Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
AD24320
Module Title
Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol
Academic Year
2019/2020
Co-ordinator
Semester
Semester 2
Reading List
Other Staff

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Lecture 10 x 2 Hour Lectures
Seminar 10 x 1 Hour Seminars
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Traethawd  (2,500 gair)  50%
Semester Assessment Astudiaeth Achos  (2,500 gair)  50%
Supplementary Assessment Traethawd  (2,500 gair)  50%
Supplementary Assessment Astudiaeth Achos  (2,500 gair)  50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Deall a gwerthuso fframweithiau ar gyfer diogelu.

2. Gwerthuso'r broses o weithredu diogelu mewn gwahanol gyd-destunau addysgol.

3. Gwerthuso a deall pwysigrwydd dulliau aml-asiantaethol.

4. Deall cyfrifoldebau proffesiynol ymarferwyr mewn lleoliadau addysgol.

5. Myfyrio ar eu harferion eu hunain a/neu eu profiadau o ymarfer proffesiynol mewn addyg.

Brief description

Bydd y modiwl hwn yn paratoi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r sgiliau i baratoi a gweithredu arferion diogelu effeithiol sy'n gyson â deddfwriaeth a pholisi. Bydd myfyrwyr yn gwerthuso fframweithiau a deddfwriaeth ar gyfer diogelu a, thrwy gyfres o astudiaethau achos, byddant yn gwerthuso'r modd y caiff arferion diogelu eu rhoi ar waith mewn gwahanol gyd-destunau addysgol. Bydd y modiwl yn amlinellu rhai o'r materion diogelu allweddol sy'n wynebu plant ac oedolion agored i niwed o fewn addysg ac yn y gymdeithas ehangach. Bydd y modiwl yn gwella arferion proffesiynol dysgwyr ac yn eu paratoi i weithio gyda grwpiau a allai fod yn agored i niwed.

Content

1. Diogelu

2. Polisi a gweithdrefnau 1

3. Diogelu o fewn ymarfer

4. A.Y.C: adnabod, ymateb a chofnodi

5. Partneriaethau

6. Perthnasoedd i hyrwyddo diogelu

7. Arweinyddiaeth wrth gefnogi hawliau, cynhwysiad a lles

8. Helpu plant i gadw'n ddiogel (gan gynnwys diogelwch ar y rhyngrwyd)

9. Monitro rheoliadau a gofynion iechyd, amddiffyn a diogelwch

10. Gwella iechyd, diogelwch ac amddifyn.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Caiff adroddiadau ystadegol eu hystyried a chaiff data i gefnogi dadleuon eu dadansoddi.
Communication Bydd hyn yn cael ei ddatblygu mewn trafodaethau seminar ac wrth baratoi ar gyfer yr asesiadau.
Improving own Learning and Performance Bydd asesu ar gyfer dysgu yn cael ei ymgorffori mewn llawer o sesiynau er mwyn galluogi dysgwyr i fyfyrio ar eu perfformiad eu hunain a datblygu strategaethau i wella.
Information Technology Bydd pob aseiniad yn ei gyflwyno drwy dechnoleg a bydd gofyn i fyfyrwyr ddefnyddio adnoddau TG wrth ymchwilio i'w haseiniadau.
Personal Development and Career planning Bydd gweithgareddau myfyrio yn ystod seminarau yn cael eu defnyddio i annog datblygiad personol.
Problem solving
Research skills Bydd hyn yn cael ei ddatblygu drwy'r modiwl ac yn enwedig trwy gyflawni'r ymchwil angenrheidiol ar gyfer yr asesiadau.
Subject Specific Skills Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau o ran gweithredu diogelu ac ymarfer proffesiynol.
Team work Bydd gweithgareddau'r seminar yn cynnwys gwaith grŵp.

Notes

This module is at CQFW Level 5