Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Gwaith Cynnal a Chadw i AberDysgu Blackboard: 6-8 Gorffennaf 2015Gwaith Cynnal a Chadw i AberDysgu Blackboard: 6-8 Gorffennaf 2015

29/06/2015

Ni fydd AberLearn Blackboard ar gael rhwng dydd Llun 6ed a dydd Mercher 8fed o Orffenaf, o ganlyniad i waith cynnal a chadw. Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd AberCast (Panopto), Turnitin, Helix a blog Campus Pack nag offer wiki ar gael.

Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyrraedd safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i GwsmeriaidGwasanaethau Gwybodaeth wedi cyrraedd safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid

03/07/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyrraedd safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid, sef nod barcud cenedlaethol Llywodraeth y DU. Mae’r aseswyr yn mesur pump o feini prawf, sef dealltwriaeth cwsmeriaid, diwylliant y sefydliad, gwybodaeth a mynediad, darparu yn ogystal â phrydlondeb ac ansawdd y gwasanaeth. Llwyddodd Gwasanaethau Gwybodaeth i gydymffurfio a phob un o’r 57 elfen yn y safon, sy’n gyflawniad ardderchog o ystyried mai dyma cynnig cyntaf GG at achrediad. Nodwyd nifer o gryfderau yn yr adroddiad:

“Roedd yna ganmoliaeth i’r cymylau ar gyfer staff Gwasanaethau Gwybodaeth, oddi wrth cwsmeriaid a phartneriaid. Mae hyn yn cael ei gefnogi gan adborth o’r gweithgareddau siopa dirgel, yr arolwg defnyddwyr, data wythnos sampl a chrynodebau cwarterol o sylwadau. ‘Dydan nhw methu gwneud digon i chi’ adborth gan fyfyriwr. ‘Mae nhw yn barod i roi cyngor ac i ddangos i chi drosod a drosodd nes eich bod yn hapus’ adborth gan fyfyriwr (2.2.2)”

Mae Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid yn arddangos ymrwymiad Gwasanaethau Gwybodaeth i barhau i wella ein gwasanaeth i’n holl gwsmeriaid.

Adolygiad o’r Feddalwedd GanologAdolygiad o’r Feddalwedd Ganolog

02/07/2015

I ddarparu’r gwasanaethau sy’n rhoi’r gwerth gorau am arian i fyfyrwyr a staff, mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cynnal adolygiad o’r holl gytundebau trwydded meddalwedd a sicrheir yn ganolog. Adnabuwyd nifer o gynnyrch a allai, o bosibl, gael eu canslo. Yn rhan o’r adolygiad hwn gwnaethom ymgynghori’n eang ledled yr Athrofa a chafodd y cynigon eu trafod hefyd yn y Grŵp Addysgu trwy Gyfrwng Technoleg (TELG) a Phwyllgor Ymgynghorol y Myfyrwyr Ymchwil.

I ddechrau, hoffem ddiolch i’r rhai sydd wedi adrodd yn ôl yn rhan o’r ymgynghoriad. Rydym wedi darllen trwy’r holl adborth yn fanwl. Mae’n amlwg bod cefnogaeth eang i EndNote yn ogystal â chefnogaeth gymysg i NVivo a Minitab. Cafwyd ymgynghoriad ar wahân gyda’r gwasanaethau Gyrfaoedd ynghylch Campus LX, oherwydd eu bod yn ei ddefnyddio ar gyfer eCDP. Yn sgil yr ymgynghoriad hwn, mae’r GG yn cynllunio i

  • Gadw EndNote fel adnodd a gyllidir yn ganolog. 
  • Canslo’r tanysgrifiad i Minitab ym mis Rhagfyr 2015.
  • Adnewyddu NVivo tan fis Gorffennaf 2016 ac yna canslo’r tanysgrifiad.
  • Adnewyddu Campus LX tan fis Mehefin 2016 ac yna canslo’r tanysgrifiad. Rydym yn bwriadu symud i Mahara (cynnyrch ffynhonnell agored heb ffi’r drwydded https://mahara.org/) yn barod ar gyfer Mehefin 2016 i ddarparu eCDP.

Bydd y GG yn terfynu unrhyw gefnogaeth a hyfforddiant ar ddiwedd y flwyddyn academaidd hon ar gyfer Minitab. Bydd hyfforddiant ar NVivo hefyd yn dod i ben y flwyddyn academaidd hon, ond bydd cefnogaeth ar gael trwy gydol blwyddyn academaidd 15/16.

Bydd rhagor o wybodaeth, Cwestiynau Cyffredin a chyngor ar gael.

