Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Gellir defnyddio’r gwasanaeth cyflenwi dogfennau i gael gafael ar lyfrau neu erthyglau cyfnodolion nad ydynt ar gael yn Llyfrgell Prifysgol Aberystwyth.

Os nad ydych yn medru dod o hyd i eitem yng nghatalog ein llyfrgell, y Llyfrgell Genedlaethol neu yn rhydd ar y rhyngrwyd, pam na wnewch ei harchebu trwy gyfrwng ein Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau? Gallwn ddod o hyd i:

  • Llyfrau
  • Erthyglau Cyfnodolion
  • Draethodau Meistr neu Draethodau PhD o’r tu allan i’r DU
  • Draethodau PhD o’r DU. Edrychwch ar EThOS yn gyntaf os gwelwch yn dda.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu costau o’r dyraniad ar gyfer y gwahanol grwpiau defnyddwyr ym mhob adran academaidd, yn amodol ar arian sydd ar gael.

Grwp DefnyddwyrNifer o ceisiadauTaliadau
Staff Anghyfyngedig Am ddim
Ôl-raddedigion ymchwil  (Doethuriaeth, MPhil) Anghyfyngedig Am ddim

Ôl-raddedigion a addysgir  (Gradd Feistr, TAR)

Hyd at 10 ceisiadau am ddim am bob flwyddyn academaidd *

Y 10 cyntaf am ddim, yna taliadau’n berthnasol.

Israddedig

Hyd at 5 ceisiadau am ddim am bob flwyddyn academaidd *

Y 5 cyntaf am ddim, yna taliadau’n berthnasol.

* Os ydych wedi rhagori ar y nifer o geisiadau a ddyrannwyd a hoffech eitemau pellach gan y Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau, yna parhewch i gyflwyno eich ceisiadau; bydd aelod o staff yn rhoi gwybod i chi os ydych yn atebol i dalu unrhyw daliadau ar geisiadau ychwanegol cyn prosesu.

Gall is-raddedigion, Ôl-raddedigion Ymchwil a Addysgir rhoi cais am lyfr nad yw cynnal yn ein llyfrgelloedd drwy'r Gwasanaeth Mwy o Lyfrau

Edrychwch yng nghatlog llyfrgell Primo a chatalog y Llyfrgell Genedlaethol i sicrhau nad yw'r eitem dan sylw ar gael yn lleol, cyn i chi gyflwyno cais am Fenthyciad rhwngLlyfrgelloedd. Cofiwch hefyd fod gwasanaeth ar gael sy'n golygu y gallwch gael gweld testunau llawn rhai cyfnodolion o unrhyw gyfrifiadur ar y campws. Gweler y dudalen ar Adnoddau Gwybodaeth Electronig.

Prisiau

Math o Eitem Pris newydd o Awst 2016
Llyfr £14.65
Llungopi (i'w gadw) £10.60
Dosbarthu Electronig Diogel £6.20 / £10.90 **
Patent  Yn unol â ffioedd y Llyfrgell Brydeinig
Traethawd ymchwil £14.65
Ceisiadau Rhyngwladol

Llyfrau £14.65

Llungopiau £10.90


**
£10.90 os yn sganio-o-brint a £6.20 os cyflenwir o ffynhonnell electronig

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau – Ymholiadau ac Adnewyddu Benthyciadau

A fyddech cystal â nodi hyn: ar gyfer adnewyddu eitem, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth fydd y dyddiad disgwyliedig ar ôl i’r llyfrgell sy’n gwneud y benthyciad ymateb i’n cais.

Gwneud cais

Cewch wneud cais yn uniongyrchol ar gatalog y llyfrgell - Primo drwy glicio ar y botwm 'Cais Pwrcasu' sydd ar frig y tudalen ar y dde, gan fewngofnodi pan ofynnir i chi.

 

Sicrhewch eich bod yn rhoi manylion yr awdur, y teitl a'r flwyddyn yn gywir. Gallai gwybodaeth anghyflawn arafu'r broses. Mae'n rhaid i bob cais am draethodau hir ym Mhrydain gael ei wneud ar ffurflen benthyciad rhwng llyfrgelloedd, a bydd angen i chwi lofnodi datganiad hawlfraint cyn i'r eitem gael ei hanfon.
Ni fydd ceisiadau am fenthyciadau rhwng llyfrgelloedd yn ymddangos ar eich cofnod defnyddiwr ar Primo.

