Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Llyfrgelloedd ar agor ar Wyliau Banc - dyddiau Llun ym mis MaiLlyfrgelloedd ar agor ar Wyliau Banc - dyddiau Llun ym mis Mai

09/04/2015

Ar y Gwyliau Banc ym mis Mai, dyddiau Llun y 4ydd a'r 25ain, bydd Llyfrgell Hugh Owen ar agor yn ôl yr oriau llyfrgell arferol, sef, o 8:30 y bore ymlaen tan fore'r dydd Sul canlynol, am 1 y bore, a bydd Llyfrgell Thomas Parry ar agor o 8:30 y bore tan 10 yr hwyr, a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol o 8.30 y bore tan 5:30 y hwyr. Bydd nifer cyfyngedig o staff ar ddyletswydd ar y dyddiau hyn (yn debyg i'r gwasanaeth ar benwythnosau a chyda'r hwyr) yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry. Ceir rhagor o wybodaeth yma http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/  

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth 2015 - archebwch eich lle nawr!Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth 2015 - archebwch eich lle nawr!

22/05/2015

Mae lleoedd ar gael i'w harchebu nawr ar Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Aberystwyth 2015, a gynhelir 8-10 Medi. Mae'r gynhadledd yn rhad ac am ddim i bob aelod o staff Aberystwyth ac unrhyw fyfyrwyr sydd â diddordeb.

http://Jump.aber.ac.uk/?rsvdt

Yn graddio’r haf hwn?Yn graddio’r haf hwn?

21/05/2015

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau! Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol.

Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i’r llyfrgell berthnasol. Gellir gweld beth sydd gennych ar fenthyg, neu unrhyw ddirwyon sydd angen eu talu trwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif ar Primo, catalog y llyfrgell (http://primo.aber.ac.uk) neu trwy gysylltu â staff y Llyfrgell (http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/). Gellir talu dirwyon arlein https://voyager.aber.ac.uk/fines/.

Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol yn cloi ddiwedd mis Awst ac ni fyddwch mwyach yn medru cael mynediad i’ch ebost, Blackboard, VPN na rhwydwaith y Brifysgol. Gweler y cwestiwn cyffredin isod am wybodaeth beth ddylech ei wneud cyn i’ch cyfrif gloi: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/126

Llyfrgell Hugh Owen ar agor tan 10yh dydd Llun – dydd Gwener yn ystod y gwyliau ym mis MediLlyfrgell Hugh Owen ar agor tan 10yh dydd Llun – dydd Gwener yn ystod y gwyliau ym mis Medi

20/05/2015

Mewn ymateb i adborth defnyddwyr ac anghenion myfyrwyr, bydd Llyfrgell Hugh Owen ar agor tan 10yh dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod mis Medi nes y bydd tymor yn cychwyn pan fydd oriau agor arferol adeg tymor mewn grym. Mae llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry eisoes ar agor 10-6 pob penwythnos ym mis Medi.

Holl ddefnyddwyr E-Silff Primo – Achubwch eich Cofnodion E-Silff Primo cyn yr uwchraddio yn ystod y Haf (30 Mehefin)Holl ddefnyddwyr E-Silff Primo – Achubwch eich Cofnodion E-Silff Primo cyn yr uwchraddio yn ystod y Haf (30 Mehefin)

18/05/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn uwchraddio catalog llyfrgell Primo ar y 30 Mehefin eleni, gan ddefnyddio gwell meddalwedd tu cefn. Bydd cyfeiriad catalog Primo yn aros yn http://primo.aber.ac.uk a bydd golwg y dudalen Primo newydd yn aros yr un fath i raddau helaeth. Fodd bynnag, mae newidiadau yn strwythder ein cofnodion Primo yn golygu y bydd hi’n amhosib ymfudo’r data E-Silff Primo y bydd defnyddwyr wedi’i greu yn syth i mewn i’r system Primo newydd. Bydd rhaid i staff a myfyrwyr PA sydd eisiau cadw cynnwys data eu E-Silff Primo ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015-2016 felly gadw’r wybodaeth hwn cyn 30 Mehefin fel bod copi ganddynt i’w roi ar y system E-Silff Primo newydd ar ôl 1af Gorffennaf.

