Myfyrwyr Newydd

Ceisiadau Llety ar gyfer 2018/19 yn sgil agor mis Mawrth/Ebrill 2018 - Sut i wneud cais

Mae ein neuaddau’n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau o’r safon uchaf mewn amrywiaeth o lety gwahanol i fodloni pob chwaeth a chyllideb. Mae pob llety’n cynnig amgylchedd saff a diogel i fyw, astudio ac ymlacio ynddo. 

Mae’r rhan fwyaf o’n neuaddau ar y campws, ac mae eraill wedi’u lleoli o fewn pellter cerdded i’r campws a chanol y dref glan-y-môr hyfryd hon. Mae ein tîm preswylfeydd cyfeillgar ar gael 24 awr y dydd / 7 diwrnod yr wythnos i’ch cefnogi yn eich bywyd academaidd a phreswyl.

Gwarant o Lety i Fyfyrwyr y Flwyddyn 1af!

Unwaith y byddwch wedi dewis Prifysgol Aberystwyth fel eich dewis Cadarn neu ddewis Wrth Gefn, o ganol Mawrth ymlaen bydd y Swyddfa Llety yn cysylltu â chi drwy e-bost a phost yn eich gwahodd i wneud cais am lety.

Caiff llety ei warantu yn un o'r neuaddau sy'n eiddo i'r Brifysgol neu a reolir gan y Brifysgol os gwnewch gais amdano cyn 1af Awst yn y flwyddyn mynediad ac yn ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety*. 

Yn fuan ar ôl cadarnhau lle i chi astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth bydd y Swyddfa Llety yn cysylltu â chi drwy e-bost yn eich gwahodd i wneud cais am lety Prifysgol. Sicrheir lle i chi mewn llety sy’n eiddo i’r Brifysgol, neu a reolir ganddi, os ydych chi’n gwneud cais cyn 1 Medi yn y flwyddyn mynediad ac yn ymateb i’ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodwyd yn y Cynnig Llety*. 

A ydym yn eich dewis wrth gefn?

Byddem yn awgrymu ichi wneud cais hyd yn oed os mai dewis wrth gefn yw Aberystwyth er mwyn gwneud yn sicr na fyddwch yn colli allan ar y sicrwydd llety pe byddai eich amgylchiadau yn newid. Byddwn ond yn prosesu eich cais os ydych yn cadarnhau eich lle yn Aberystwyth, yn ogystal mae'n rhydd i wneud cais felly dim byd gennych i'w golli!

Pa fath o Lety sydd ar gael? 

Rydyn ni’n cynnig llety o safon uchel, wedi’i leoli’n gyfleus yn Aberystwyth. O breswylfeydd arlwyo 'traddodiadol' ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn unig, llety rhan-arlwyo i lety en-suite hunan-arlwyo, gallwn ddarparu opsiwn sy'n addas ar gyfer eich gofynion. Mae gennym llety arbenigol ar gyfer myfyrwyr sy’n siarad neu’n dysgu Cymraeg a fyddai’n hoffi byw mewn amgylchedd lle siaredir Cymraeg.

Mae pob llety yn gymuned fyrlymus a’i gymeriad ei hun, sy’n cynnig lle diogel lle gallwch gymdeithasu, astudio ac ymlacio. Mae’r neuaddau’n amrywio yn eu math a’u maint. Mae nifer ohonyn nhw ar y campws ac eraill gerllaw’r campws mewn mannau cyfleus yn agos i ganol y dref i gyd ar gael fel opsiynau i fyfyrwyr blwyddyn cyntaf. Gallwch weld beth sydd gennym ar gael yn Opsiynau Llety .

Pam byw gyda ni?

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig
 • Rhyngrwyd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig. 
 • AELODAETH blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles
 • Yswiriant yn gynwysedign 
 • Help a chymorth 24/7- Gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle 
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref- Opsiynau llety 
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety 
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'.
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael

*Gosodir telerau ac amodau; ewch i’n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion.

Mae gennym llety arbenigol ar gyfer myfyrwyr sy’n siarad neu’n dysgu Cymraeg a fyddai’n hoffi byw mewn amgylchedd lle siaredir Cymraeg.