Mae'r fideos isod yn dangos sut i wneud cais Cyflenwi Dogfennau ar gyfer llyfrau ac erthyglau o gyfnodolion

Loading Video Player....
Loading Video Player....

Traethodau Ymchwil

Deyrnas Unedig

Os oes angen traethawd ymchwil PhD o’r Deyrnas Unedig arnoch mynnwch olwg ar EThOS yn gyntaf.

Gwasanaeth traethodau ymchwil electronig newydd y Llyfrgell Brydeinig yw Ethos. Nid yw’r Llyfrgell Brydeinig yn benthyca ei chasgliad microffilm mwyach a bydd yn sganio traethodau ymchwil yn ôl y galw.

Os nad yw’r traethawd sydd ei angen arnoch ar gael ar EThOS yna mewngofnodwch ac anfonwch gais at y Llyfrgell Brydeinig fel y gallant ei sganio.

Am amryw resymau fe all fod yna gyfyngiadau ar rai traethodau PhD penodedig ac nid oes modd eu sganio. Os nad yw’r traethawd ar gael a’ch bod yn cael eich cynghori i gysylltu â’r sefydliad dyfarnu yn uniongyrchol yna os gwelwch yn dda cyflwynwch gais i’r adran Fenthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd er mwyn ein galluogi i wneud cais ar eich rhan am gopi caled o’r sefydliad dyfarnu.

Traethodau Gogledd America

Os nad ydynt ar gael yn y Llyfrgell Brydeinig gellir prynu nifer o draethodau ymchwil Gogledd America trwy gyfrwng Proquest.

Os nad ydych yn medru dod o hyd i gopi electronig o draethawd o’r tu allan i’r DU yna croeso ichi wneud cais amdano. Byddwn yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i sefydliad sy’n cadw’r traethawd, ond ni allwn warantu y bydd modd i ni gyflenwi copi


Sut ydw i yn larlwytho Erthyglau Electronig (SEDau)?

Gallwch gael copïau o erthyglau mewn cyfnodolion a archebir drwy fenthyciad rhwng llyfrgelloedd yn uniongyrchol i'ch cyfrifiadur, drwy ddefnyddio gwasanaeth Dosbarthu Electronig Diogel y Llyfrgell Brydeinig. Drwy Dosbarthu Electronig Diogel, mae'r dogfennau'n cyrraedd yn gyflym, yn syth i'ch cyfrifiadur, ac maent ar gael i chi, lle bynnag yr ydych chi, drwy ddolen o'ch ebost.

Gwnewch eich cais am fenthyciad rhwng llyfrgelloedd yn y modd arferol. Byddwn ni'n ebostio cyswllt â'r ddogfen y gwnaethoch gais amdani. I weld ac argraffu'r ddogfen, bydd angen gosod rhaglen ategol sydd ar gael am ddim o'r we o'r enw 'FileOpen' (gweler isod).

Agorwch yr ebost mewn html a chlicio ar y ddolen i gael eich eitem. Sicrhewch fod pob un tudalen yno, ac argraffwch un copi yn syth. Dim ond un copi papur y cewch ei wneud o'r copi electronig. Mae'r ddolen yn 'fyw' am bedwar diwrnod ar ddeg, ac mae'n rhaid i chi lawrlwytho ac argraffu'ch ddogfen o fewn y cyfnod hwnnw. Dim ond ar y cyfrifiadur lle yr agorwyd y ddogfen am y tro cyntaf y byddwch yn cael ei gweld. Os na allwch gael gafael ar eich dogfen mewn pryd, am ba reswm bynnag, cysylltwch â'r gwasanaeth Benthyciadau rhwng Llyfrgelloedd am gyngor.

