dod nôl ag unrhyw lyfrau a fenthycoch o’r llyfrgell cyn mynd.

Os ydych chi’n dod nôl i’r Brifysgol y flwyddyn nesaf neu os ydych chi’n dal i astudio dros yr haf, cofiwch adnewyddu unrhyw fenthyciadau sydd gennych trwy Primo (fel eu bod yn fenthyciadau gwyliau) er mwyn osgoi dirwyon di-angen. Os ydych chi’n cael trafferth i ddod nôl â llyfrau’r llyfrgell neu eu hadnewyddu, cofiwch gysylltu â ni!

Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi gorffen eich arholiadau ac aseiniadau ac sy’n graddio’n nes ymlaen yn yr haf, a phob lwc i’r rhai sy’n dal wrthi’n gweithio’n galed ar eich cyrsiau. Gobeithio y cewch chi haf gwych, ond cofiwch ddod nôl â’r llyfrau gyntaf!

Cael trafferth cadw llygad ar eich cyfeiriadau llyfryddol? Defnyddiwch EndNote!Cael trafferth cadw llygad ar eich cyfeiriadau llyfryddol? Defnyddiwch EndNote!

04/06/2018

Mae EndNote yn feddalwedd rheoli cyfeiriadau a all eich helpu i drefnu eich cyfeiriadau wrth ysgrifennu traethodau. Gydag EndNote, mae'n bosibl creu, storio a defnyddio'ch cyfeiriadau mewn dogfennau, eu rhannu â chydweithwyr, a hyd yn oed edrych ar, a rheoli eich rhestrau cyfeirio ar wahanol ddyfeisiau.

Os yw EndNote yn newydd i chi, neu os hoffech gael hyfforddiant ar ddefnyddio'r feddalwedd, gellir trefnu sesiwn hyfforddi 1 i 1 neu mewn grwp gyda Llyfrgellydd Pwnc trwy e-bostio acastaff@aber.ac.uk neu ffonio 1896.

Gochelwch rhag negeseuon e-bost sgam a gwe-rwydoGochelwch rhag negeseuon e-bost sgam a gwe-rwydo

01/06/2018

Byddwch ar eich gwyliadwriaeth am e-byst sgam a gwe-rwydo y gallech eu derbyn drwy eich cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth. Mae e-byst gwe-rwydo yn e-byst sy’n ceisio eich twyllo i ddarparu manylion personol megis rhifau eich cyfrif banc, cyfrineiriau a rhifau cerdyn credyd.

Am gyngor ar sut i wahaniaethu rhwng e-byst dilys ac e-byst gwe-rwydo, gweler: https://faqs.aber.ac.uk/394

Gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth am ddiogelwch ar-lein ar wefan Jisc, a hyd yn oed rhoi cynnig ar gwis i weld pa mor ddiogel ydych chi wrth ddefnyddio'r we:  https://jisc.researchfeedback.net/wh/s.asp?k=151844997721

Gwasanaethau Gwybodaeth: Symudiad stoc haf mawr ar Lefel F o Lyfrgell Hugh Owen, dydd Gwener 1af MehefinGwasanaethau Gwybodaeth: Symudiad stoc haf mawr ar Lefel F o Lyfrgell Hugh Owen, dydd Gwener 1af Mehefin

31/05/2018

Yfory bydd symudiad stoc haf mawr yn cychwyn ar Lefel F o Lyfrgell Hugh Owen. Bydd hyn yn cynnwys ail-drefnu stoc i ddilyniant cliriach, ac i alluogi deunydd Llanbadarn cael ei ail-leoli i ymuno â'r dilyniant hwn ym mis Awst. Byddwn yn arddangos arwyddion i ofyn i ddarllenwyr ddefnyddio cyfrifiaduron a mannau astudio ar Lefelau D ac E, gan fod angen i ni ddefnyddio byrddau fel mannau dal stoc a byddwn yn gwneud swn. Efallai bydd mynediad i stoc ar Lefel F yn gyfyngedig os ydyw yn y broses o gael ei symud neu mewn lleoliad newydd. Byddwn yn arddangos cynlluniau ar Lefel F er gwybodaeth, ond os oes angen cymorth, gofynnwch wrth y Ddesg Ymholiadau a byddwn yn hapus i'ch cyfeirio.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Gwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau llyfrgell dros wyliau'r hafGwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau llyfrgell dros wyliau'r haf