Profi Trydanol yn Llyfrgell Hugh Owen 14-17 GorffennafProfi Trydanol yn Llyfrgell Hugh Owen 14-17 Gorffennaf

01/07/2015

Bydd profi trydanol yn digwydd yn Llyfrgell Hugh Owen Llawr E, gan gynnwys y Man Astudio Grwp, yn ystod 14/15-17 Gorffennaf ac, fel canlyniad, ni fydd y cyfrifiaduron yn Ardal Astudiaeth Grwp na’r ystafell gyfrifiiadurol ar gael. Felly, yn ystod y cyfnod hwn, dylid defnyddio y cyfrifiaduron ar Llawr D neu F a dylai defnyddwyr cadw eu gwaith yn rheolaidd oherwydd bydd toriadau yn digwydd. Bydd defnyddwyr yn gallu defnyddio'r casgliadau ar Lawr E fel arfer. Bydd yr ystafell gyfrifiadurol ar gael ar gyfer yr Ysgol Haf fel a drefnwyd.

Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar gau am wythnos ym mis Gorffennaf oherwydd gwaith trydanolLlyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar gau am wythnos ym mis Gorffennaf oherwydd gwaith trydanol

30/06/2015

Bydd Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol yn cau am 5 diwrnod ym mis Gorffennaf oherwydd gwaith trydanol sy'n digwydd yn yr adeilad. Mae'r cyfnod cau yn debygol o ddechrau wythnos yn dechrau 13 Gorffennaf ond efallai bydd yn dechrau yn gynharach yn dibynnu ar gynnydd y gwaith trydanol. Byddwn yn cadarnhau'r dyddiadau cau cyn gynted ag y byddwn yn derbyn cadarnhad a byddwn yn hysbysu defnyddwyr  cyn gynted ag y bydd y llyfrgell yn ail-agor. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diwrnod Adfer ar ôl Argyfwng TGCh: Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2015Diwrnod Adfer ar ôl Argyfwng TGCh: Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2015

29/06/2015

Mae’n bwysig bod staff Gwasanaethau Gwybodaeth yn profi ein gallu i ymdopi pe bai trychineb yn digwydd a fyddai’n amharu ar ein Gwasanaethau TG. Felly, unwaith y flwyddyn, rydym yn rhoi prawf ar ein cynlluniau drwy efelychu problem argyfyngol.

Cynhelir y Diwrnod Argyfwng nesaf ar Ddydd Gwener 24 Gorffennaf 2015.

Bydd profion 2015 yn drwyadl ac o ganlyniad bydd yna darfu sylweddol ar wasanaethau TGCh a llyfrgell trwy gydol y diwrnod. Mae hyn yn cynnwys y we, AberLearn Blackboard, ebost, AStRA, ABW, Primo catalog y llyfrgell, e-adnoddau a’r gwasanaeth ffôn. Rhagwelir bydd y profion yn cychwyn am 9am a’u cwblhau erbyn 5pm. Byddwn yn hysbysu defnyddwyr trwy ein sianelau newyddion arferol, gan gynnwys safle Facebook GG http://www.facebook.com/aberuni.is pan fydd y profion wedi eu cwblhau.

Er mwyn lleihau’r effaith ar ein defnyddwyr, byddwn yn ceisio cynnal y prawf yn ystod cyfnodau pan fydd llai o ddefnyddwyr gweithredol nag ar unrhyw adeg arall o’r flwyddyn. Argymhellwn eich bod yn cadw’r wybodaeth hon mewn cof wrth gynllunio’ch gwaith gan y bydd y prawf yn tarfu’n sylweddol ar ein gwasanaethau cyfrifiadurol a chyfathrebu ar y diwrnodau hynny. Gweler: http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/disaster-day/

Bydd ystafell gyfrifiadua EL6, Llyfrgell Hugh Owen, ar gau am gyfnodau rhwng 13 Gorffennaf-20 Awst 2015Bydd ystafell gyfrifiadua EL6, Llyfrgell Hugh Owen, ar gau am gyfnodau rhwng 13 Gorffennaf-20 Awst 2015

08/06/2015

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau ystafell gyfrifiaduron EL6, Llyfrgell Hugh Owen dros dro o ganlyniad i’r Brifysgol Haf ac i gefnogi Clirio UCAS PA ar y dyddiadau canlynol: dydd Llun - dydd Iau 13-16 Gorffennaf o 2-5pm; dydd Llun 20 Gorffennaf 2-5pm; dydd Llun 27 Gorffennaf 2-5pm; dydd Llun 3 Awst 2-5pm; dydd Mawrth - dydd Gwener 11-14 Awst trwy’r dydd; dydd Llun – dydd Iau 17-20 Awst 2-5pm.