Rhaglen ategol yw FileOpen sy'n gweithio ag Adobe Reader i chi allu agor eich dogfen yn ystod y cyfnod lawrlwytho, sef 30 o ddiwrnodau, a'i hargraffu unwaith. Cewch lawrlwytho FileOpen yn rhad ac am ddim. Mae cyfarwyddiadau ar lawrlwytho FileOpen i'ch cyfrifiadur ar gael ar wefan y Llyfrgell Brydeinig. Ar y tudalen hwnnw mae dogfen brawf ar gael i chi sicrhau bod eich cyfrifiadur wedi'i osod yn iawn. Sylwer, ar hyn o bryd, nad yw'r rhaglen ategol FileOpen yn gweithio i sustemau Linux â fersiwn 9 o Acrobat Reader.

Os cewch broblemau neu os bydd angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r gwasanaeth Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau.

Gweld beth sy'n digwydd â'ch cais

Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais, bydd staff y llyfrgell yn ei wirio a'i gymeradwyo, a'i anfon ymlaen i'r sefydliad sy'n rhoi benthyg, sef Canolfan Cyflenwi Dogfennau'r Llyfrgell Brydeinig gan amlaf. Rhoddir gwybod i chi, drwy ebost fel rheol, os bydd oedi mawr, neu os nad oes modd cyflawni'r cais.

Faint o Amser Mae’n Cymryd?

Ni allwn warantu bod modd cael gafael ar unrhyw eitem oddi fewn i gyfnod penodol. Mae’r amser mae’n cymryd i gyflenwi’r ceisiadau yn amrywio o ychydig yn llai na diwrnod ar gyfer ceisiadau syml (e.e. erthyglau a gyflenwir trwy gyfrwng CED oddi wrth gyflenwyr y prif gyfnodolion) i wythnosau ar gyfer  eitemau tramor.

Mae’r staff Cyflenwi Dogfennau yn medru rhoi gwybodaeth am hynt ceisiadau.

Alla’i ganslo cais?

Unwaith bo’r cais wedi ei brosesu a’i anfon at y Llyfrgell Brydeinig gallwn ond ganslo’r cais os yw’r eitem yn cael ei gosod ar restr aros neu ar goll

Sut fyddaf yn derbyn fy nghais?

Llyfrau

Anfonir e-bost atoch pan fo’r llyfr ar gael. Os gwelwch yn dda casglwch ef o’r llyfrgell berthnasol. Rydym yn cadw pob llyfr hyd nes ei bod yn bryd ei ddychwelyd at y llyfrgell fenthyca.

Erthyglau

Bydd erthyglau cyfnodolion o’r Llyfrgell Brydeinig yn cael eu cyflenwi i’ch bwrdd gwaith  trwy gyfrwng Cyflenwad Electronig Diogel (CED), oni bai eich bod yn benodol wedi gwneud cais am lungopi.

Byddwch yn derbyn e-bost o’r Llyfrgell Brydeinig gyda chyswllt i’r ddogfen a wnaed cais amdani. Mae’r cyswllt yn parhau yn weithredol am 30 diwrnod. Mae’n hanfodol bwysig eich bod yn agor ac yn argraffu’r ddogfen cyn gynted ag sy’n bosib. Noder os gwelwch yn dda –  FE’CH CANIATEIR I WNEUD UN COPI PAPUR YN UNIG (gweler gwybodaeth am CEDau)

Os cyflenwir erthygl o sefydliad arall ar bapur, fe’ch hysbysir trwy gyfrwng e-bost a gofynnir ichi ei chasglu o’r llyfrgell berthnasol.

Eitemau At Ddefnydd Cyfeiriol yn Unig

Benthycir rhai eitemau i ni at ddibenion cyfeiriol yn y llyfrgell yn unig a rhaid eu dychwelyd at Ddesg Ymholiadau Llyfrgell Hugh Owen yn dilyn pob ymgynghoriad. Y llyfrgell sy’n benthyca sydd wedi gosod y cyfyngiad arnom. Gellir cael golwg ar yr eitemau rhwng 8.30 a 5.30 yn ystod yr wythnos a rhwng 10-6 ar benwythnosau (yn ystod y tymor) – maent ar gael o Ddesg Ymholiadau Llyfrgell Hugh Owen.

