Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Mae'r storfa ffeiliau (gyrrwr M) wedi'i adfer yn llawn

05/10/2015

Mae gwaith ar adfer ffeiliau ar y storfa ffeiliau (gyrrwr M) wedi'i gwblhau, a'r gwasanaeth wedi'i adfer yn gyfan gwbl. Diolch am eich amynedd tra bo'r broblem yma'n cael ei datrys.

E-gyfnodolion JSTOR: ni ellir cael mynediad trwy gyfrwng Shibboleth ar hyn o brydE-gyfnodolion JSTOR: ni ellir cael mynediad trwy gyfrwng Shibboleth ar hyn o bryd

02/10/2015

Nid oes mynediad  i e-gyfnodolion JSTOR trwy gyfrwng Shibboleth  ar hyn o bryd o ganlyniad i uwchraddio gan y cyhoeddwr. Maent yn gweithio i ddatrys y broblem. I gael mynediad oddi ar y campws, os gwelwch yn dda cysylltwch drwy VPN (http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/vpn/) Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Wedi methu mynd ar daith o’r llyfrgell a dal eisiau cyfle i ennill credyd argraffu am ddim?Wedi methu mynd ar daith o’r llyfrgell a dal eisiau cyfle i ennill credyd argraffu am ddim?

30/09/2015

Dewch i ddod o hyd i’ch llyfrau, i ddysgu sut i ddefnyddio argraffyddion a’r gwasanaeth hunan-fenthyca, a sut i dalu am gredyd argraffydion yn ogystal â dysgu mwyn am y rychwant eang o wasanaethau ac adnoddau yn y llyfrgell i’ch helpu gyda’ch astudiaethau. Ceir teithiau o amgylch Llyfrgell Hugh Owen a Thomas Parry ar dydd Mercher 30 Medi a 7 Hydref am 12yp a 1yp. Dewch i ddysgu mwy am eich llyfrgell. Ar gyfer pob myfyriwr sydd nail ai newydd gychwyn neu sydd wedi bod yma ers tro.

Cyfrifiaduron y Brifysgol wedi’u uwchraddio dros yr hafCyfrifiaduron y Brifysgol wedi’u uwchraddio dros yr haf

23/09/2015

Mae pob un o’r cyfrifiaduron yn ystafelloedd cyfrifiadura y brifysgol wedi’u uwchraddio dros yr haf gyda gyrrwyr cyflwr cadarn i wella perfformiad              

Dim cwota lledband yn ystod cyfnod all frigDim cwota lledband yn ystod cyfnod all frig

23/09/2015

Yr ydym yn gweithredu cyfnod “all-frig” rhwng 3yb a 9yb nad yw’n cyfrif at eich cwota lledband.

Uwchraddio’r gwasanaeth di-wifr yn Llyfrgell Hugh OwenUwchraddio’r gwasanaeth di-wifr yn Llyfrgell Hugh Owen

23/09/2015

Mae’r gwasanaeth di-wifr yn Llyfrgell Hugh Owen wedi’i uwchraddio dros yr haf i ddaparu cysylltiadau llawer mwy cyflym a dibynadwy i eduroam

Bydd angen eich Cerdyn Aber i ddod mewn i Llyfrgell Thomas Parry fu nosBydd angen eich Cerdyn Aber i ddod mewn i Llyfrgell Thomas Parry fu nos

22/09/2015

Cofiwch y bydd angen eich Cerdyn Aber i ddod i mewn i Llyfrgell Thomas Parry rhwng 6yh-10yh dydd Llun-dydd Gwener yn ystod y tymor

Cyflenwi dogfennau yn awr am ddim ar gyfer ymchwilwyrCyflenwi dogfennau yn awr am ddim ar gyfer ymchwilwyr

18/09/2015

Er mwyn cefnogi ymchwil, ers mis Medi 2015 mae'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn rhad ac am ddim, hyd at uchafswm o 10 o geisiadau bob blwyddyn academaidd, ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a staff. Gweler gwybodaeth bellach: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/documentsupply/

Amserlen Semester 1Amserlen Semester 1

14/09/2015

Gallwch ddisgwyl gweld manylion eich amserlen academaidd bersonol ar gyfer 2015-16 drwy eich cofnod myfyriwr ar-lein tua tridiau gwaith ar ôl i chi gwblhau'r broses gofrestru.

Gallwch weld yr amserlen hefyd ar wefan yr Amserlen Academaidd.

