Parthau Astudio

Yn lân a thawel – astudio yn y Llyfrgell

Helpwch i wneud Llyfrgell Hugh Owen yn le da i weithio ynddo trwy gadw’r lle yn lân a thawel.

 • Tacluswch cyn ymadael – defnyddiwch y biniau ail-gylchu a pheidiwch â gadael sbwriel ar y byrddau a’r grisiau
 • Os ydych am siarad neu ddefnyddio eich ffôn, os gwelwch yn dda defnyddiwch un o’r ardaloedd astudio grŵp - gadewch eich cyd-fyfyrwyr i astudio mewn heddwch.
 • Peidiwch â gadael ceblau i lusgo ar hyd y lloriau rhag ofn i eraill faglu drostynt
 • Mae gofod yn brin – os gwelwch yn dda peidiwch â ‘chadw’ byrddau, ystafelloedd astudio neu gyfrifiaduron trwy adael eich eiddo personol yno.
 • Polisi Bwyd a Diod y Gwasanaethau Gwybodaeth

Rhy swnllyd i weithio yn Llyfrgelloedd Hugh Owen neu Thomas Parry?

Os oes rhywun yn amharu ar eich gwaith trwy wneud sŵn, neu'n siarad â chymydog, gadewch i ni wybod trwy ddod draw at y Ddesg Gymorth neu drwy anfon neges testun a daw aelod o'r staff draw i gadw golwg ar y sefyllfa cyn gynted â phosibl. Gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth Rhybuddio am Sŵn ar gyfer eich llyfrgell (gweler isod). Mae'r gwasanaeth ar gael yn ystod tymor rhwng 9yb-10yh. Ni fyddwn yn anfon neges destun yn ôl oni bai ein bod angen i ni egluro eich lleoliad. Nid ydym yn cadw manylion cyswllt / rhifau ffôn y bobl sydd wedi anfon neges destun.

Llyfrgell Hugh Owen    testun at 07966624251 *

Llyfrgell Thomas Parry     testun at 07971548016 *

Mae Llawr F (y llawr uchaf) a’r brif ran ar Llawr E (y llawr canol) a'r man astudio tawel yn Ystafell Iris De Freitas (pen pellaf) yn Llyfrgell Hugh Owen wedi’u neilltuo ar gyfer astudio distaw. Gallwch anfon neges testun at 07966624251 * gyda’r manylion canlynol:

 • Eich lleoliad e.e.” Llawr F drws nesaf i lyfrau HD” neu "Llawr E ger y ffenestri” neu “yn Ystafell Gyfrifiadurol Tom Lloyd”
 • Manylion bras y broblem

Os ydych am weithio’n dawel mewn grŵp gallwch archebu un o'r 3 Ystafell Astudio Grŵp Tawel neu fynd i’r Parth Astudio Grŵp Tawel, Ystafell Iris De Freitas, Llawr E, Llyfrgell Hugh Owen neu mae carelau astudio ar gael.

Man astudio tawel yw'r prif lawr (ardal agored) yn Llyfrgell Thomas Parry. Gallwch anfon neges testun at 07971548016 * gyda'r manylion canlynol:

 • Eich lleoliad e.e. "Yn yr adran seddi ganol" neu "ger adroddiadau'r  Gyfraith"
 • Manylion bras y broblem

Os ydych am weithio’n dawel mewn grŵp gallwch archebu un o'r 3 Ystafell Astudio Grŵp Tawel ar y prif lawr neu ddefnyddio Ystafell Astudio Grŵp Tawel 4 ar lawr isaf y llyfrgell.

 • Cofiwch fod sŵn (yn cynnwys galwadau ffôn) a wneir ger y grisiau yn gallu amharu ar waith myfyrwyr sydd yn gweithio’n ddistaw. Gellir derbyn galwadau ffôn ar Lawr D (y llawr gwaelod) yn Llyfrgell Hugh Owen neu ar lawr isaf Llyfrgell Thomas Parry. 
 • Ein nod yw gweithio gyda’n darllenwyr er mwyn darparu amgylchedd cyfforddus a distaw ar gyfer astudio. Os nad ydych yn barod i gydymffurfio â’r canllawiau hyn, gofynnir i chwi symud i le arall yn y llyfrgell ble mae peth sŵn yn dderbyniol ac os ydy’r broblem yn parhau, mae’n bosibl y gofynnir i chwi adael y llyfrgell.
 • Sylwer - dim ond yn ystod y tymor academaidd y mae'r Gwasanaeth Rhybuddio am Sŵn.
 • * Bydd cost anfon neges testun yn unol â chyfradd brisiau eich darparwr.

Parthau'r Llyfrygell

Yn Llyfrgell Hugh Owen mae Lefel F (llawr uchaf) a’r byrddau wrth y ffenestri a rhan ddeheuol prif lawr Lefel E (llawr canol) a phen pellaf Ystafell Iris De Freitas yn barthau astudio distaw.

 

Yn Llyfrgell Thomas Parry mae’r prif lawr (ardal agored) yn barthau astudio distaw.

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol: barthau astudio distaw oni nodir yn wahanol.

 •  Rhaid troi ffonau i’r modd tawel
 • Gweithiwch yn dawel bob amser hyd yn oed wrth ddefnyddio gliniaduron a chyfrifiaduron
 • Gwnewch yn siŵr nad yw defnyddwyr cyfagos yn medru clywed eich cyfarpar gwrando personol
 

 Llyfrgell Hugh Owen: mae'r pen ddeheuol Ystafell Iris De Freitas Lefel E, y byrddau tu allan i'r lifft a'r grisiau ar brif lawr Lefel E (llawr canol) a Lefel D (llawr gwaelod) yn barthau astudio grŵp tawel.

Yn Llyfrgell Thomas Parry mae’r ystafelloedd astudio grŵp ar y ddau lawr a’r ystafell gyfrifiaduron ar y llawr isaf yn barthau astudio grŵp tawel.

Yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ceir parth astudio grŵp tawel ym mhen pellaf llawr isa’r llyfrgell, wedi’i ddynodi gan y sgriniau.

 • Defnyddiwch y biniau a ddarperir ar gyfer eich sbwriel - peidiwch â'i adael ar y byrddau nac ar y llawr.
 • Ffonau i'w defnyddio yn dawel