Mae cyfrifiaduron ar gael i fyfyrwyr mewn lleoliadau eraill yn y llyfrgell ac ar Gampws Penglais; ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/ i weld y nifer o gyfrifiaduron ar gael ym mhob lleoliad.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Bydd Llyfrgell Thomas Parry ar gau rhwng y 27ain a 31ain o OrffennafBydd Llyfrgell Thomas Parry ar gau rhwng y 27ain a 31ain o Orffennaf

04/06/2015

Bydd Llyfrgell Thomas Parry ar gau hyd at 5 diwrnod o'r 27ain i'r 31ain o Orffennaf er mwyn cwblhau gwaith gofalaeth anghenrheidiol. Fodd bynnag, bydd y gwasanaeth Rhyng-safle ar gael ar gyfer unrhyw eitemau sydd wedi eu lleoli ar brif llawr y Llyfrgell.

Uwchraddio’r System Rheoli Llyfrgell yr haf hwnUwchraddio’r System Rheoli Llyfrgell yr haf hwn

26/05/2015

Mae’n bleser gan y Gwasanaethau Gwybodaeth gyhoeddi y byddwn ni’n uwchraddio i System Rheoli Llyfrgell ar ffurf cwmwl (a fydd yn tanategu Primo, catalog y llyfrgell) yr haf hwn. Er ein bod wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosibl i’n defnyddwyr, gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni roi’r system newydd hon ar waith ac wrth i ni ymgyfarwyddo â’i defnyddio yn ein gwaith o ddydd i ddydd. Bydd y System Rheoli Llyfrgell newydd yn galluogi’r Gwasanaethau Gwybodaeth i ddarparu gwell gwasanaeth llyfrgell a mwy o ymarferoldeb i’n defnyddwyr. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni ar gg@aber.ac.uk / 01970 622400.

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth 2015 - archebwch eich lle nawr!Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth 2015 - archebwch eich lle nawr!

22/05/2015

Mae lleoedd ar gael i'w harchebu nawr ar Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Aberystwyth 2015, a gynhelir 8-10 Medi. Mae'r gynhadledd yn rhad ac am ddim i bob aelod o staff Aberystwyth ac unrhyw fyfyrwyr sydd â diddordeb.

http://Jump.aber.ac.uk/?rsvdt

Yn graddio’r haf hwn?Yn graddio’r haf hwn?

21/05/2015

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau! Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol.

Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i’r llyfrgell berthnasol. Gellir gweld beth sydd gennych ar fenthyg, neu unrhyw ddirwyon sydd angen eu talu trwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif ar Primo, catalog y llyfrgell (http://primo.aber.ac.uk) neu trwy gysylltu â staff y Llyfrgell (http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/). Gellir talu dirwyon arlein https://voyager.aber.ac.uk/fines/.

Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol yn cloi ddiwedd mis Awst ac ni fyddwch mwyach yn medru cael mynediad i’ch ebost, Blackboard, VPN na rhwydwaith y Brifysgol. Gweler y cwestiwn cyffredin isod am wybodaeth beth ddylech ei wneud cyn i’ch cyfrif gloi: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/126

Llyfrgell Hugh Owen ar agor tan 10yh dydd Llun – dydd Gwener yn ystod y gwyliau ym mis MediLlyfrgell Hugh Owen ar agor tan 10yh dydd Llun – dydd Gwener yn ystod y gwyliau ym mis Medi

20/05/2015

Mewn ymateb i adborth defnyddwyr ac anghenion myfyrwyr, bydd Llyfrgell Hugh Owen ar agor tan 10yh dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod mis Medi nes y bydd tymor yn cychwyn pan fydd oriau agor arferol adeg tymor mewn grym. Mae llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry eisoes ar agor 10-6 pob penwythnos ym mis Medi.

Holl ddefnyddwyr E-Silff Primo – Achubwch eich Cofnodion E-Silff Primo cyn yr uwchraddio yn ystod y Haf (30 Mehefin)Holl ddefnyddwyr E-Silff Primo – Achubwch eich Cofnodion E-Silff Primo cyn yr uwchraddio yn ystod y Haf (30 Mehefin)

18/05/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn uwchraddio catalog llyfrgell Primo ar y 30 Mehefin eleni, gan ddefnyddio gwell meddalwedd tu cefn. Bydd cyfeiriad catalog Primo yn aros yn http://primo.aber.ac.uk a bydd golwg y dudalen Primo newydd yn aros yr un fath i raddau helaeth. Fodd bynnag, mae newidiadau yn strwythder ein cofnodion Primo yn golygu y bydd hi’n amhosib ymfudo’r data E-Silff Primo y bydd defnyddwyr wedi’i greu yn syth i mewn i’r system Primo newydd. Bydd rhaid i staff a myfyrwyr PA sydd eisiau cadw cynnwys data eu E-Silff Primo ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015-2016 felly gadw’r wybodaeth hwn cyn 30 Mehefin fel bod copi ganddynt i’w roi ar y system E-Silff Primo newydd ar ôl 1af Gorffennaf.

