Carelau Astudio ac ystafelloedd astudio i grwpiau

Carelau Astudio Llyfrgell Hugh Owen

Carelau Astudio Uwchraddedig: mae nifer cyfyngedig o garelau ar gael ar Lawr F yn Llyfrgell Hugh Owen i uwchraddedigion ymchwil sydd angen lle i wneud defnydd helaeth o ddeunyddiau’r llyfrgell.

 • Mae gan y carelau hyn socedi er mwyn i chi allu cysylltu’ch cyfrifiadur â rhwydwaith y Brifysgol.
 • Gellir archebu carelau am flwyddyn  (1 mis Medi - 31 mis Awst) ac ni ellir adnewyddu os oes yna restr aros.
 • Codir dirwy o £1 y dydd os na fyddwch yn dychwelyd allwedd eich carel i’r Ddesg Ymholiadau ar Lawr D*, Llyfrgell Hugh Owen erbyn diwedd y dydd ar y diwrnod perthnasol: gweler oriau agor y llyfrgell.
 • Ni chodir tâl am ddefnyddio’r carelau ond mae’n rhaid talu costau llawn - £25 - os ydych yn colli allwedd.
 • O ganlyniad i alw mawr yn ystod rhai adegau o’r flwyddyn, efallai y bydd yn rhaid aros rhywfaint tan y bydd carel ar gael.

 Carelau Astudio Defnydd Dyddiol: ceir pedwar carel ar Lawr F sydd ar gael i’w defnyddio’n ddyddiol gan y myfyrwyr ar sail y cyntaf i’r felin.

 • Mae gan yr holl garelau hyn gyfrifiadur ynddynt
 • Holwch a chasglwch yr allwedd o Ddesg Ymholiadau Llyfrgell Owen ar Lawr D*
 • Codir dirwy o £5 y diwrnod os na fyddwch wedi dychwelyd allwedd y carel i’r Ddesg Ymholiadau ar Lawr D*, Llyfrgell Hugh Owen, erbyn diwedd y dydd: gweler amserau agor y llyfrgell.
 • Ni chodir tâl am ddefnyddio’r carelau ond mae’n rhaid talu costau llawn - £25 - os ydych yn colli allwedd.

 Carelau y gellir eu llogi: mae dau garel ar Lawr E sydd ar gael i ddefnyddwyr eu llogi o flaen llaw

 • Mae gan y carelau hyn gyfrifiadur â gwe-gamera ynddynt
 • Gellir eu llogi am gyfnodau o 2 awr trwy gysylltu â’r Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Ni chaiff y defnyddwyr logi mwy na 2 slot yn olynol
 • Gellir llogi hyd at bythefnos o flaen llaw
 • Ni chodir tâl am ddefnyddio’r carelau

*Yn ystod gwaith adnewyddu rhwng 6 Mehefin 2017 a Rhagfyr 2017, casglwch/dychwelwch allweddi carelau wrth y Ddesg Ymholiadau dros dro ar Lawr E.

Carelau Astudio Llyfrgell Thomas Parry

Carelau Astudio Defnydd Dyddiol: ceir tri charel sydd ar gael i’w defnyddio’n ddyddiol gan yr holl fyfyrwyr ar sail y cyntaf i’r felin

 • Mae gan yr holl garelau hyn gyfrifiadur ynddynt
 • Holwch a chasglwch yr allwedd o Ddesg Ymholiadau Llyfrgell Thomas Parry
 • Codir dirwy o £5 y diwrnod os na fyddwch wedi dychwelyd allwedd y carel i’r Ddesg Ymholiadau yn Llyfrgell Thomas Parry, erbyn diwedd y dydd: gweler amserau agor y llyfrgell.
 • Ni chodir tâl am ddefnyddio’r carelau ond mae’n rhaid talu costau llawn - £25 - os ydych yn colli allwedd

 Carel y gellir ei logi

 • Mae gan y carel hwn gyfrifiadur â gwe-gamera ynddo
 • Gellir ei logi am gyfnodau o 2 awr trwy gysylltu â’r Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Ni chaiff y defnyddwyr logi mwy na 2 slot yn olynol
 • Gellir llogi hyd at bythefnos o flaen llaw
 • Ni chodir tâl am ddefnyddio’r carelau

