Rhoi i Aber

P’un a ydych chi’n dewis rhoi unwaith neu roi yn rheolaidd, rydym yn ddiolchgar iawn i chi am ddewis gwneud hynny. Trwy weithio gyda’n gilydd, gallwn ehangu ar ein hymchwil o safon fyd-eang a darparu cyfleoedd ardderchog i bob myfyriwr, ar lefel broffesiynol, bersonol ac academaidd.

Mae sawl ffordd i gyfrannu rhodd i Brifysgol Aberystwyth, ac maent wedi’u nodi isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar 01970 621 568.

Gallwch wneud rhodd:

  • Trwy’r post: argraffwch a llenwch ein Donation Form, a’i dychwelyd i’r cyfeiriad rhadbost a ddarparwyd.
  • Dros y ffôn: ffoniwch ni ar 01970 621 568 i wneud taliad rheolaidd neu rodd unigol trwy eich cerdyn debyd/credyd.
  • Ar-lein: gallwch dalu ar-lein trwy Paypal

Rydym hefyd yn derbyn sieciau, talebau GAYE a thalebau CAF. Gallwch amgáu’r talebau hyn gyda’ch Donation Form.

Dylid gwneud pob siec a thaleb yn daladwy i “Gronfa Datblygu Prifysgol Aberystwyth”.

Gwneud i’ch rhodd fynd ymhellach 

Cymorth Rhodd: Os ydych chi’n drethdalwr y DU, gallwch ddewis nodi Cymorth Rhodd ar eich rhoddion. Mae hyn yn golygu am bob £1 a roddwch caiff 25c ei ychwanegu at eich rhodd, heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ticio’r blwch ar y ffurflen rhoi i gadarnhau eich bod yn hapus i ni ychwanegu Cymorth Rhodd i’ch rhodd.

  • Rhoi arian o’ch cyflog: Gall eich rhodd fod yn werth hyd yn oed mwy i’r Brifysgol os ydych yn rhoi trwy’r cynllun ‘rhoi arian o’ch cyflog’. Mae’r cynllun yn eich galluogi i roi arian yn uniongyrchol o’ch cyflog cyn treth. Gofynnwch i’r Adran Gyflogau a yw’r cynllun ar gael.
  • Arian cyfatebol: A yw eich cyflogwr yn gweithredu cynllun arian cyfatebol? Os felly, gall eich rhoddion i Brifysgol Aber gael eu cyfateb gan eich cyflogwr. Gofynnwch i’ch adran gyflogau neu Adnoddau Dynol a oes cynllun arian cyfatebol ar gael, a sut mae’n gweithio.
  • Rhoddion her: Rydym yn croesawu trafodaethau oddi wrth ein prif gefnogwyr sy’n barod i gynnig rhoddion sylweddol ar yr amod bod Prifysgol Aberystwyth darparu arian cyfatebol ar gyfer y rhoddion a wneir. Cysylltwch â ni os hoffech drafod hyn ymhellach.

 Gallwch hefyd wneud rhodd i Aber trwy’r dulliau canlynol:

 

Gadael Cymynrodd Mae rheswm da pam fod cymynroddion yn aml yn cael eu galw “y rhodd mwyaf un”. Gall gadael rhodd gael effaith enfawr ar genedlaethau’r dyfodol o fyfyrwyr a gall siapio cyfeiriad y Brifysgol yn y dyfodol. I gael gwybod rhagor am adael rhodd yn eich ewyllys, gweler ein tudalen Cymynroddion.

Rhoddion mewn da Rydym ni’n croesawu rhoddion o asedau ar wahân i arian, cyfranddaliadau neu eiddo. Dylai rhoddwyr sy’n dymuno gosod amodau o ran lleoli, cadw neu werthu rhoddion o’r fath gysylltu â ni o flaen llaw er mwyn i ni allu sicrhau ein bod yn gallu anrhydeddu unrhyw ddymuniad o’r fath cyn derbyn y rhodd.

Stocau a Chyfrannddaliadau rhoi stociau a chyfranddaliadau yw’r ffordd fwyaf effeithlon o ran treth o gefnogi, ac mae’n fanteisiol i chi yn ogystal â Phrifysgol Aber.

Gwneud rhodd o'r unol daleithiau Gall trethdalwyr yn yr Unol Daleithiau wneud rhoddion ar-lein i Brifysgol Aberystwyth gan ddidynnu treth i’r graddau a ganiateir dan gyfraith yr Unol Daleithiau. Mae Prifysgol Aberystwyth yn gysylltiedig â dau gorff 501(c)(3), sef yr American Fund for Charities (AFC) a’r British Schools & Universities Foundation (BSUF). Gallwch wneud rhodd ar-lein trwy BSUF ac AFC.

Tir ac Eiddo Rydym yn hapus i dderbyn rhoddion o dir neu eiddo, boed yn rhodd neu wedi’i adael yn eich ewyllys.

Gwneud rhodd o Ewrop Os ydych chi’n byw mewn gwlad Ewropeaidd, efallai y gallech chi roi trwy sefydliad partner, Transnational Giving Europe (TGE). Ewch i wefan Transnational Giving Europe i weld a yw eich gwlad wedi’i chynnwys. Bydd angen i chi gysylltu â sefydliad eich gwlad breswyl am ragor o fanylion a chymorth ar gyfer gwneud rhoddion effeithiol o ran treth i Aber.