Y ffordd hawsaf i wneud hyn yw trwy ddefnyddio gweithred Anfon Ebost E-Silff Primo. Cysylltwch â Primo ar http://primo.aber.ac.uk ac arwyddwch i mewn i'ch Cyfrif, cyn agor eich E-Silff o'r linc ar y llaw dde. Dewiswch gyfansom o 30 eitem, fel nad ydych yn gorlwytho'r system, trwy glicio ar y bocsys ar y llaw chwith ac yna cliciwch ar yr opsiwm Ebost ar y dde i ddanfon ebost i chi'ch hun (cyfeiriad ebost PA) yn cynnwys manylion y cofnodion a ddewiswyd. Ailadroddwch y broses hon fel bod yr holl gofnodion wedi'u copio i'ch cyfeiriad ebost. Gallwch yna ddefnyddio'r cofnodion hyn i adnabod ac ychwanegu yr un cofnodion i'r system E-Silff Primo ar ôl 1af Gorffennaf. 

Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynnau.

Gwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor a benthyciadau yn ystod gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor a benthyciadau yn ystod gwyliau'r Haf

18/05/2015

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn gweithredu oriau gwyliau rhwng dydd Sul 31ain Mai a dydd Iau, 17 ain Medi 2015.

·         Llyfrgell Hugh Owen: dydd Llun - dydd Gwener 08.30 – 17.30 (08.30-22.00 ym mis Medi)

·         Llyfrgell Thomas Parry: dydd Llun - dydd Gwener 08.30 – 17.30

·         Llyfgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun-Dydd Iau 0900-1300; 1400-1730, Dydd Gwener 09:00-13:00, 14:00-17:00

Gallwch weld manylion am oriau agor ystafelloedd cyfrifiadurol dros Wyliau’r Haf yma: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/ PA yn unig)

Bydd GG a phob llyfrgell ar gau ar ddydd Llun, 31ain Awst 2015.

Bydd Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell Thomas Parry ar agor rhwng 10am a 6pm bob penwythnos trwy gydol mis Medi.

Gellir gweld oriau agor y llyfrgell ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Benthyciadau'r Gwyliau:

Benthyciad Safonol: o ddydd Llun 18fed Mai 2015 hyd at ddydd Gwener 25ain Medi 2015.

Benthyciad Tridiau: o ddydd Mawrth 26ain Mai 2015 hyd at ddydd Gwener 25ain Medi 2015.

Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol o 10 awr mewn grymion.

Arddangosfa newydd yn Llyfrgell Hugh Owen: Waterloo – 200 mlynedd yn ddiweddarach

18/05/2015

Arddangosfa o lyfrau a phapurau i nodi Rhyfelodd Napoleon a 200 mlwyddiant Brwydr Waterloo. Daw rhai o’r llyfrau hyn o gasgliad helaeth a gymynroddwyd i’r Brifysgol gan yr Athro Fergus Johnston o’r Adran Hanes. Daw eitemau eraill o gasgliad George Powell Nanteos.

Defnyddio’r Cerdyn Aber i ddod mewn neu i adael y llyfrgellDefnyddio’r Cerdyn Aber i ddod mewn neu i adael y llyfrgell

15/05/2015

Cofiwch bod angen eich Cerdyn Aber i ddod i mewn AC allan o Llyfrgell Hugh Owen ar ôl 9yh neu ar ôl 6yh yn ystod penwythnosau ar adegau arholiad. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/card/

Aber Lib TeachMeet ddydd Mercher Mehefin 3ydd am 2 o'r glochAber Lib TeachMeet ddydd Mercher Mehefin 3ydd am 2 o'r gloch

12/05/2015

Mae cyfarfod 'Aber Lib TeachMeet' eleni yn digwydd ar ddydd Mercher Mehefin 3ydd am 2 o'r gloch yn Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais. Y thema yw: Darganfod Amser ar gyfer y Gorffennol: Casgliadau Arbennig yn Oes y Rhyngrwyd. Croeso I Bawb! Ceir mwy o wybodaeth ar flog 'Aber LibTeachMeet': http://tinyurl.com/p438q93