Yn unol â’r hyn sy’n arferol, bydd peth addasiadau i'r amserlen yn ystod yr wythnosau nesaf wrth i fyfyrwyr gwblhau eu dewis o fodiwlau. Byddwn yn gwneud ein gorau i wneud cyn lleied o newidiadau â phosibl, ond rydym yn argymell eich bod yn gwirio eich amserlen yn rheolaidd rhag ofn bod unrhyw addasiadau wedi cael eu gwneud.

Bydd amserlen semester un yn setlo ar ôl wythnosau cyntaf y tymor.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich amserlen, cysylltwch â'ch swyddog amserlen adrannol.

Newidiadau i fenthyciadau byr ac adnewyddu eitemau benthyca tri diwrnodNewidiadau i fenthyciadau byr ac adnewyddu eitemau benthyca tri diwrnod

14/09/2015

Mae’r llyfrgell yn adolgu cyfnodau benthyca, terfynau benthyca a dirwyon, yn seiliedig ar adborth ac ymgynghoriadau gyda defnyddwyr. Yr ydym yn anelu at wasanaeth mwy syml a theg i phob defnyddiwr i alluogi mynediad at lyfrau llyfrgell ac adnoddau eraill. O ddydd Llun, 14 Medi, bydd eitemau Benthyciad Byr yn newid o cyfnod benthyca 10 awr i cyfnod benthyca 24 awr. Bydd hyn yn seiliedig ar oriau agor y llyfrgell y benthycir hwy. Yn dilyn adborth yr ydym hefyd wedi gallougi adnewyddiadau diderfyn ar gyfer llyfrau benthyca tridiau cyn belled nad ydynt wedi’u galw n’ol gan ddefnyddiwr arall. Gweler ein CHA http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/814 ar sut i roi cais am lyfr sydd ar fenthyg.

Polisi Bwyd a Diod Newydd y LlyfrgellPolisi Bwyd a Diod Newydd y Llyfrgell

14/09/2015

Rydym wedi adolygu polisi bwyd a diod ein llyfrgelloedd, yn sgil adborth a gawsom yn ddiweddar ac yn dilyn yr Arolwg i Ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth, ac mae’n bleser gennym gadarnhau y caniateir i chi ddod â diodydd oer a phoeth (gyda chaeadau) i bob man yn y llyfrgell. I gynnal awyrgylch astudio dymunol, ni chaniateir i chi fwyta na dod â bwyd poeth i mewn i unrhyw un o’n llyfrgelloedd. Mae’r polisi llawn ar gael ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/fooddrink/

Peiriannau bwyd newydd, dewisiadau iach, a pheiriant diodydd poeth yn Llyfrgell Hugh OwenPeiriannau bwyd newydd, dewisiadau iach, a pheiriant diodydd poeth yn Llyfrgell Hugh Owen

14/09/2015

Mewn ymateb i’r adborth a gafwyd trwy ein Harolwg Defnyddwyr yn ogystal â’n harolwg ynghylch cadw’r llyfrgell ar agor 24 awr, mae’n bleser gan y Gwasanaethau Gwybodaeth gyhoeddi ein bod yn gosod peiriannau bwyd ychwanegol (gyda dewisiadau iach), peiriant diodydd poeth, a ffynnon ddŵr newydd, oll yn yr Ardal Astudio Grŵp ar Lawr E, Llyfrgell Hugh Owen. Mae’r llyfrgell hefyd wedi diweddaru ei pholisi bwyd a diod: http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/fooddrink/

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol loceri am ddim a parth astudio grŵpLlyfrgell y Gwyddorau Ffisegol loceri am ddim a parth astudio grŵp

14/09/2015

Mae loceri newydd wedi eu gosod yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol yn ychwanegol i’r rhai eisoed yn Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry. Os hoffech ddefnyddio locer ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/library/lockers/. Hefyd yn dilyn adborth rydym wedi trefnu parth astudio grŵp tawel ym mhen pellaf llawr isa’r llyfrgell, wedi’i ddynodi gan y sgriniau.

Pwerbwyntiau a chyfrifiaduron ychwanegol yn Llyfrgell Hugh OwenPwerbwyntiau a chyfrifiaduron ychwanegol yn Llyfrgell Hugh Owen

14/09/2015

Dros yr haf mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi gosod pwerbwyntiau ychwanegol yn y parth astudio tawel yn Ystafell Lily Newton, Lefel E Llyfrgell Hugh Owen mewn ymateb i anghenion ein defnyddwyr. Mae 12 o gyfrifiaduron newydd hefyd wedi’u gosod ar prif lawr Lefel Llyfrgell Hugh Owen gyferbyn â’r drws i’r grisiau.

