Amdano Ni

Prifysgol Aberystwyth ydym ni. Ond cewch chi ein galw ni'n Aber.

Mae gan y Brifysgol hanes hir a balch, wedi ymwreiddio yn y gymuned sy'n ein cefnogi ni. Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil ydym ni, wedi ymrwymo i ddarparu profiad addysgol ardderchog i'n myfyrwyr. Rydym yn ddigon bach i adnabod ein myfyrwyr fel unigolion ac yn ddigon mawr i feithrin enw da rhyngwladol. Ymfalchïwn yn ein cymuned academaidd egnïol, ac mae'n fraint cael byw mewn amgylchedd naturiol syfrdanol yn ogystal â'r dref farchnad hanesyddol ar lan y môr.

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Ychydig o ffeithiau a ffigurau am ein Prifysgol:

  1. Fe’n sefydlwyd yn 1872 yn sgil ymdrechion i godi arian yn lleol ac yn genedlaethol er mwyn sefydlu'r brifysgol gyntaf yng Nghymru. Rydym yn cynnig cyrsiau israddedig ac uwchraddedig yn y Celfyddydau, y Gwyddorau Biolegol ac Amgylcheddol, y Gwyddorau Ffisegol a'r Gwyddorau Cymdeithasol.
  2. Rydym yn gartref i 22 o adrannau academaidd ac 19 o adrannau Gwasanaethau Proffesiynol.
  3. Rydym yn gymuned o 6,000 o fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig, a 2,379 o staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol. Rydym hefyd yn cadw 1500 o ddefaid, 400 o wartheg godro, 20 ceffyl, 16 gafr a 10 alpaca.
  4. Mae gennym dros 1,709 o hectarau o dir, sy'n golygu mai ni yw'r brifysgol fwyaf yn y Deyrnas Unedig (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, 2018).
  5. Lleolir Campws Penglais Prifysgol Aberystwyth 1448m o'r promenâd a'r môr. Gallwch gerdded i lawr o'r campws a chyrraedd lan y môr mewn 10-15 munud. Fe wnawn ni adael i chithau amseru'r daith yn ôl i fyny'r rhiw!
  6. Ni oedd y brifysgol gyntaf yn y byd i sefydlu Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Sefydlwyd yr Adran yn 1919 mewn ymateb i drais erchyll y Rhyfel Byd Cyntaf pan gollodd miliynau o bobl eu bywydau o gwmpas y byd. Roedd sefydlu'r Adran yn ymateb deallusol i ddigwyddiad byd-eang gyda'r nod o bennu safonau: deall elfennau amrywiol gwleidyddiaeth y byd (gwleidyddiaeth, y gyfraith, economeg, moeseg) er mwyn atal trais trefnedig.
  7. Mae Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn gartref i aelodau o deuluoedd brenhinol o bedwar ban byd, gan gynnwys Ei Fawrhydi y Tywysog Charles, Tywysog Cymru, a astudiodd Gymraeg yn 1969. Yr Athro Edward Millward oedd y tiwtor a ddysgodd Gymraeg i'r Tywysog Charles cyn ei arwisgiad yn Dywysog Cymru. Cafodd yr cyfnod hwn ei bortreadu yn y gyfres Netflix 'The Crown'. Bu canmoliaeth i'r bennod 'Tywysog Cymru' am iddi ddefnyddio'r Gymraeg mewn rhan helaeth o'r ddeialog.
  8. Mae Prifysgol Aberystwyth yn gartref i fyfyrwyr rhyngwladol ers dros ganrif. Yn wir, croesawyd y myfyriwr rhyngwladol cyntaf yn 1875, sef Nellie Owen o Utica, Efrog Newydd. Mae myfyrwyr rhyngwladol blaenllaw eraill yn cynnwys Iris De Freitas a fu'n astudio'r Gyfraith yma yn 1918 - y fenyw gyntaf i fod yn gyfreithwraig yn y Caribî. Canfod mwy am ein cymuned o gyn-fyfyrwyr blaenllaw.
  9. Datblygwyd 65% o'r holl geirch a ddefnyddir yn y Deyrnas Unedig gan Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Darllenwch mwy am ein prosiect Ceirch.
  10. Ers 1872, mae ein hymchwil yn cael effaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae 95% o ymchwil y Brifysgol o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol neu'n uwch, yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF 2014). O fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, gwella ansawdd bwyd a chynhyrchu bwyd, hyrwyddo iechyd pobl ac anifeiliaid, i ddatblygu deallusrwydd artiffisial a helpu i ddatblygu archwilio'r gofod, mae ein hymchwilwyr ar flaen y gad o ran arloesedd ac mae canlyniadau ein hymchwil yn creu buddion rhyngwladol pellgyrhaeddol.