Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

ProQuest Ebook Central ddim ar gael o 6yh ar ddydd Sadwrn 20fed Ionawr tan 12yb ar ddydd Sul 21ain IonawrProQuest Ebook Central ddim ar gael o 6yh ar ddydd Sadwrn 20fed Ionawr tan 12yb ar ddydd Sul 21ain Ionawr

16/01/2018

Oherwydd o waith cynnal a chadw angenrheidiol, ni fydd ProQuest Ebook Central ar gael o 6yh ar ddydd Sadwrn 20fed Ionawr tan 12yb ar ddydd Sul 21ain Ionawr. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Angen dod o hyd i gyfrifiadur ar frys? Angen dod o hyd i gyfrifiadur ar frys?

15/01/2018

Edrychwch i weld ym mha stafell gweithfannau y mae’r mwyaf o rai rhydd.

Ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/rooms/availability/ i gael manylion holl ddefnydd o gyfrifiaduron y campws.

Peidiwch â gwastraffu eich arian na cholli eich gwaith - labelwch eich cofbinnau USBPeidiwch â gwastraffu eich arian na cholli eich gwaith - labelwch eich cofbinnau USB

17/01/2018

O'r 192 cofbinnau USB a roddwyd i mewn i Lyfrgell Hugh Owen rhwng Ionawr a Mehefin eleni dim ond nifer fechan oedd modd eu hadnabod. Dim ond 104 o'r cofbennau coll oeddem yn medru dychwelyd i’w perchnogion.

Peidiwch â gwastraffu eich arian na cholli eich gwaith - labelwch eich cofbinnau USB. Yna, bydd modd i ni gysylltu â chi os yw eich cofbin yn cael ei rhoi i mewn i unrhyw un o'n llyfrgelloedd.

Cael gwared ar gronfa ddata Oracle o 20 Chwefror 2018Cael gwared ar gronfa ddata Oracle o 20 Chwefror 2018

16/01/2018

Dyma rybudd o flaen llaw y bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cael gwared ar gronfa ddata Oracle, oracle.aber.ac.uk, o 20 Chwefror 2018. Os oes gennych chi unrhyw bryderon neu gwestiynau, rhowch wybod i ni cyn y dyddiad hwn ar gg@aber.ac.uk Diolch

Bagiau rhoddion gwrth-straen, apiau ymlacio, a lliwio. Heriwch straen yr arholiadau!Bagiau rhoddion gwrth-straen, apiau ymlacio, a lliwio. Heriwch straen yr arholiadau!

12/01/2018

Annwyl fyfyrwyr! Fe wyddon ni fod cyfnod yr arholiadau yn gall bod yn un pryderus. Mae’r Llyfrgell yma ac yn barod i gynorthwyo’ch llwyddiant, felly rydyn ni wedi paratoi dull neu ddau o ddelio â straen yr arholiadau:

  • Cymrwch fag rhoddion gwrth-straen (ar gael ar ddydd Iau 18fed a dydd Gwener, 19eg Ionawr, rhwng 11yb-1yp a 3yp-4yp wrth y stondin ar Lefel D yn Llyfrgell Hugh Owen ac wrth y ddesg ymholiadau yn Llyfrgell Thomas Parry)
  • Manteisiwch ar apiau defnyddiol, gwrandewch ar bodlediadau a gwyliwch Ted Talks am Seicoleg Gadarnhaol, delio â straen, iechyd meddyliol a pherfformiad mewn arholiadau: Sut i ddelio â straen arholiadau?
  • Dewch i liwio rhai delweddau a dewiswyd o gasgliadau’r llyfrgell a ddarparir

Os oes gennych gwestiwn peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni trwy ebostio is@aber.ac.uk neu trwy’r ffurflen Rho Wybod Nawr Rho Wybod Nawr

Sut i ddod o hyd i ardal astudio grwp neu astudio tawel yn y llyfrgellSut i ddod o hyd i ardal astudio grwp neu astudio tawel yn y llyfrgell

11/01/2018

Fodd bynnag yr ydych yn gweithio orau, mae gennym parth astudiaeth ar eich cyfer: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Sganiwch am ddim o unrhyw argraffydd yn y Brifysgol!Sganiwch am ddim o unrhyw argraffydd yn y Brifysgol!

12/01/2018

Ydych chi'n gwybod y gallwch sganio eich dogfennau am rhad ac am ddim o unrhyw argraffydd/llungopïwr/sganiwr y Prifysgol? Cliciwch yma i cael gwybod mwy.

Ymunwch â'n tudalennau Gweplyfr, Trydar a gwasanaeth Newyddion GG i gadw i fyny efo newyddion Gwasanaethau GwybodaeYmunwch â'n tudalennau Gweplyfr, Trydar a gwasanaeth Newyddion GG i gadw i fyny efo newyddion Gwasanaethau Gwybodae

05/01/2018

Paid â cholli allan – er mwyn derbyn newyddion cyfredol, y diweddaraf am ein gwasanaethau a chynigion gwasanaethau GG, ymunwch â'n tudalennau Gweplyfr, Trydar a gwasanaeth Newyddion GG.

Cefnogaeth Traethawd Hir: chwilio am lyfrau / erthyglau cyfnodolion nad oes ar gael yn y llyfrgell?Cefnogaeth Traethawd Hir: chwilio am lyfrau / erthyglau cyfnodolion nad oes ar gael yn y llyfrgell?