Taliadau am golli llyfrTaliadau am golli llyfr

11/05/2015

Yn dilyn adolygiad o’n polisïau, rydym wedi cael gwared â’r ffi weinyddol (£5) a ychwanegir yn awtomatig i anfoneb am lyfrau coll neu lyfrau sydd heb eu dychwelyd. Yn lle hynny, rydym wedi ailgyflwyno dirwyon fesul eitem sydd yn hwyr neu wedi eu colli (dirwyon a fyddai’n cael eu crynhoi pe bai’r llyfr wedi cael ei ddychwelyd). Gellir delio â’r rhain fel sy’n addas wrth Ddesgiau Ymholiadau’r Llyfrgell yn hytrach na gorfod eu cyfeirio lawr i’r Swyddfa Arian Parod. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/borrowing/

Cynhaeaf Syniadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth Tachwedd 2014: Ymateb GGCynhaeaf Syniadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth Tachwedd 2014: Ymateb GG

01/05/2015

Diolch i bawb a wnaeth gyflwyno adborth defnyddiol i ni  trwy gyfrwng Cynhaeaf Syniadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth blynyddol ym mis Tachwedd. Ceir adroddiad llawn o’r syniadau a dderbyniwyd ar wefan GG: http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/response/shnov2014/

Newydd**Newid Dyddiadau Gwaith Cynnal a Chadw Aberlearn Blackboard**NewyddNewydd**Newid Dyddiadau Gwaith Cynnal a Chadw Aberlearn Blackboard**Newydd

28/04/2015

Mae dyddiadau gwaith cynnal a chadw AberLearn Blackboard yn ystod yr haf wedi newid.

Ni fydd AberLearn Blackboard ar gael rhwng dydd Llun 6ed a dydd Mercher 8fed o Orffenaf, o ganlyniad i waith cynnal a chadw.

Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd AberCast (Panopto), Turnitin, Helix a blog Campus Pack nag offer wiki ar gael.

Haf Dyfeisgarwch MyfyrwyrHaf Dyfeisgarwch Myfyrwyr

20/04/2015

Prosiect Jisc yw Haf Dyfeisgarwch Myfyrwyr, sy’n chwilio am syniadau ar gyfer defnyddio technoleg a all wella ymchwil, dysgu neu fywyd myfyriwr, gyda’r potensial o gael ei ddefnyddio ar draws addysg uwch a phellach.

 

Gwahoddir yr unigolion neu’r tîmoedd gyda’r syniadau gorau i ddigwyddiad pum diwrnod gyda’r timoedd llwyddiannus yn derbyn £2000 i’w helpu i ddatblygu’r syniad yn bellach. Bydd y syniadau gorau yn derbyn £3000 eto ac yn cydweithio gyda Jisc i droi’r cysyniad yn gynnyrch go iawn.

Am fwy o wybodaeth gweler http://www.jisc.ac.uk/rd/get-involved/student-ideas-competition. Y dyddiad cau yw 18ed Fai 2015.

Ydych chi'n defnyddio Google Chrome?Ydych chi'n defnyddio Google Chrome?

20/04/2015

If you use Google Chrome to watch AberCast (Panopto) recordings you will need to make some changes to your Chrome settings. A recent update to Chrome means that you may not be able to view recordings until these changes have been made. Full information and instructions are available on the Panopto website (http://support.panopto.com/documentation/admin-and-setup/troubleshooting/enabling-silverlight-plugin-npapi-plugins-chrome) Please note these instructions are provided by Panopto and are not available in Welsh.

Ystafell gyfrifiaduron Llyfrgell Hugh Owen ar gau mis Mai 29 2015Ystafell gyfrifiaduron Llyfrgell Hugh Owen ar gau mis Mai 29 2015

20/04/2015

O ganlyniad i arholiad ar-lein mawr, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau ystafell gyfrifiaduron EL6 yn Llyfrgell Hugh Owen dros dro ddydd Gwener 29 Mai. Bydd yr ystafell wedi cau rhwng 09:00 y bore a 16.30 y prynhawn.

 

Bydd cyfrifiaduron ar gael i fyfyrwyr yn y lleoliadau canlynol:

 • Llawr D Llyfrgell Hugh Owen
 • Llawr E Llyfrgell Hugh Owen, (prif lawr a Ardal Astudio Grwp)
 • Llawr F Llyfrgell Hugh Owen (prif lawr ac ystafell astudio dawel Tom Lloyd)
 • Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol
 • Undeb y Myfyrwyr
 • Pantycelyn, Rosser a Threfloyne
 • Yr Hen Goleg a Joseph Parry
 • Canolfan Llanbadarn

I weld nifer y cyfrifiaduron sydd ar gael ym mhob lleoliad, edrychwch ar www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

JISC Historical Texts: dewch i ddarganfod mwy!JISC Historical Texts: dewch i ddarganfod mwy!