Ffynhonnau dŵr newydd yn y llyfrgellFfynhonnau dŵr newydd yn y llyfrgell

14/09/2015

Yn ein arolwg defnyddwyr blynyddol, ac ar ein ffurflenni adborth, ceir ceisiadau cyson am ffynhonnau dŵr yn y llyfrgell. Mae ffynhonnau dŵr nawr ar gael ar Lefel D (Ardal Casgliad Benthyciad Byr), prif lawr Lefel E (wrth y drws i’r toiledau), ac Ystafell Lily Newton (pen pella’r Parth Astudio Tawel). Mae’r ffynhonnau dŵr yn y toiledau ar Lefel F yn dal i fodoli. Ceir map o’r ffynhonnau dŵr ar draws y Brifysgol ar http://www.aber.ac.uk/cy/maps-travel/maps/

Gwelliannau i barthau astudio Llyfrgell Hugh OwenGwelliannau i barthau astudio Llyfrgell Hugh Owen

14/09/2015

Yn ystod gwyliau’r haf, mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi gweithredu nifer o newidiadau yn Llyfrgel Hugh Owen mewn ymateb i adborth oddi wrth myfyrwyr a staff. Nodwch bod ein parthau astudio wedi newid. Mae enw’r Ardal Astudio Group wedi newid i Ystafell Lily Newton, ac yn darparu parth astudio grŵp tawel wrth fynd i mewn i’r ystafell, a pharth astudio distaw yn y pen pellaf. Mae mannau astudio grŵp tawel ychwanegol ar gael yn Ystafell Hermann Ethe, sydd ar y dde fel i chi gerdded i mewn i Ystafell Lily Newton. Mae byrddau gwyn symudol wedi’u gosod yn y parth astudio grŵp i hwyluso gweithio ar y cyd. Gosodwyd rhannwyr desg yn y parth tawel i ddarparu mannau astudio unigol. Gweler ein tudalennau parthau astudio am fwy o wybodaeth https://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Rhy Swnllyd i Astudio yn Llyfrgell Hugh Owen?Rhy Swnllyd i Astudio yn Llyfrgell Hugh Owen?

14/09/2015

Yna, rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio Gwasanaeth Rhybuddio Sŵn Llyfrgell Hugh Owen rhwng 9yb a 10yp, Dydd Llun i Gwener a 10yb i 6yp ar y Penwythnos. Mae Lefel F (llawr uchaf) y prif ardal ar Lefel E (llawr canol), a phen pellaf Ystafell Lily Newton wedi'u neilltuo fel llefydd distaw ar gyfer astudio. Os ydy rhywun yn ymharu ar eich gwaith trwy fod yn swnllyd neu'n siarad gyda chymydog, gadewch i ni wybod trwy ymweld â Ddesg Ymholiadau neu yrru neges testun. Yna, bydd aelod o staff yn galw draw cyn gynted â phosibl. Gallwch yrru neges testun i 07966623251 gyda'r manylion canlynol:

  • Eich lleoliad
  • Manylion o'r broblem yn fras
 

Arolwg Defnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth 2014: Ymateb GGArolwg Defnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth 2014: Ymateb GG

11/09/2015

Diolch i bawb a wnaeth gyflwyno adborth defnyddiol i ni  trwy gyfrwng Arolwg Defnyddwyr y GG blynyddol ym mis Mawrth. Ceir adroddiad llawn o’r aborth ynghyd â’r data a dderbyniwyd ar wefan GG: http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/response/usersurvey/

I weld rhai o’r camau a gymerwyd gan Wasanaethau Gwybodaeth yn dilyn adborth a sylwadau eraill a dderbyniwyd yn ystod 2014-15 gweler  Dywedoch Chi Gwnaethom Ni https://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/response/yousaid/

Newid i rhif PINNewid i rhif PIN

03/09/2015

Os ydych yn aelod o staff neu fyfyriwr sy’n dychwelyd, a fyddech gystal â nodi bod eich rhif PIN nawr yn rif 4 ffigwr, gan ddefnyddio’r 4 rhif cyntaf o’ch rhif PIN 5 ffigwr blaenorol.

Box of Broadcasts – Yn Awr ar Gael!Box of Broadcasts – Yn Awr ar Gael!

17/08/2015

Mae buddsoddiad parhaus Prifysgol Aberystwyth yn adnoddau ei Llyfrgell yn mynd rhagddo gyda’r Box of Broadcasts rhagorol

http://tinyurl.com/p9b3w7q

acastaff@aber.ac.uk

Hyfforddiant Hunan-Ddysgu Aspire yn Awr ar Gael!Hyfforddiant Hunan-Ddysgu Aspire yn Awr ar Gael!