Rheoliadau Carelau Astudio

 • Ni chaniateir storio unrhyw ddeunyddiau peryglus yn y carel astudio.
 • Bydd hawl gan staff y Gwasanaethau Gwybodaeth i fynd i’r carel astudio ar unrhyw adeg heb rybudd i’r defnyddiwr at ddibenion diogelwch, cynnal a chadw ac atgyweirio, chwilio am ddeunyddiau llyfrgell na fenthycwyd ac unrhyw ddibenion eraill y pennir eu bod yn angenrheidiol.
 • Rhaid i unrhyw lyfrau llyfrgell neu ddeunyddiau Prifysgol Aberystwyth yn y carel astudio fod wedi’u benthyca gan yr unigolyn sy’n defnyddio’r carel.
 • Caiff unrhyw lyfrau llyfrgell neu ddeunyddiau Prifysgol Aberystwyth nad ydynt wedi’u benthyca ac a ganfyddir wedi’u storio mewn carel astudio eu dychwelyd ar unwaith i’r silffoedd.
 • Ni fydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eitemau/eiddo a adewir yn y carel sy’n mynd ar goll, a gaiff eu difrodi neu eu dwyn.

Er hwylustod a diogelwch, gofynnir i chi gydymffurfio â’r canlynol:

 • Astudio tawel yn unig yn y carelau
 • Ni chaniateir diod heb gaead na bwyd poeth yn y carelau
 • Ni chaniateir storio unrhyw fwyd na diod yn y carel astudio
 • Ni chaniateir dyfeisiau trydanol (ar wahân i liniaduron)
 • Peidiwch â chuddio drws gwydr y carel
 • Os ydych chi’n defnyddio clustffonau, gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu clywed y larwm tân
 • Gofalwch eich bod yn cau’r ffenest, yn diffodd y golau ac yn cloi’r drws wrth ymadael.
 • Mae carelau ar gyfer un unigolyn ac ni ddylid eu his-osod
 • Rhaid i chi ddefnyddio’r carel yn rheolaidd i astudio

Ystafelloedd astudio i grwpiau Hugh Owen

Mae ardaloedd astudio ffrynt gwydr ar gael rhwng y carelau ar lawr F yn Llyfrgell Hugh Owen

 • Rhoddir blaenoriaeth i grwpiau astudio distaw yn hytrach nag unigolion.
 • Nid oes rhaid archebu.
 • Dim ond astudio tawel a ganiateir yn yr ystafelloedd astudio hyn
 • Cofiwch nad yw’r ystafelloedd hyn yn medru gwrthsefyll sain. Dylai grwpiau sydd am drafod gwaith ddefnyddio’r Ardal Astudio i Grwpiau ar lawr E yn Llyfrgell Hugh Owen.

Ystafell Joy Welch

Mae’r ystafell hon, ar Lawr E Llyfrgell Hugh Owen, yn dal grwpiau o hyd at 8 o bobl. Gellir ei harchebu drwy gysylltu â’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Ystafell Herman Ethé

Mae'r ystafell hon wedi'i lleoli i'r chwith o Ystafell Iris De Freitas. Ni ellir rhag-archebu'r ystafell hon. Mae'r ystafell yn cynnwys tri bwrdd cyfrifiadur mawr ar gyfer astudio grŵp (hyd at 6 person wrth pob bwrdd). Mae cyfrifiadur a sgrin hefyd ar gael.

Ystafelloedd astudio i grwpiau Thomas Parry

Mae 4 o ystafelloedd astudio grŵp yn Llyfrgell Thomas Parry. Gellir archebu’r ystafelloedd neilltuadwy drwy gysylltu â’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

EnwLleoliadLleOfferNeilltuadwy
Astudio grŵp  #1 Prif lawr y llyfrgell 12 Cyfrifiadur a sgrin fawr, byrddau astudio a chadeiriau Ydyw
Astudio grŵp  #2 Prif lawr y llyfrgell 8 Cyfrifiadur a sgrin fawr, byrddau astudio a chadeiriau Ydyw
Astudio grŵp  #3 Prif lawr y llyfrgell 10 Cyfrifiadur a sgrin fawr, byrddau astudio a chadeiriau Ydyw
Astudio grŵp  #4 Llawr isaf y llyfrgell Lle hyblyg i hyd at 34 3 chyfrifiadur unigol, 2 fwrdd cyfrifiadur astudio grŵp/Synergy,  byrddau astudio a chadeiriau, 2 beiriant bwyd, dŵr yfed, seddi cyfforddus Nac ydyw