14/05/2018

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno gwyliau haf braf i bawb. Mae manylion am fenthyca o'r llyfrgell dros yr haf ar gael isod:
 • Benthyciadau Safonol: Dydd Llun, 21ain Mai 2018 hyd at ddydd Gwener, 28ain Medi 2018
 • Benthyciad Tridiau: Dydd Mercher, 30ain Mai 2018 hyd at ddydd Gwener, 28ain Medi 2018
 • Benthyciad Byr: Gweithredir cyfnodau benthyca arferol
Am amseroedd agor y llyfrgelloedd dros yr haf, gwiriwch dudalennau gwe'r llyfrgelloedd: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours

Oriau Agor Gwyliau'r Haf 2018Oriau Agor Gwyliau'r Haf 2018

14/05/2018

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn gweithredu oriau agor gwyliau'r haf o ddydd Sul 3ydd Mehefin hyd at ddydd Gwener 21ain Medi 2018:

Llyfrgell Hugh Owen
 • Bydd Llyfrgell Hugh Owen yn cau am 6pm ar ddydd Sadwrn 2il Mehefin ac ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
 • Bydd llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 10am a 6pm bob penwythnos trwy gydol mis Medi a than 10yh yn ystod y wythnos o’r 3ydd o Fedi.
Llyfrgell Thomas Parry
 • Bydd Llyfrgell Thomas Parry yn cau am 6pm ddydd Sadwrn 2il Mehefin ac ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
 • Bydd Llyfrgell Thomas Parry ar gau o 5:30yh ar ddydd Gwener 10fed Awst ymlaen
Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol
 • Bydd Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
Bydd pob llyfrgell ar gau ddydd Llun, Awst 27ain ar gyfer yr Wyl Banc. 

Mae manylion llawn am amseroedd agor llyfrgelloedd ar gael ar ein gwefan. Mae oriau agor ystafell gyfrifiaduron dros wyliau'r haf ar gael yma.

Yn graddio'r haf hwn?Yn graddio'r haf hwn?

18/05/2018

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau! Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol.

Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i’r llyfrgell berthnasol. Gellir gweld beth sydd gennych ar fenthyg, neu unrhyw ddirwyon sydd angen eu talu trwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif ar Primo, catalog y llyfrgell, neu trwy gysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth. Gellir talu dirwyon arlein.

Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol yn cloi ddiwedd mis Awst ac ni fyddwch mwyach yn medru cael mynediad i’ch ebost, Blackboard, VPN na rhwydwaith y Brifysgol. Gweler y cwestiwn cyffredin isod am wybodaeth beth ddylech ei wneud cyn i’ch cyfrif gloi: https://faqs.aber.ac.uk/126

Mae Llyfrgell Thomas Parry yn cau yn ystod gwyliau haf 2018Mae Llyfrgell Thomas Parry yn cau yn ystod gwyliau haf 2018

09/05/2018

Yn ystod gwyliau haf 2018, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau Llyfrgell Thomas Parry i gyd-fynd â phenderfyniad y Brifysgol i symud yr holl addysgu israddedig i gampws Penglais. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut yr ydym yn bwriadu symud ein deunyddiau i Lyfrgell Hugh Owen, ac i gael gwybodaeth am unrhyw newidiadau a allai effeithio arnoch, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/tplsummer18/

Blackboard, Panopto a Turnitin Ddim ar Gael: Dydd Mawrth 3ydd i Ddydd Iau 5ed Gorffennaf 2018Blackboard, Panopto a Turnitin Ddim ar Gael: Dydd Mawrth 3ydd i Ddydd Iau 5ed Gorffennaf 2018

28/03/2018

Ni fydd Blackboard ar gael rhwng dydd Mawrth 3ydd Gorffennaf a dydd Iau 5ed Gorffennaf 2018, oherwydd gwaith cynnal a chadw blynyddol dros yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd Panopto neu Turnitin ar gael.

http://xwikinexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Blog/Cynllunio%20amser%20segur

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

04/06/2018

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.