17/08/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth newydd gyhoeddi canllaw cynhwysfawr i greu a chyhoeddi eich Rhestrau Darllen yn Aspire. http://cpelaber.blogspot.co.uk/2015/08/aspire-self-paced-training-now-available.html

acastaff@aber.ac.uk

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7 amser tymor ar gyfer 2015/16Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7 amser tymor ar gyfer 2015/16

13/08/2015

Bydd y Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr 7 diwrnod yr wythnos yn ystod amser tymor, cychwyn ar ddydd Llun 21 Medi 2015. I fynd mewn ac allan o'r llyfrgell 9yn-8yb bydd angen eich Cerdyn Aber.

Newid yng ngwefan mewngofnodi ebost Office 365Newid yng ngwefan mewngofnodi ebost Office 365

07/08/2015

Mae sgrin mewngofnodi gwasanaeth ebost Office 365 Prifysgol Aberystwyth wedi newid. Ar ôl teipio webmail.aber.ac.uk disgwylir i chr roi eich enw defnyddiwr llawn (ee abc@aber.ac.uk) a chyfrinair i mewn i safle Microsoft, sy’n arddangos logo y brifysgol. Mae’r URL yn cychwyn gyda https://login.microsoftonline.com ac mae’r safle wedi’i ddiogelu gan dystysgrif “Microsoft Corporation”. Nodwch mai dyma’r unig safle allanol y dylech fewnbynnu eich enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol Aberystwyth.

Amserlen Academaidd a pholisi Archebu YstafelloeddAmserlen Academaidd a pholisi Archebu Ystafelloedd

05/08/2015

Mae’r Amserlen Academaidd newydd a pholisi Archebu Ystafelloedd ar gael ar: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/polisi/

Pwrpas y ddogfen bolisi yw rhoi mwy o eglurder ynghylch y broses amserlennu gyda'r nod o wella profiad y myfyriwr/staff. Noder hefyd os gwelwch yn dda bydd yr awr ddysgu yn awr yn dechrau 10 munud wedi'r awr trwy gydol y diwrnod dysgu.

Arsylwi Torfol Arlein Rhannau  III a IV – yn awr ar gael!Arsylwi Torfol Arlein Rhannau III a IV – yn awr ar gael!

03/08/2015

Fel rhan o’i hymrywiad i barhau i fuddsoddi yn ei llyfrgelloedd, mae Prifysgol Aberystwyth yn ddiweddar wedi prynu dau ychwanegiad i gwblhau’r adnodd Arsylwi Torfol Arlein, astudiaeth adnabyddus o “fywydau pob dydd pobl gyffredin ym Mhrydain”

http://tinyurl.com/oo42xml

acastaff@aber.ac.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth yn ennill Gwobr Aur Effaith Gwyrdd 2014-2015Gwasanaethau Gwybodaeth yn ennill Gwobr Aur Effaith Gwyrdd 2014-2015

08/07/2015

Mae Tîm Effaith Gwyrdd y Gwasanaethau Gwybodaeth, o dan arweiniad Pieter van Woerkom a Christiane Kloos, wedi ennill gwobr aur yng Ngwobrau Effaith Gwyrdd UCM eleni, gan ragori ar y wobr arian a enillwyd yng ngwobrau’r llynedd.

Rhai o fentrau newydd tîm Effaith Gwyrdd eleni yw cyflwyno gwasanaeth dosbarthu bocsys o ffrwythau organig i aelodau o staff, cyfle i ailgylchu gwastraff organig o ystafelloedd y staff i’r pentwr compost ar randiroedd y staff/myfyrwyr ar gampws Penglais, creu man ailgylchu newydd wrth y brif fynedfa ar gyfer batris, CDiau, cetris argraffyddion a ffonau symudol, a chyflwyno perlysiau ar siliau’r ffenestri.

Bydd y tîm yn parhau i weithio dros yr haf i baratoi ar gyfer gwobrau’r flwyddyn nesaf, ac maent yn croesawu unrhyw syniadau neu awgrymiadau.

Cysylltwch eich rhestrau Aspire ar gyfer modiwlau newydd â’r hierarchaeth, a chyhoeddwch!Cysylltwch eich rhestrau Aspire ar gyfer modiwlau newydd â’r hierarchaeth, a chyhoeddwch!

06/07/2015

Ceir mwy o wybodaeth ar ein blog: http://cpelaber.blogspot.co.uk/2015/07/cysylltwch-eich-rhestrau-aspire-ar.html. Gallwch hefyd ebostio acastaff@aber.ac.uk