Y ffordd hawsaf i wneud hyn yw trwy ddefnyddio gweithred Anfon Ebost E-Silff Primo. Cysylltwch â Primo ar http://primo.aber.ac.uk ac arwyddwch i mewn i'ch Cyfrif, cyn agor eich E-Silff o'r linc ar y llaw dde. Dewiswch gyfansom o 30 eitem, fel nad ydych yn gorlwytho'r system, trwy glicio ar y bocsys ar y llaw chwith ac yna cliciwch ar yr opsiwm Ebost ar y dde i ddanfon ebost i chi'ch hun (cyfeiriad ebost PA) yn cynnwys manylion y cofnodion a ddewiswyd. Ailadroddwch y broses hon fel bod yr holl gofnodion wedi'u copio i'ch cyfeiriad ebost. Gallwch yna ddefnyddio'r cofnodion hyn i adnabod ac ychwanegu yr un cofnodion i'r system E-Silff Primo ar ôl 1af Gorffennaf. 

Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynnau.

Gwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor a benthyciadau yn ystod gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor a benthyciadau yn ystod gwyliau'r Haf

18/05/2015

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn gweithredu oriau gwyliau rhwng dydd Sul 31ain Mai a dydd Iau, 17 ain Medi 2015.

·         Llyfrgell Hugh Owen: dydd Llun - dydd Gwener 08.30 – 17.30 (08.30-22.00 ym mis Medi)

·         Llyfrgell Thomas Parry: dydd Llun - dydd Gwener 08.30 – 17.30

·         Llyfgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun-Dydd Iau 0900-1300; 1400-1730, Dydd Gwener 09:00-13:00, 14:00-17:00

Gallwch weld manylion am oriau agor ystafelloedd cyfrifiadurol dros Wyliau’r Haf yma: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/ PA yn unig)

Bydd GG a phob llyfrgell ar gau ar ddydd Llun, 31ain Awst 2015.

Bydd Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell Thomas Parry ar agor rhwng 10am a 6pm bob penwythnos trwy gydol mis Medi.

Gellir gweld oriau agor y llyfrgell ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Benthyciadau'r Gwyliau:

Benthyciad Safonol: o ddydd Llun 18fed Mai 2015 hyd at ddydd Gwener 25ain Medi 2015.

Benthyciad Tridiau: o ddydd Mawrth 26ain Mai 2015 hyd at ddydd Gwener 25ain Medi 2015.

Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol o 10 awr mewn grymion.

Arddangosfa newydd yn Llyfrgell Hugh Owen: Waterloo – 200 mlynedd yn ddiweddarach

18/05/2015

Arddangosfa o lyfrau a phapurau i nodi Rhyfelodd Napoleon a 200 mlwyddiant Brwydr Waterloo. Daw rhai o’r llyfrau hyn o gasgliad helaeth a gymynroddwyd i’r Brifysgol gan yr Athro Fergus Johnston o’r Adran Hanes. Daw eitemau eraill o gasgliad George Powell Nanteos.

Ydych chi'n defnyddio Google Chrome?Ydych chi'n defnyddio Google Chrome?

20/04/2015

If you use Google Chrome to watch AberCast (Panopto) recordings you will need to make some changes to your Chrome settings. A recent update to Chrome means that you may not be able to view recordings until these changes have been made. Full information and instructions are available on the Panopto website (http://support.panopto.com/documentation/admin-and-setup/troubleshooting/enabling-silverlight-plugin-npapi-plugins-chrome) Please note these instructions are provided by Panopto and are not available in Welsh.

Gofal Cwsmeriaid yn y Gwasanaethau Gwybodaeth

02/03/2015

Mae Gofal Cwsmeriaid yn rhan allweddol o'r gwasanaethau llyfrgell, TG, amserlennu a chyfryngau mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu ar gyfer Prifysgol Aberystwyth.

Mae ein polisi Gofal Cwsmeriaid yn nodi yn fwy manwl yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y Gwasanaethau Gwybodaeth, ac yn ei dro yn rhoi manylion yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau a chyfleusterau.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy'n gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn ymateb i'ch anghenion ac yn gwneud popeth sy'n rhesymol bosibl i sicrhau dibynadwyedd ein gwasanaethau.

http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/customercare/

Ebyst SpamEbyst Spam

19/12/2012

Weithiau mae defnyddwyr cyfrifiaduron Aberystwyth yn cael ebyst sy’n honni eu bod yn dod o ffynhonnell ddilys ac weithiau maen nhw’n ddilys, ond weithiau dydyn nhw ddim. Os gwelwch yn dda darllenwch ein cyngor ynglŷn â rhai o’r dulliau cyffredin o dwyllo a ddefnyddir ar y rhyngrwyd ac ebost

http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/394
http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/spam/