13/04/2015

Bydd Scott Gibbens yn  rhoi arddangosiad ar JISC Historical Texts, adnodd arlein eithriadol sydd ar gael ar gyfer holl staff a myfyrwyr PA trwy gyfrwng tanysgrifiad Llyfrgell PA. Dydd Mawrth, Ebrill 28ain,  14:00, Ystafell ALlICC, Llawr D, Adeilad Hugh Owen, Campws Penglais. acastaff@aber.ac.uk

 

 

http://historicaltexts.jisc.ac.uk/  

Oriau agor estynedig ar benwythnosau yn Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry yn ystod cyfnod yr arholiadauOriau agor estynedig ar benwythnosau yn Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry yn ystod cyfnod yr arholiadau

09/04/2015

I helpu myfyrwyr yn ystod cyfnod yr arholiadau, byddwn yn estyn amseroedd agor y llyfrgell ar benwythnosau. Yn ystod penwythnosau  9/10, 16/17 a 23/24 Mai 2015 bydd Llyfrgell Hugh Owen ar gau dim ond rhwng 1 y bore ac 8.30 y bore ar fore'r Sul, a bydd Llyfrgell Thomas Parry ar agor am ddwy awr ychwanegol, sef rhwng 10 y bore ac 8 yr hwyr ar ddydd Sadwrn ac ar ddydd Sul. 

Dydd Sadwrn 30 Mai yw diwrnod olaf y tymor a diwrnod olaf yr arholiadau ac felly awn yn ôl i'r oriau agor arferol yn llyfrgell Thomas Parry ar y diwrnod hwnnw: 10 y bore tan 6 yr hwyr. Bydd Llyfrgell Hugh Owen yn parhau ar agor o'r diwrnod cynt a bydd yn cau am 18:00 ar ddydd Sadwrn 30 Mai.

Bydd oriau gwyliau'r llyfrgelloedd yn dechrau ddydd Sul 31 Mai. Dyma holl fanylion oriau agor y llyfrgelloedd: http://www.aber.ac.uk/en/is/opening-hours/

Cynhadledd dysgu ac addysgu PA 2015Cynhadledd dysgu ac addysgu PA 2015

20/03/2015

Rydym yn gwahodd cynigion ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth, i'w gynnal ar 8-10 Medi 2015. http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/TEL+Conference+2015

 

 

 

Thema’r gynhadledd yw “Dathlu amrywiaeth mewn rhagoriaeth addysgu”, gyda phedwar prif faes:

 • Asesu ac adborth yn ganolog i'r hyn a wnawn
 • Gwella dysgu gyda chyfryngau a gwrthrychau dysgu ar-lein
 • Ymgysylltu â myfyrwyr mewn dysgu
 • Agweddau addysgu benodol i ddisgyblaethau

 Mae croeso i staff gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc yn ymwneud â dysgu ac addysgu, yn enwedig gyda thechnoleg. Hyd yn oed os nad yw eich awgrym yn addas elfen arbennig. Mae pynciau eraill yn cael eu croesawu, ac yr ydym yn arbennig yn croesawu fformatau an-rhaddodiadol a chyfranogiad myfyrwyr, felly os gwelwch yn dda disgrifiwch y rhain yn llawn yn y crynodeb.

Mae slotiau cyflwyniad yn 25 munud, sydd yn cynnwys holi ac ateb. Os hoffech chi gynnig panel, gweithdy, neu fformat arall sydd angen amser hirach, dywedwch wrthym beth ydych ei angen. Dewis arall yw gofyn am stondin yn y Ffair Arfer Dda, yn debyg i sesiwn poster ond gyda rhai cyfleusterau cyfrifiadurol ar gael.

 Anfonwch y ffurflen wedi'i chwblhau at is-alto@aber.ac.uk ddim hwyrach na 22 Ebrill 2015

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

26/01/2015

Noder os gwelwch yn dda bod  Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we,  yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 8:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.