10/01/2018

Os ydych yn chwilio am erthygl llyfr neu gyfnodolyn nad yw ar gael yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol, mae gennym yr opsiynau canlynol ar eich cyfer:

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau: mynediad anghyfyngedig am ddim i fyfyrwyr ymchwil Ôl-raddedig a cheisiadau am ddim cyfyngedig i Israddedigion a myfyrwyr Ôl-raddedig a addysgir.

Gwasanaeth Mwy o Lyfrau: yn rhad ac am ddim ac ar gael i bob myfyriwr.

Cyfnodau benthyca llyfrau TARCyfnodau benthyca llyfrau TAR

04/01/2018

Croeso nôl i Aberystwyth!

Rydym yn gobeithio bod eich lleoliad dysgu wedi mynd yn dda. Dim ond gair byr am gyfnodau benthyca llyfrau yn ystod mis Ionawr. Mae gennych tan ddydd Llun, 8 Ionawr i ddychwelyd benthyciadau eich cyfnod ymarfer dysgu. Bydd unrhyw lyfrau y byddwch yn eu benthyca rhwng nawr a 2 Chwefror yn cael eu hystyried fel benthyciadau dwy wythnos. Yna, o 24 Ionawr tan y 14 Mehefin bydd llyfrau gyda labeli gwyrdd yn cael eu benthyca ar sail benthyciadau estynedig dros gyfnod eich lleoliadau ymarfer dysgu. Bydd rhaid i chi adnewyddu eich llyfrau er mwyn i'r cyfnod benthyca newydd gael effaith.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, croeso i chi gysylltu â ni. Diolch.

Oriau Agor Llyfrgelloedd 2018Oriau Agor Llyfrgelloedd 2018

04/01/2018

Mae agoriad estynedig ar gyfer llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry bellach wedi dechrau, am fanylion ewch i: https://www.aber.ac.uk/en/is/opening-hours/

Blwyddyn Newydd Dda o Wasanaethau Gwybodaeth!

Myfyrwyr a staff - Ymunwch â grwpiau trafod ar ddysgu ac addysgu gyda thechnoleg!Myfyrwyr a staff - Ymunwch â grwpiau trafod ar ddysgu ac addysgu gyda thechnoleg!

16/01/2018

Mae’r Grwp E-ddysgu’n estyn gwahoddiad i’r holl fyfyrwyr a staff sydd â diddordeb mewn defnyddio technolegau digidol er mwyn dysgu ac addysgu i ymuno â grwp trafod o’r enw Fforwm yr Academi. Bydd pob un o sesiynau’r fforwm yn rhoi sylw i un o gardiau sgwrsio “Cyfoethogi Profiad Digidol y Myfyrwyr”. Cynhelir y grwp trafod nesaf ar ddydd Mawrth 23ain Ionawr am 14:10 yn Ystafell Hyfforddi E-ddysgu Academi E3 (mae Academi wedi'i leoli wrth ymyl yr Ardal Astudio Ddistaw ar Lefel E).

Ewch i’r dudalen Hyfforddiant E-ddysgu ar Nexus i gael rhagor o fanylion: http://jump.aber.ac.uk/?mmkbt.

Hen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolyguHen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolygu

02/01/2018

I’w gweld ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/past-papers/ a dewis y modiwl o restr eich adran. Mae hen bapurau i’w cael i’r rhan fwyaf o fodiwlau am y 5 mlynedd ddiwethaf. Gofynnir i chi fewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair PA er mwyn eu gweld.Os nad yw’r papur rydych yn chwilio amdano yno, nid yw eich adran wedi ei roi ar-lein.

Amserlen academaidd semester dau nawr ar gaelAmserlen academaidd semester dau nawr ar gael

20/12/2017

Mae amserlen academaidd semester dau bellach ar gael yn eich cofnod myfyriwr arlein.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich amserlen, bydd eich swyddog amserlen adrannol a staff y swyddfa amserlenni wrth law i roi cyngor i chi yn y Flwyddyn Newydd. Mae'r manylion cyswllt ar gyfer pob swyddog amserlenni adrannol ar gael ar y wefan amserlennu: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/departmental-timetable-officers/

Gellir cysylltu gyda’r Swyddfa Amserlenni ar attstaff@aber.ac.uk

Gobeithio y cewch Nadolig gwych a phob hwyl gyda’r flwyddyn sydd i ddod!

Amserlen arholiadau Semester Un nawr ar gael ar y wefan amserlennuAmserlen arholiadau Semester Un nawr ar gael ar y wefan amserlennu

06/12/2017

Mae'r amserlen arholiadau derfynol ar gyfer semester un ar gael ar y wefan amserlennu: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-timetable/

Rhowch wybod i'r Swyddfa Amserlenni ar attstaff@aber.ac.uk os oes unrhyw wrthdaro.

Os hoffech arweiniad pellach ynglyn â’r arholiadau, cysylltwch gyda swyddog arholiadau eich adran drwy ddilyn y linc yma: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/

Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill dros y gwyliau? Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill dros y gwyliau?

04/12/2017

Cewch ragor o wybodaeth am Gynllun Mynediad Sconul ar http://www.sconul.ac.uk/sconul-access sef cynllun i staff, uwchraddedigion ymchwil, uwchraddedigion amser-llawn a addysgir a myfyrwyr rhan-amser, dysgu o bell ac ar leoliad.

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

28/06/2017

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.