Adnewyddu Benthyciadau

Os ydych am adnewyddu llyfr os gwelwch yn dda cysylltwch â Staff Cyflenwi Dogfennau, Llyfrgell Hugh Owen gan ddyfynnu rhif y cais, yr awdur a theitl y llyfr, o leiaf 3 diwrnod cyn y dyddiad dychwelyd. Byddwn wedyn yn cyflwyno cais am ganiatâd i adnewyddu’r eitem ac yna eich hysbysu o’r canlyniad.

Mae’r Llyfrgell Brydeinig wedi cyflwyno trefn adnewyddu awtomatig newydd. Os nad oes angen y llyfr arnoch mwyach os gwelwch yn dda dychwelwch ef ar unwaith er mwyn osgoi unrhyw daliadau adnewyddu.

Codir tâl am bob eitem a adnewyddir

Dychwelyd Benthyciadau neu Eitemau Wedi eu Galw’n Ôl

Os gwelwch yn dda dychwelwch yr eitemau a fenthycwyd gennych.  Mae hyn yn arbennig o bwysig gan ein bod yn dibynnu ar ewyllys da llyfrgelloedd eraill i fenthyca deunydd i ni.

Eitemau hwyr, eitemau wedi eu niweidio ac eitemau coll

Pennir dirwyon ar holl eitemau hwyr. Chi sy’n gyfrifol am yr holl ddirwyon a grynhowyd o ganlyniad i ddychwelyd eitemau hwyr neu eitemau coll neu sydd wedi eu niweidio a fenthycwyd trwy gyfrwng y system Gyflenwi Dogfennau.

Mae costau prynu eitem newydd a chostau gweinyddol yn cael eu pennu gan y llyfrgell sy’n benthyca. Mae’r Llyfrgell Brydeinig yn pennu dirwyon trwm am ddeunydd hwyr neu ddeunydd nad yw’n cael ei ddychwelyd. Y gost gyfredol am eitem goll neu eitem hwyr yw £125.

Cyflenwi i Lyfrgelloedd eraill y DU

Rydym yn fodlon cyflenwi eitemau i lyfrgelloedd eraill. Os gwelwch yn dda, anfonwch eich ceisiadau at interlib@aber.ac.uk gan nodi rhif eich cyfrif Llyfrgell Brydeinig, manylion y cais a rhif y cais. Rydym yn aelodau o CONARLS.

Deunydd nad ydym yn benthyca

  • Deunydd cyfeiriol
  • Deunydd sydd â galw mawr amdano
  • Deunydd o’r Casgliadau Arbennig
  • Traethodau Ymchwil PhD neu MPhil
  • Deunydd clyweled

Copïo

Os yw oddi mewn i gyfyngiadau hawlfraint, gallwn anfon copïau o ddeunydd drwy’r post ar yr amod ei fod at ddibenion ymchwil anfasnachol neu astudio preifat.

Amodau’r Benthyciad

Benthycir eitemau am 4 wythnos

Gellir adnewyddu benthyciadau

Gellir adalw pob benthyciad

Anfonir rhybuddion cwrteisi otomatig a rhybuddion hwyr ar bob benthyciad

Cyflenwi Llyfrgelloedd nad ydynt yn y DU

Rydym yn fodlon cyflenwi eitemau i lyfrgelloedd y tu allan i’r DU

Defnyddir y deunydd at ddefnydd cyfeiriol yn y llyfrgell yn unig

Rhaid talu trwy gyfrwng talebau IFLA yn unig

Costau

Unwaith y derbynnir eich cais byddwn yn eich hysbysu o’r gost. Fe all y costau amrywio ond gan amlaf maent fel â ganlyn:

Llungopïo:

I fyny hyd at 15 tudalen  = 1 Taleb IFLA

Dros 15 tudalen - 1½ Taleb IFLA

 

Benthyciadau:

Benthyciadau i Ewrop: 2 Daleb IFLA

Benthyciadau i’r Unol Daleithiau a gwledydd tramor eraill lleiafswm o 3 taleb IFLA yn dibynnu ar gost postio

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag interlib@aber.ac.uk