Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HA11220
Teitl y Modiwl
Troi'r Byd Gwyddonol ar Ei Ben, 1600-1900
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   ARHOLIAD YSGRIFENEDIG 2 AWR  70%
Asesiad Ailsefyll 2 Awr   ARHOLIAD CAEEDIG AC UNRHYW WAITH YSGRIFENEDIG SYDD AR GOLL  100%
Asesiad Semester 1 X TRAETHAWD O 2,500 O EIRIAU  30%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:
gwerthfawrogi agweddau haneswyr gwyddoniaeth cyfoes tuag at ddatblygiad hanesyddol y gwyddorau

deall dadleuon hanesyddol ynglyn a'r berthynas rhwng gwyddoniaeth a diwylliant.

amgyffred datblygiad cyffredinol y gwyddorau rhwng 1600 a 1900.

deall defnydd gwahanol fathau o dystiolaeth hanesyddol ynglyn a datblygiad a gwyddorau.

Disgrifiad cryno

Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn rhannau hanfodol o ddiwylliant modern. Er hyn, rydym yn aml yn meddwl amdanynt fel pe na bai ganddynt eu hanes eu hunain o gwbl. Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno hanes gwyddoniaeth drwy gyfrwng esiamplau o newidiadau 'chwyldroadol' yn ein dealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas. Drwy'r esiamplau yma - y Chwyldro Gwyddonol; y Chwyldro Cemegol; Darganfyddiad Cadwraeth Ynni a'r Chwyldro Darwinaidd - bydd y modiwl yn cyflwyno'r modd y medrir deall datblygiad hanesyddol gwyddoniaeth fel rhan anhepgor o ddatblygiadau diwyllianol y cyfnod modern.

Nod

Amcan y modiwl hwn yw cyflwyno datblygiadau gwyddonol rhwng 1600 a 1900 yn eu cyd-destun diwylliannol. Bydd y modiwl yn defnyddio'r syniad o chwyldro gwyddonol fel ffordd o ddeall datblygiad hanesyddol y gwyddorau yn ystod y cyfnod.

Cynnwys

1. Cyflwyniad - hanes gwyddoniaeth a hanes diwylliant
2. Ail-drefnu'r Nefoedd
3. Y Wybodaeth Newydd
4. Ffyrdd Newydd o Wybod
5. `Let Newton Be!'
6. Cemeg heb ei Ddiwygio?
7. Nwy yn y Nen
8. Pwy Ddarganfyddodd Ocsygen?
9. Cemeg wedi'i Ddiwygio?
10. Teganau neu Beiriannau?
11. Cadwraeth Beth?
12. Ynni Prydeinig
13. Y Wyddoniaeth Almaenaidd
14. Gwyddoniaeth a Radicaliaeth
15. Taith y Beagle
16. On the Origin of Species
17. Derbyniad Darwin
18. Gwyddoniaeth a'r Byd Modern

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Darllen o fewn cyd-destunau gwahanol ac at ddibenion gwahanol; gwrando'n effeithiol; ysgrifennu ar gyfer dibenion a chynulleidfaoedd gwahanol.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygu ymwybodaeth o fedrau personol, safbwyntiau a nodweddion personol, yng nghyswllt dilyniant cwrs; cynllunio a pharatoi ar gyfer gyrfa yn y dyfodol.
Datrys Problemau Nodi problemau; nodi ffactorau a allai effeithio ar atebion posibl; datblygu meddylfryd creadigol tuag at ddatrys problemau; gwerthuso manteision ac anfanteision atebion posibl; llunio cynnig rhesymegol wrth ymateb i broblem.
Gwaith Tim Deall y cysyniad o ddeinameg grwp; cyfrannu at osod targedau grwp; cyfrannu'n effeithiol at gynllunio gwaithgareddau grwp; cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau grwp; ymarfer medrau trin a thrafod, a medrau perswâd; gwerthuso gweithgareddau grwp a chyfraniad personol.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Dangos ymwybyddiaeth o ddulliau dysgu, hoffterau ac anghenion personol, a'r rhwystrau rhag dysgu; cynllunio a gweithredu strategaethau dysgu a hunanreolaeth realistig; creu cynllun gweithredu personol a fydd yn cynnwys targedau tymor byr a thymor hir; arolygu a monitor cynnydd, gan adolygu'r cynllun gweithredu fel bo'n briodol, i wella perfformiad cyffredinol.
Sgiliau pwnc penodol Datblygu gwybodaeth ac adnabyddiaeth ffynonellau ynglyn â datblygiad gwyddoniaeth; datblygu'r gallu i ddefnyddio offer ymchwil hanesyddol addas.
Sgiliau ymchwil Deall ystod o ddulliau ymchwil; cynllunio a chyflawni ymchwil; cynhyrchu adroddiadau academaidd addas.
Technoleg Gwybodaeth Defnyddio amrywiaeth o becynnau meddalwedd a ddefnyddir yn gyffredin; paratoi a mewngofnodi data; rheoli systemau storio; cyflwyno gwybodaeth a data; defnyddio rhyngrwyd yn briodol ac yn effeithiol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4